Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset ja artikkelit

Uutiset ja artikkelit

Uudenlainen menetelmä antaa tietoa huumeiden todellisesta sisällöstä ja voi vaikuttaa käyttöpäätökseen

Kadulta labraan -tutkimus osoitti, että hyvin erilaisia huumausaineita eri tavoin käyttävät ihmiset ovat kiinnostuneita käyttämiensä aineiden todellisesta sisällöstä. Lisäksi he ovat halukkaita keskustelemaan aineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista sekä niiden vähentämisestä.

Kokemusasiantuntijat ja vertaiset: Palkkiot ovat tärkeä taloudellinen voimavara ja arvostuksen osoitus

Timo Ilomäen tutkimusartikkelissa käydään läpi päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivien vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä palkkioista sekä niiden merkityksestä laajan haastatteluaineiston pohjalta. Palkkiot näyttävät olevan kokemusasiantuntijatoiminnassa merkittävämpi kysymys kuin järjestöjen vertaistoiminnassa.

MIPA-tutkimusohjelma: Päihde- ja mielenterveysjärjestöillä on erityinen näkökulma toipumiseen ja osallisuuteen

Päihde-ja mielenterveysjärjestöissä tehty tutkimus on tuonut esiin, että järjestöt ovat keskeisiä hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen vahvistajia. MIPA-ohjelman tulosten mukaan järjestöillä on oma erityinen roolinsa, sillä järjestöt tavoittavat ihmisiä, joiden ääni ja kokemukset jäävät väestötason tai sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä kertovissa tutkimuksissa kuulematta.

Päihde- ja mielenterveysyhdistykset ovat huolissaan rahoituksen epävarmuudesta ja uusien rahoitustapojen löytymisestä

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) julkaisemassa artikkelissa tarkastellaan paikallisten päihde- ja mielenterveysyhdistysten keskeisiä rahoituslähteitä, niiden viime vuosien kehitystä ja rahoituksiin liittyviä haasteita.

Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintaa harjoitetaan markkinalogiikan ja aatteellisten lähtökohtien ristipaineessa

MIPA-hankkeen toteuttamassa kyselyssä kartoitettiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksen voimakkuudesta yhdistyksensä toiminnassa sekä rahoittajaohjauksen seurauksista toiminnan ja sen tavoittamien ihmisten kannalta.  Avustusjärjestelmiltä toivottiin lisää joustavuutta lyhyellä tähtäimellä, ennakoitavuutta pitkällä.

Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvat arvioivat huumorin edistävän eniten hyvinvointiaan

Huumori on eniten hyvinvointia edistänyt asia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneiden mielestä MIPA-hankkeen kyselyssä, joka selvitti ihmisten näkemyksiä omaan hyvinvointiin vaikuttaneista tekijöistä. Huumori liittyy vahvasti sosiaaliseen toimintaan ja yhdessä oloon.

Kohdatuksi tuleminen ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen edistävät vapaaehtoisten hyvinvointia järjestöissä

Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivat vapaaehtoiset saavat korkeampia pistemääriä positiivisen mielen hyvinvoinnin asteikoilla kuin muilla tavoin toimintaan osallistuvat. He kokevat itsensä onnellisemmaksi ja elämänsä merkityksellisemmäksi kuin muut vastaajat.

Päihde- ja mielenterveystyön muutosilmiöt

Toimintaympäristön muutokset haastavat päihde- ja mielenterveysalan toimijat tunnistamaan muutosilmiöitä ja luomaan uusia ratkaisuja, toimintamalleja ja palveluja. A-klinikkasäätiöllä järjestettiin 30.10.2018 päihde- ja mielenterveysalan toimijoille Tulevaisuustyöpaja, jossa pohdittiin tulevaisuutta toimintaympäristön muutoksien sekä niiden synnyttämien uusien tarpeiden kautta.

Järjestön toimintaan osallistumisella vaikutusta koherenssin tunteeseen

Järjestöjen toimintaan osallistumisella on vaikutusta vertaisten, päiväkävijöiden ja työllistettyjen koherenssin tunteeseen, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Koherenssin tunteella tarkoitetaan ihmisen taipumusta ja kykyä nähdä elämänsä ja sen tapahtumat ymmärrettävinä, hallittavina ja mielekkäinä.

Etsivä tartuntatautityö voi toimia yhtenä C-hepatiittistrategiaa jalkauttavana työmuotona

Hepatiitti C -virustartuntojen (HCV) määrää ei ole onnistuttu vähentämään, vaikka tartuntatautien leviämisen ehkäiseminen on kansanterveydellisesti tavoiteltavaa. Uusista tartunnoista yli puolet löytyy huumeita pistämällä käyttäviltä henkilöiltä. Päihteiden käyttäjillä on tartuntataudeista puutteellista ja väärää tietoa, joten moni ei halua testata omaa tilannettaan tai hakeutua hoitoon.

Tutkimus: Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus

Keskeistä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on vertaiskokemuksen jakaminen, halu auttaa, solidaarisuus ja kokemus itselle tärkeiden arvojen mukaisesta toiminnasta. Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivit vaihtelivat toimijoiden elämäntilanteiden mukaan. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita toimintaan motivoi osaamisen hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen.

Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuutta ja toimijamääriä sekä yhdistysten toimijoille tarjoamia tukikäytäntöjä on kartoitettu paikallisilta päihde- ja mielenterveysyhdistyksiltä kerätyn kyselyaineiston pohjalta (N=199). Valtaosassa kyselyyn vastannaista yhdistyksistä oli mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.

EHYT ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

EHYT ry:n teettämässä selvityksessä käy ilmi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät eivät välttämättä tiedä paljoakaan päihdepalveluista ja että yksittäiset työntekijät eivät hahmota välttämättä palveluiden kokonaisuutta.

Euroopan huumausaineraportti 2018: Euroopan huumeongelmassa meneillään erityisen dynaaminen vaihe

EU:n huumeseurantakeskus EMCDDA julkaisi vuoden 2018 Euroopan huumausaineraportin, joka on ajankohtainen katsaus Euroopan huumeongelmaan. Raportin mukaan on havaittavissa merkkejä huumausaineiden tuotannon kasvusta Euroopassa ja myynnin siirtymisestä verkkoon. Huumeiden yliannostuskuolemien määrä on pysynyt Euroopassa korkeana.

Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty

Päivitetty huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus korostaa psykososiaalisia menetelmiä huumeongelmien hoidon perustana. Suosituksen tavoitteena on hoidon selkeyttäminen, moniammatillisen yhteistyön parantaminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Potilaan ohella myös läheisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Eriarvoisuustyöryhmä esittää uudistuksia koskien myös mielenterveys- ja päihdetyötä

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21. maaliskuuta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren johtama työryhmä ryhmitteli ehdotuksensa neljään kokonaisuuteen: turvaavat, palauttavat, tehostavat ja pelastavat toimenpiteet. Lisäksi raportissa esitellään laaja-alaista eriarvoisuuden torjumista poikkileikkaavissa toimissa.

Sote-uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta

YhdessäMielin -hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan parantaa sote-uudistuksessa. Hanke otti kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään

Suuret odotukset ja heikko tuki uuvuttavat vertais- ja vapaaehtoistoimijoita. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistettuun kyselyyn. Väsyminen on ennen kaikkea yhteydessä järjestön taholta liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen.

Alkoholin puheeksioton verkkokurssilta saatu hyötyä omaan työhön

A-klinikkasäätiön puheeksioton perusteet -verkkokurssin suorittajille tehtiin seurantakysely keväällä 2017. Kyselyyn vastanneista enemmistö koki saaneensa kurssilta uutta tietoa puheeksiotosta sekä pystyvänsä hyödyntämään kurssilla opittuja asioita työssään.

Onko terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä erilaista kuin päihdetyössä?

Edistävän työn näkökulmasta mielenterveys- ja päihdejärjestöt operoivat erilaisilla käsitteillä. Jukka Valkonen ehdottaa toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi Tietopuun artikkelissa.

Sivut