Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset ja artikkelit

Uutiset ja artikkelit

Paikallisyhdistyksillä asiantuntemusta päihde- ja mielenterveysongelmien esiintymisestä yhdessä

Yhdistykset kohtaavat ja auttavat merkittävässä määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia, jotka putoavat helposti julkisen sektorin palveluista ja jotka tarvitsevat samanaikaisesti monenlaisia palveluita.

Uudessa oppaassa haittoja vähentävän työn hyvistä käytännöistä

A-klinikkasäätiön Völjy-hankkeen julkaisemassa oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittojen vähentävän työn hyviä käytäntöjä. Lisäksi oppaassa sanoitetaan työssä syntynyttä hiljaista tietoa.

Oppaan tarkoituksena on auttaa ja rohkaista erityisesti ihmistyötä tekeviä työntekijöitä, mutta myös alan johtajia ja vastuussa olevia päättäjiä työn kokemusten reflektointiin, jakamiseen sekä hiljaisen tiedon tiedostamiseen. Tätä kautta halutaan myös nostaa esiin haittoja vähentävän työn ja toimivan ihmiskohtaamisen merkityksellisyyttä.

Vapaaehtoistoiminta hybridisaatiokehityksen näkökulmasta

Kolmannen sektorin hybridisaatiokehitys näkyy ostopalveluja tuottavissa ja työntekijöitä palkanneissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä vapaaehtoistoiminnan merkityksen vähenemisenä. Niissä toiminnan kehittämistarpeina korostuvat palvelutoiminnan ja rahoituspohjan kehittäminen, muissa yhdistyksissä tarve tukea ja rekrytoida vapaaehtois- ja vertaistoimijoita. Näkemykset vapaaehtoistoimijoiden määrän kehityksestä olivat kuitenkin erityisen pessimistisiä yhdistyksissä, jotka toimivat puhtaasti vapaaehtoisvoimin.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia

EHYT ry:n Elokolojen kävijät pitivät kohtaamispaikkojen toimintaan osallistumista itselleen tärkeänä ja arvioivat osallistumisen vaikuttaneen myönteisesti hyvinvointiinsa. He olivat kokeneet elämäntilanteessaan myönteisiä muutoksia psyykkisessä terveydessä, osallistumisessa, arjen sujumisessa, elämänlaadussa, perhesuhteissa, asumisessa ja päihteiden käytössä.

Elokolo-toiminta oli tavoittanut erityisesti henkilöitä, jotka olivat kokeneet yksinäisyyttä ja taloudellisia vaikeuksia. Yleisimmät osallistumisen syyt olivat toisten ihmisten tapaaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen.

Alkoholisairauksien vuodeosastojen hoitojaksot vähentyneet, mutta polikliniset käynnit kasvaneet

THL:n julkaiseman Päihdetilastollisen vuosikirjan 2016 mukaan alkoholin kokonaiskulutus ja alkoholihaitat ovat olleet laskussa vuodesta 2008. Viime vuosien myönteisestä kehityksestä huolimatta alkoholista aiheutuu vuosittain vähintään 1,3 miljardin euron suorat kustannukset yhteiskunnalle.

Kansalaiset testanneet Päihdelinkissä ahkerasti alkoholinkäyttöään, monella riskitasot selvästi kohonneet

Vuosina 2003–2016 kansalaiset ovat täyttäneet WHO:n AUDIT-kyselyä yhteensä 569 416 kertaa A-klinikkasäätiön verkkopalvelussa Päihdelinkissä. AUDIT-kysely sisältää 10 kysymystä alkoholinkäytöstä.

Loma-ajat erottuvat selvästi sekä testaajien määrän että summapisteiden riskitasojen osalta: sekä testien tekeminen että testistä saadut pistemäärät lisääntyvät merkittävästi lomien jälkeen.

Omaiset ovat paikallisyhdistysten toiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön resurssi

MIPA-järjestökyselyn perusteella omaiset ovat paikallisyhdistysten toiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön resurssi. Omais- tai läheistyötä tehdään joka neljännessä vastanneista päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä.

Jorma Niemelän selvityksestä suuntaviivoja järjestöjen tutkimustoiminnan kehittämiseen

Erityisasiantuntija Jorma Niemelän (Diak) selvitys "Ihmisen ääni, tutkimuksen tieto" antaa perusteita ja suuntaviivoja päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimuksen yhteiselle toimintamallille ja rahoitukselle tulevaisuudessa. Katsaus on hyödyllinen kaikille sosiaali- ja terveysjärjestöille, mutta myös laajemmin kansalaisjärjestöille.

Järjestötutkimus tavoittaa vaikeissa elämäntilanteissa eläviä kansalaisia

Järjestöjen kautta toteutetun MIPA-hyvinvointikyselyn ja THL:n Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vertailu osoittaa, että järjestöt tavoittavat yksinäisiä, vähäosaisia ja palvelujen ulkopuolelle jääviä henkilöitä, jotka eivät näy väestökyselyssä.

Laaja kosketuspinta kansalaisiin syntyy matalan kynnyksen palveluiden ja vertaistoiminnan kautta. Se mahdollistaa tutkimuksessa helposti sivuun jäävien kansalaisten elämäntilanteen ja näkemysten selvittämisen. Erityisesti keski-ikäiset yksinäiset miehet on vaikeasti tavoitettava ryhmä.

Suomalaisaikuisista 23 % kokenut lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä

Koetuista haitoista yleisimpiä olivat kodin riitaisuus ja nimittely, yörauhan puute, perheen rutiinien kärsiminen ja henkinen painostaminen, selviää Lasinen lapsuus -toiminnan teettämästä väestökyselystä. Häpeä oli kaikkein tavallisin haittakokemus. Häpeä myös nostaa kynnystä hakeutua haittavaikutuksia korjaavien tekijöiden piiriin.

Kyselytutkimus: Työpaikoilla tarvitaan tukea alkoholihaittojen käsittelyyn

Enemmistö työpaikkojen henkilöstön työoloihin ja hyvinvointiin vaikuttavista avainhenkilöistä arvioi, että alkoholihaittoihin ei puututa työpaikalla riittävän ajoissa. Neljänneksen mukaan alkoholihaittojen odotetaan korjaantuvan työpaikalla itsestään.

Tiedot ilmenevät A-klinikkasäätiön tekemästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi marraskuussa 2015 yhteensä 849 henkilöä. He edustivat luottamushenkilöitä, työsuojelua, esimiehiä, henkilöstöhallintoa ja työterveyshuoltoa.

Uusi kysely auttaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittämisessä

Eurooppalainen tutkimushanke selvitti, että eri aivotoiminnan häiriöihin liittyy yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia.

Katsaus järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin moniulotteisesta tutkimuksesta

Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia-sarjan toisen artikkelin mukaan hyvinvointi on laaja-alainen ja moniulotteinen käsite, joka tulee määritellä tutkimuskohtaisesti. Katsaus keskittyy yksilön kokeman hyvinvoinnin osa-alueisiin: terveys, materiaalinen hyvinvointi, mielekäs tekeminen, osallisuus ja ihmissuhteet.

Sivut