Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset ja artikkelit

Uutiset ja artikkelit

Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuutta ja toimijamääriä sekä yhdistysten toimijoille tarjoamia tukikäytäntöjä on kartoitettu paikallisilta päihde- ja mielenterveysyhdistyksiltä kerätyn kyselyaineiston pohjalta (N=199). Valtaosassa kyselyyn vastannaista yhdistyksistä oli mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.

EHYT ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

EHYT ry:n teettämässä selvityksessä käy ilmi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät eivät välttämättä tiedä paljoakaan päihdepalveluista ja että yksittäiset työntekijät eivät hahmota välttämättä palveluiden kokonaisuutta.

Euroopan huumausaineraportti 2018: Euroopan huumeongelmassa meneillään erityisen dynaaminen vaihe

EU:n huumeseurantakeskus EMCDDA julkaisi vuoden 2018 Euroopan huumausaineraportin, joka on ajankohtainen katsaus Euroopan huumeongelmaan. Raportin mukaan on havaittavissa merkkejä huumausaineiden tuotannon kasvusta Euroopassa ja myynnin siirtymisestä verkkoon. Huumeiden yliannostuskuolemien määrä on pysynyt Euroopassa korkeana.

Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty

Päivitetty huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus korostaa psykososiaalisia menetelmiä huumeongelmien hoidon perustana. Suosituksen tavoitteena on hoidon selkeyttäminen, moniammatillisen yhteistyön parantaminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Potilaan ohella myös läheisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Eriarvoisuustyöryhmä esittää uudistuksia koskien myös mielenterveys- ja päihdetyötä

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21. maaliskuuta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren johtama työryhmä ryhmitteli ehdotuksensa neljään kokonaisuuteen: turvaavat, palauttavat, tehostavat ja pelastavat toimenpiteet. Lisäksi raportissa esitellään laaja-alaista eriarvoisuuden torjumista poikkileikkaavissa toimissa.

Sote-uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta

YhdessäMielin -hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan parantaa sote-uudistuksessa. Hanke otti kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään

Suuret odotukset ja heikko tuki uuvuttavat vertais- ja vapaaehtoistoimijoita. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistettuun kyselyyn. Väsyminen on ennen kaikkea yhteydessä järjestön taholta liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen.

Alkoholin puheeksioton verkkokurssilta saatu hyötyä omaan työhön

A-klinikkasäätiön puheeksioton perusteet -verkkokurssin suorittajille tehtiin seurantakysely keväällä 2017. Kyselyyn vastanneista enemmistö koki saaneensa kurssilta uutta tietoa puheeksiotosta sekä pystyvänsä hyödyntämään kurssilla opittuja asioita työssään.

Onko terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä erilaista kuin päihdetyössä?

Edistävän työn näkökulmasta mielenterveys- ja päihdejärjestöt operoivat erilaisilla käsitteillä. Jukka Valkonen ehdottaa toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi Tietopuun artikkelissa.

Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaat vuoden 2015 Päihdetapauslaskennassa

Rikosseuraamuslaitoksen päihdeasiakkaat olivat vuoden 2015 Päihdetapauslaskennan mukaan miehiä, nuorempia, naimattomia, työttömiä ja asunnottomia useammin kuin terveyskeskusten päihdeasiakkaat. Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkailla oli enemmän laittomien huumausaineiden käyttöä, päihteiden sekakäyttöä ja huumeiden pistokäyttöä kuin terveyskeskusten päihdeasiakkailla.

THL on julkaissut Päihdetilastollisen vuosikirjan 2017

THL:n Päihdetilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset tiedot alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä, alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista, päihdehuollosta, päihteisiin liittyvästä rikollisuudesta, alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvonnasta. Lisäksi vuosikirja sisältää tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa.

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry

Noora Nieminen ja Sari Jurvansuu pohtivat tutkimustiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista järjestötoiminnassa Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia-artikkelissaan. Tutkittua tietoa voidaan järjestöissä hyödyntää toiminnan kehittämisessä, vaikuttamistyössä, edunvalvonnassa, päätöksenteossa, viestinnässä, raportoinnissa ja arvioinnissa. Se voi tukea järjestöjen toimintaa antamalla työkaluja tulevaisuuden ennakointiin ja toiminnan mielekkääseen kohdentamiseen. 

Korvaushoidossa olevilla vaikeuksia mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan alueilla

Korvaushoidossa olevilla henkilöillä esiintyy toimintakyvyn vaikeuksia laaja-alaisesti. Suurimmat vaikeudet ilmenevät mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan alueilla. Päihteitä korvaushoidon aikana käyttäneet henkilöt olivat kokeneet psykososiaalisia vaikeuksia kaikilla osa-alueilla enemmän kuin potilaat, jotka eivät käyttäneet päihteitä. 

Sosped on julkaissut tutkimuskatsauksen ongelmallisesta digipelaamisesta

Sosiaalipedagogiikan säätiön tutkijoiden tuottama tutkimuskatsaus kartoittaa viihteellisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöitä ja ongelmalliseen digipelaamiseen kohdennettuja hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Tutkimuskatsaus on jaettu kahteen osaan: Osa I: Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus. Katsaus pelaamisen eri ulottuvuuksiin ja Osa II: Vertaistuestako apu ongelmalliseen digipelaamiseen?

Tartuntatautien seulominen katuolosuhteissa madaltaa testiin tulemisen kynnystä

Etsivän tartuntatautityön avulla voidaan tavoittaa runsain joukoin huumeita aktiivisesti käyttäviä henkilöitä hiv- ja hepatiitti C-testauksen, valistuksen, neuvonnan ja ohjauksen pariin. Tartuntatautien seulominen katuolosuhteissa kiistatta madaltaa testiin tulemisen kynnystä etenkin niiden huumeidenkäyttäjien kohdalla, joita ei tavoiteta terveysneuvontapisteissä. Kolmatta kesää toiminut A-klinikkasäätiön Street-hanke tavoitti viime kesänä testeihin 576 henkilöä ja löysi 27 uutta hepatiitti C-tartuntaa. Hiv-tartuntoja ei löydetty.

Väitös: Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon alkutapaamisissa ja yhteys asiakkaan päihdehaittojen vähenemiseen

Asiakkaan taitava kuuntelu päihdehoidon ensitapaamisissa motivoi asiakasta muutoksen pohtimiseen ja päihdehaittojen vähentämiseen. Erityisesti reflektoinnin eli heijastavan kuuntelun taito osoittautui YTM Maria Rakkolaisen tutkimuksessa olennaiseksi tekijäksi. Tutkimus osoitti, että motivoivan haastattelun vuorovaikutustyyli oli työntekijöillä kohtalaisen hyvin hallinnassa. Motivoivan haastattelun oppimiseen, erityisesti avokysymysten esittämiseen ja oikein kohdennettua empatiaa viestivään reflektiotaitoon kannattaisi kuitenkin tulevaisuudessa panostaa enemmän.

Uutuusjulkaisu päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiskehittämisestä

Verkottajan kammareissa -kirjanen kuvaa Verkottaja 2013–2016 – päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua -projektin yhteiskehittämistä päihde- ja mielenterveystyössä sekä muissa sote-palveluissa. Yhteisiä valmennuksia rakennettiin ammattilaisille, asiantuntijoille sekä kokemusasiantuntijoina toimiville asiakkaille. Niissä yhdistyivät asiakastyöstä ja asiakkaiden arjesta nouseva asiantuntemus, niin teoriat, käytännön kokemus kuin hiljainen tietäminen.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuminen lisää kansalaisten hyvinvointia

Tuore julkaisu Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet tuo esiin, että järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti. Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tarjoavat merkittävän kohtaamisen foorumin.

Juomatapatutkimus: Kymmenesosassa kaikista alkoholinkäyttökerroista oli läsnä lapsia

Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisussa esitetään uusia tietoja Juomatapatutkimuksen kysymyksistä koskien asennoitumista alkoholinkäyttöön pienten lasten läsnä ollessa sekä lasten seurassa tapahtuneita alkoholinkäyttötilanteita.

Alkoholin käyttö on viime vuosikymmeninä siirtynyt koteihin. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että suomalaiset suhtautuvat alkoholinkäyttöön lasten seurassa melko kielteisesti. Vuonna 2016 noin kymmenesosassa kaikista alkoholinkäyttökerroista oli läsnä alle 15-vuotiaita lapsia.

Tutkimus: Joka kymmenes 60–85-vuotias arvioi elämänlaatunsa heikoksi ja kokee psyykkistä kuormittuneisuutta

Viimeaikaiset mielenterveysongelmat, yksinäisyys, huonoksi koettu fyysinen terveys, riittämätön uni sekä riittämättömät tulot olivat yhteydessä koettuun huonoon elämänlaatuun ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Tämä selviää A-klinikkasäätiön, Suomen Mielenterveysseuran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vertaisarvioidussa tutkimusartikkelissa Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla.

Tutkimus pohjautuu Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimukseen (ATH), jossa 60–85-vuotiaita vastaajia oli 33 196.

Sivut