Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset ja artikkelit

Uutiset ja artikkelit

Matalan kynnyksen palvelujen sulkeminen vaarantaa kävijöiden hyvinvoinnin

Koronapoikkeustilalla ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen sulkemisella on monia vaikutuksia kohtaamispaikkojen kävijöiden hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen. 

Huomioidaanko vammaiset päihdepalveluissa?

Viime vuosikymmenten aikana vammaispolitiikassa on yhä enemmän korostettu vammaisten henkilöiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Poliittiset muutokset ovat vaikuttaneet palvelujärjestelmään ja palveluiden saavutettavuuteen ja esteettömyyteen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Miten tilanne näkyy päihdepalveluissa? Onko vammaisten päihdeongelma yhä tabu?  

Tutkittua tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdetyöhön

Viime aikoina julkisuudessa on ollut paljon esillä, että osa nuorista voi huonosti. NUMPA-hankkeessa on tarkoituksena kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta, toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kokemuksia hyvistä käytännöistä.

Tietopuun vuosi 2020: Monipuolisempia sisältöjä päihdetyön toimintaympäristöstä

Vuosi 2020 oli monella tavalla poikkeuksellinen, mutta Tietopuun osalta myös tuloksellinen: Sivuston käyttäjien määrä kasvoi edeltävästä vuodesta noin 51 prosenttia. Erityisesti ajankohtaissivujen katselut lisääntyivät.

Järjestöissä toivotaan suunnitelmallisuutta tutkimustiedon hyödyntämiseen

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijät toivovat yhteistä keskustelua ja yhteisiä käytäntöjä tutkimustiedon kokoamiseen ja käyttöön.

Koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana

Koronapandemia ja sen rajoitustoimet ovat koetelleet ihmisiä eri tavoin. Erityisesti terveysongelmista kärsivien arki on muuttunut vaikeammaksi.

Ikääntyneiden päihdepalveluille lisääntyvää tarvetta

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät kohtaavat päihteitä käyttäviä ikääntyneitä tulevaisuudessa nykyistä enemmän. A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamissa tulevaisuustyöpajoissa ja selvityksissä on tullut myös esille ikääntyneille sopivien päihdepalveluiden saatavuuden haasteet. Yhteistyötä toivottaisiin enemmän päihdealan järjestöjen kanssa.

Miten korona-aika on vaikuttanut järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäyttöön?

Valtaosa järjestöjen tavoittamista ihmisistä kertoi päihteidenkäyttönsä pysyneen ennallaan tai vähentyneen koronapoikkeustilan aikana. Kyselyn tulokset osoittavat kuitenkin, että koronakriisin haittavaikutukset ovat kohdistuneet eri tavoin eri väestöryhmiin.

Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen roolit täydentävät toisiaan päihdetyössä

Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin aiheena oli tänä vuonna kokemustieto ja -taito ammatillisen tiedon ja taidon rinnalla. Webinaarin puhujat esittelivät eri alueiden kokemustoiminnan malleja sekä jakoivat tietoa siitä, miten kokemustietoa voidaan käyttää ammattilaisten työn rinnalla asiakkaan hyväksi.

Päihdeongelmaisen läheisenä: kun vanhempi juo

Miten vanhempien päihdeongelma vaikuttaa lapseen ja aikuiseen? Vanhemman ja lapsen roolit voi kääntyä päälaelleen. Monella vaikean lapsuuden kokeneella oman lapsen saaminen voivat nostaa esiin kipeät muistot. Yhteisöllä ja yhteiskunnalla on mahdollisuuksia tukea päihdeongelmaisten vanhempien lapsia.

Eettinen foorumi 2020: Toimivien palveluiden edellytys on yhteistyö

Eettisen foorumin aiheena oli tänä vuonna päihde- ja mielenterveyspalveluiden kilpailutus. Foorumin taustalla oli eettisen toimikunnan huoli siitä, miten kilpailutukset vaikuttavat päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, jatkumoihin ja laatuun.

Millaista on kokemusasiantuntijatyö tulevaisuudessa?

Kokemusasiantuntijoiden osaaminen on jo käytössä monissa sairaanhoitopiireissä, kunnissa ja järjestöissä. Kokemusasiantuntijat ovat tekemässä asiakastyötä työparina tai itse, kehittämässä palveluja, ohjaamassa ja kouluttamassa ryhmiä tai mediavaikuttajina. A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestää 2.12.2021 tulevaisuusfoorumin, jossa pohditaan kokemusasiantuntijuutta nyt ja tulevaisuudessa.

Oma koti hurjan kallis – asunnottomien yö 17.10.2020

Asunnottomien yötä vietetään jälleen lauantaina 17.10.2020. Teemana on ”Oma koti hurjan kallis”.

EMCDDA: Katsaus Euroopan huumetilanteeseen

Suurten takavarikkojen määrä on lisääntynyt, yliannostuskuolemat aiheuttavat huolta ja kokainiin merkitys Euroopan huumeongelmassa on korostunut. Euroopan huumausaineraportti 2020 kuvaa Euroopan huumetilannetta ennen koronaepidemian alkua. 

Päihdetyön arki ja etiikka

Päihdetyössä, kuten muissakin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, työntekijät kohtaavat eettisiä kysymyksiä päivittäisessä työssään. Työntekijät tasapainoilevat asiakkaan tarpeiden, kustannustehokkaan hoidon, sekä työn eettisyyden ristiaallokossa. Päihdepalveluiden markkinoistuminen on vähentänyt työntekijöiden autonomiaa ja muuttanut päihdetyön käytäntöjä asiakaslähtöisestä tilaajalähtöisemmäksi.

Naiserityisessä väkivaltatyössä yhdistyy asiakastyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Naiset näkyviksi -hankkeen projektipäällikkö Hanna Mäki-Tuuri ja kokemustyöntekijä Christine Saarinen kertovat työstään rikostaustaisten naisten parissa ja avaavat, mitä naiserityisyys tarkoittaa heidän työssään.  

Etäpalvelut eivät tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita

Keväällä 2020 päihde- ja mielenterveysjärjestöt joutuivat järjestämään uudelleen palveluitaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. A-klinikkasäätiön tutkijat haastattelivat työntekijöitä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ylläpitävistä ja jalkautuvaa työtä tekevistä järjestöistä. Haastattelujen perusteella matalan kynnyksen palveluiden merkitys korostui poikkeustilanteessa.

Kokemusasiantuntijan vastaanotolla

Kokemusasiantuntijoita yhdistää tarina. Me kysyimme, millainen on Helsingin A-Killassa työskentelevän Pekka Luukkosen tarina. Tätä tarinaa Pekka hyödyntää työssään kokemusasiantuntijana.

EMCDDA: Miten koronavirus ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet huumeiden käyttöön?

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kesäkuussa julkaistusta raportista käy ilmi, että koronapandemian ensimmäisen kolmen kuukauden aikana huumeiden käyttö on osin vähentynyt Euroopassa. 

Tutkimustiivistelmä: Rikosseuraamuksien yhteys opioideista johtuviin yliannostuskuolemiin

Yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta ilmenee, että opioideista johtuva yliannoskuolleisuus on yhteydessä rikosseuraamusten muotoihin sekä oikeudellisissa prosesseissa mukana olemiseen. Pelkät sairauksien diagnoosit eivät kerro yliannostuskuolemien todennäköisyydestä. Päihdehoidossa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota rikostaustaisiin asiakkaisiin yliannoskuolemien ehkäisemiseksi.

Sivut