Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset ja artikkelit

Uutiset ja artikkelit

Naiserityisessä väkivaltatyössä yhdistyy asiakastyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Naiset näkyviksi -hankkeen projektipäällikkö Hanna Mäki-Tuuri ja kokemustyöntekijä Christine Saarinen kertovat työstään rikostaustaisten naisten parissa ja avaavat, mitä naiserityisyys tarkoittaa heidän työssään.  

Etäpalvelut eivät tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita

Keväällä 2020 päihde- ja mielenterveysjärjestöt joutuivat järjestämään uudelleen palveluitaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Monet lähipalvelut siirrettiin sähköiseen muotoon ja toiminnan painopistettä suunnattiin jalkautuvaan työhön.

Kokemusasiantuntijan vastaanotolla

Kokemusasiantuntijoita yhdistää tarina. Pia Alarto kertoo blogissaan, miten oman, usein kipeän, kokemuksen prosessointi, eli tarinan työstö, mahdollistaa kasvun kokemusasiantuntijaksi. Me kysyimme, millainen on Helsingin A-Killassa työskentelevältä Pekka Luukkosen tarina. Tätä tarinaa Pekka hyödyntää työssään kokemusasiantuntijana.

EMCDDA: Miten koronavirus ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet huumeiden käyttöön?

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) kesäkuussa julkaistusta raportista käy ilmi, että koronapandemian ensimmäisen kolmen kuukauden aikana huumeiden käyttö on osin vähentynyt Euroopassa. 

Tutkimustiivistelmä: Rikosseuraamuksien yhteys opioideista johtuviin yliannostuskuolemiin

Yhdysvaltalaisesta tutkimuksesta ilmenee, että opioideista johtuva yliannoskuolleisuus on yhteydessä rikosseuraamusten muotoihin sekä oikeudellisissa prosesseissa mukana olemiseen. Pelkät sairauksien diagnoosit eivät kerro yliannostuskuolemien todennäköisyydestä. Päihdehoidossa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota rikostaustaisiin asiakkaisiin yliannoskuolemien ehkäisemiseksi.

Pelaaminen, sosiaalinen media ja pikaviestisovellukset – yhteys nuorten päihteiden käyttöön?

Vertaisryhmien ja sosiaalisten verkostojen tiedetään olevan merkittävä nuorten päihteiden käyttöön vaikuttava tekijä. On kuitenkin epäselvää, mikä merkitys nykyaikaisella medioiden kulutuksella on nuorten päihteiden käytölle. Lisäävätkö sosiaalisen median ja pikaviestimien käyttö, videoiden katselu sekä pelaaminen päihteiden käyttöä nuorilla?

Tutkimustiivistelmä: päihdeongelman yhteys itsemurhariskiin

Yhdysvaltalaistutkimuksesta ilmenee, että päihdeongelmat lisäävät itsemurhariskiä. Riskin kasvun taustalla on usein samanaikaisesti vallitseva mielenterveyden häiriö. Kuitenkin erityisesti miehillä päihdeongelma itsessään lisää itsemurhan riskiä, huolimatta samanaikaisista mielenterveyden ongelmista.

Alkoholin koettu saatavuus on yhteydessä nuorten raskaaseen ajoittaiseen alkoholinkäyttöön

Tuoreen tutkimuksen tuloksista ilmenee, että alkoholin koettu saatavuus, luvattomat koulupoissaolot ja päivittäinen tupakointi vähenivät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuosien 1999 ja 2015 välisenä aikana. Samaan aikaan alkoholin käyttöön yhdistettyjen riskien määrä, vanhempien kontrolli ja urheilun harrastaminen lisääntyivät. 

Ajankohtaisia tutkimustiivistelmiä: rikoksia tehneiden elämänkulku ja alkoholiin liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelukäynnit

Tietopuun tiivistelmätietokantaan on ilmestynyt kaksi uutta tutkimustiivistelmää. Tutkimukset edustavat aiheiltaan kahta erilaista päihdealaan liittyvää tutkimusta. Ensimmäisessä tarkastellaan nuoruusiässä rikoksia tehneiden elämänkulkua ja toisessa alkoholiin liittyvien sosiaali- ja terveyspalvelukäyntien yhteyttä toipumiseen ja kuolleisuuteen. 

Tutkimus: Kaupunkiköyhyys kytkeytyy korkeisiin asumiskustannuksiin

Kaupunkiköyhyyttä voidaan pitää erityisenä köyhyyden muotona, eikä suhteellisen tuloköyhyyden mittarit riitä tavoittamaan sen erityispiirteitä. Näin ilmenee Tietopuun uudesta tutkimuskatsauksesta. 

Verkkokursseja ja koulutusmateriaaleja sote-alan ammattilaisille

Perinteisesti MOOCeja, eli kaikille avoimia verkkokursseja (Massive Open Online Course) on järjestetty etenkin tietojenkäsittelyn ja matematiikan aloilla. Viime vuosina erilaiset avoimet kurssit ovat yleistyneet myös sosiaali- ja ihmistieteissä. Tietopuu kokosi yhteen ajankohtaisia, sosiaali- ja päihdealan toimijoille tarkoitettuja verkkokursseja ja -materiaaleja.  

Päihteitä käyttävien naisten kokema yksinäisyys

Aspelin ja Koivisto (2020) tutkivat ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään päihteiden käytön ja yksinäisyyden välistä yhteyttä naisnäkökulmasta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereella toimivan Völjyn ja Naiserityisyys asunnottomuustyössä (NEA) -osahankkeen kanssa. Tutkimuksessa haastateltiin viittä naista. Osa naisista käytti päihteitä aktiivisesti, osa käytti päihteitä satunnaisesti ja osa oli lopettanut päihteiden käytön.

Toimintakyky ja osallisuus kuntouttavassa työtoiminnassa

Kuntouttavaa työtoimintaa käsittelevän kirjoitussarjan toisessa osassa kokemusasiantuntijat kertovat, mikä merkitys rutiineilla ja osallisuudella on kuntoutumiselle.

Kysely: Kerro kuinka koronakriisin aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut arkeesi ja hyvinvointiisi

A-klinikkasäätiön Arjen toimintakyky -hanke kerää kyselyn avulla tietoa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksista ihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin. 

Kuntouttava työtoiminta kokemusten ja tutkimusten valossa

Kuntouttava työtoiminta on työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavalle henkilölle tarkoitettu lakisääteinen aktivointitoimi, jonka tavoitteena on vahvistaa osallistujien elämänhallintaa ja työllistymismahdollisuuksia. Lue, mitä mieltä kokemusasiantuntijat ovat kuntouttavasta työtoiminnasta.

Uutta tietoa toimintaympäristöstä: Sosiaali- ja nuorisotyön havaintoja poikkeusaikana

Koronavirusepidemian rajoitustoimien seurauksena Helsingin kadut ovat hiljentyneet, mutta eivät täysin autioituneet. Helsingin kaupungin etsivä lähityö ja kaupungin nuorisopalvelut kertovat, miltä kaduilla näyttää ja miten poikkeustilanne on vaikuttanut heidän työssään kohtaamiensa ihmisten päihteiden käyttöön.  

Uutta tietoa toimintaympäristöstä: Alkoholin kulutus ja humalahaitat poikkeusoloissa

Koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvät rajoitustoimet ovat olleet voimassa kuukauden. Viime viikkoina julkisessa keskustelussa on pohdittu paljon, minkälaisia sosiaalisia seurauksia pitkittyneellä poikkeustilanteella saattaa olla. Yksinäisyyden ja ahdistuneisuuden lisäksi huolta on aiheuttanut erityisesti päihteiden käytön (YLE 27.3.2020) ja kotiväkivallan (HS 1.4.2020) lisääntyminen.

STEA:n ylimääräinen avustushaku vuoden 2020 koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen

STEA myöntää avustuksia koronavirusepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin nopealla aikataululla. Haku on tarkoitettu yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustus on tarkoitettu toimintaan, jolla tuetaan sellaisia kohderyhmiä, jotka muutoin jäisivät tuen ulkopuolelle tai ovat vaarassa syrjäytyä poikkeusoloissa. Avustusta voi hakea uuteen toimintaan tai jo olemassa olevan toiminnan laajentamiseen.

Uutta tutkimustietoa päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuudesta

Päihderiippuvuus on yhteydessä suureen kuolleisuuden riskiin. Tutkimuksessa selvitettiin niiden henkilöiden kuolleisuutta, jotka olivat hakeutuneet hoitoon alkoholin, opioidien tai muiden päihteiden käytön takia. Tulokset osoittavat, että päihdehoitoon sitoutuneista oli kuollut pienempi määrä henkilöitä kuin niistä, jotka olivat käyneet hoidossa lyhyesti. Etenkin opioidikorvaushoito vähensi opioidiriippuvaisten kuolleisuuden riskiä. Lisäksi ilmeni, että alkoholi ja huumeet lisäsivät kuolleisuuden riskiä yhtä paljon, silloin kun on riippuvuudesta kyse. 

Mielenterveys- ja päihdeomaisille suunnatut palvelut ovat vähäisiä ja tuen hakeminen vaikeaa

Valtaosa mielenterveys- ja päihdeongelmia kokevien ihmisten omaisista sai vain satunnaista tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Ammatillista tukea saivat useammin ne omaiset, joiden läheinen sai myös palveluja ongelmaansa. Omaiset jäivät usein osattomiksi myös ystävien ja sukulaisten tuesta tai lähipiirin suhtautuminen oli kielteistä ja leimaavaa.

Tulokset selviävät MIPA-järjestötutkimusohjelman toteuttamassa kyselyssä. Tutkimuskyselyyn vastasi 363 omaista, joiden läheisellä oli mielenterveys- tai päihdeongelma.

Sivut