Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset

Uutiset

Tutkimus: KokeNet -neuvontapalvelussa kyse palveluohjaamisen lisäksi laajemmasta tukemisesta ja rinnalla kulkemisesta

Neuvontapalvelun yhteydenottajat kaipasivat paitsi palvelujärjestelmää ja avun hakemista koskevia neuvoja myös tukea oman elämäntilanteen solmujen avaamiseen.Tämä selviää katsauksessa, jossa tarkastellaan kokemusasiantuntijoiden tekemää verkkoauttamistyötä KokeNet -neuvontapalvelun kautta lähetettyjen viestien valossa. Myös läheisen avun saamiseen ja puheeksi ottamiseen liittyvät haasteet nousevat monissa yhteydenotoissa esiin. 

Uudenlainen menetelmä antaa tietoa huumeiden todellisesta sisällöstä ja voi vaikuttaa käyttöpäätökseen

Tutkimuksessa ihmisiä pyydettiin tuomaan helsinkiläiseen terveysneuvontapisteeseen tutkittavaksi huumausaineiden jäämiä sisältäviä tyhjiä, jätteeksi luokiteltavia, pusseja. Näytepusseja tuoneilta kysyttiin, millä nimellä pussissa säilytetty aine oli hankittu ja mitä he uskoivat sen todellisuudessa olevan. Näytteet analysoitiin laboratoriossa psykoaktiivisten aineiden osalta. Tutkimukseen tuotiin 98 näytettä. Jäämänäytteistä noin puolet sisälsi ainetta tai aineyhdistelmän, joka poikkesi alkuperäisessä hankintatilanteessa luvatusta koostumuksesta.

Kokemusasiantuntijat ja vertaiset: Palkkiot ovat tärkeä taloudellinen voimavara ja arvostuksen osoitus

Timo Ilomäen tutkimusartikkelissa käydään läpi päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivien vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä palkkioista sekä niiden merkityksestä laajan haastatteluaineiston pohjalta. Palkkiot näyttävät olevan kokemusasiantuntijatoiminnassa merkittävämpi kysymys kuin järjestöjen vertaistoiminnassa. 

MIPA-tutkimusohjelma: Päihde- ja mielenterveysjärjestöillä on erityinen näkökulma toipumiseen ja osallisuuteen

Päihde-ja mielenterveysjärjestöissä tehty tutkimus on tuonut esiin, että järjestöt ovat keskeisiä hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen vahvistajia. MIPA-ohjelman tulosten mukaan järjestöillä on oma erityinen roolinsa, sillä järjestöt tavoittavat ihmisiä, joiden ääni ja kokemukset jäävät väestötason tai sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä kertovissa tutkimuksissa kuulematta.

Päihde- ja mielenterveysyhdistykset ovat huolissaan rahoituksen epävarmuudesta ja uusien rahoitustapojen löytymisestä

Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) julkaisemassa artikkelissa tarkastellaan paikallisten päihde- ja mielenterveysyhdistysten keskeisiä rahoituslähteitä, niiden viime vuosien kehitystä ja rahoituksiin liittyviä haasteita. Suurimpina rahoituksiin liittyvinä haasteina yhdistyksissä koettiin rahoituspohjan monipuolistaminen, rahoitusten jatkuvuuden epävarmuus ja hakuprosessien työläys. Tutkimus perustuu kyselyyn, johon vastasi johdon edustaja 199 päihde- ja mielenterveysyhdistyksestä. 

Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintaa harjoitetaan markkinalogiikan ja aatteellisten lähtökohtien ristipaineessa

Jonkinlainen ohjausvaikutus tunnistettiin valtaosassa aineiston yhdistyksistä. Suurella osalla paikallisyhdistyksistä taloudelliset resurssit ovat varsin vähäisiä, jolloin ohjausvaikutus liittyy lähinnä toiminnan arviointi- ja raportointivelvoitteisiin, jotka vievät aikaa ydintoiminnalta, esimerkiksi asiakastyöltä ja ihmisten kohtaamiselta.

Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvat arvioivat huumorin edistävän eniten hyvinvointiaan

Huumori on eniten hyvinvointia edistänyt asia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneiden mielestä MIPA-hankkeen kyselyssä, joka selvitti ihmisten näkemyksiä omaan hyvinvointiin vaikuttaneista tekijöistä. Kyselyyn vastasi 936 päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistunutta ihmistä syksyllä 2017 ja keväällä 2018.

Huumori liittyy vahvasti sosiaaliseen toimintaan ja yhdessä oloon, mutta sillä on myös psykologisia tehtäviä. Huumori koetaan ensisijassa osaksi ihmisen psyykkistä toimintakykyä.

Helsingin yliopiston ja A-klinikkasäätiön toteuttamalle päihdesosiaalityön kurssille mahtuu mukaan sosiaalityöntekijänä työskenteleviä

Jos työskentelet sosiaalityöntekijänä (vähintään yamk-koulutus) ja olet kiinnostunut kehittämään tietämystäsi ja osaamistasi päihdetyöstä, niin nyt on mahdollista päästä mukaan Helsingin yliopiston ja A-klinikkasäätiön toteuttamalle päihdesosiaalityön kurssille. Kurssi pidetään Helsingissä 18.1.−1.3.2019. 

Kohdatuksi tuleminen ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen edistävät vapaaehtoisten hyvinvointia järjestöissä

Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä toimivat vapaaehtoiset saavat korkeampia pistemääriä positiivisen mielen hyvinvoinnin asteikoilla kuin muilla tavoin toimintaan osallistuvat. He kokevat itsensä onnellisemmaksi ja elämänsä merkityksellisemmäksi kuin muut vastaajat. Vapaaehtoiset kokevat, että järjestöjen toiminnassa kohdatuksi tuleminen ja itsensä toteuttaminen edistävät heidän hyvinvointiaan. Tiedot selviävät Valkosen ja Ringbomin tekemässä katsauksessa.

Järjestön toimintaan osallistumisella vaikutusta koherenssin tunteeseen

Järjestöjen toimintaan osallistumisella on vaikutusta vertaisten, päiväkävijöiden ja työllistettyjen koherenssin tunteeseen, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Koherenssin tunteella tarkoitetaan ihmisen taipumusta ja kykyä nähdä elämänsä ja sen tapahtumat ymmärrettävinä, hallittavina ja mielekkäinä.

Etsivä tartuntatautityö voi toimia yhtenä C-hepatiittistrategiaa jalkauttavana työmuotona

Etsivän tartuntatautityön avulla voidaan tavoittaa muutoin hankalasti tavoitettavia ihmisryhmiä tuen, avun ja palvelujen piiriin. A-klinikkasäätiön Street-hankkeessa 2015–2016 tavoitettiin satoja huumeita pistämällä käyttäviä henkilöitä maksuttomaan ja nimettömään HCV:n ja HIV:n pikatestaukseen. Samalla tiedotettiin tautien tarttumistavoista ja ohjattiin tartunnan saaneita palvelujen piiriin. Street-hankkeessa avainroolissa olivat vertaiset, joiden vahvuutena on ihmisten kohtaaminen ja tietouden levittäminen.

Vastaa Tietopuun kävijäkyselyyn ja vaikuta sivustoon!

Haluamme kehittää Tietopuu-sivustoa niin, että se tukisi jatkossa entistä paremmin päihde- ja mielenterveysalan toimijoita kehittämistyössään sekä tarjoaisi muillekin alan aiheista kiinnostuneille hyödyllistä tietoa helposti löydettävässä ja hyödynnettävässä muodossa. Tietopuu haluaa edistää tiedon käyttöä päihde- ja mielenterveystyön laadun parantamiseksi.

Toivommekin, että voisit käyttää pienen hetken kävijäkyselyyn vastaamiseen, jotta sivusto vastaisi paremmin tulevaisuudessa myös sinun tarpeitasi.  

Tutkimus: Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus

Keskeistä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on vertaiskokemuksen jakaminen, halu auttaa, solidaarisuus ja kokemus itselle tärkeiden arvojen mukaisesta toiminnasta. Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivit vaihtelivat toimijoiden elämäntilanteiden mukaan. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita toimintaan motivoi osaamisen hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen.

Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuutta ja toimijamääriä sekä yhdistysten toimijoille tarjoamia tukikäytäntöjä on kartoitettu paikallisilta päihde- ja mielenterveysyhdistyksiltä kerätyn kyselyaineiston pohjalta (N=199). Valtaosassa kyselyyn vastannaista yhdistyksistä oli mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.

EHYT ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

Poikonen toteaa selvityksessä, että informaation kulun ongelmat herättävät kysymyksen siitä, miten asiakasta voi informoida ja ohjata eteenpäin, jos ei itsekään oikein tunne alueen palveluita. Riittävä ja ymmärrettävä informaatio on yksi palveluiden saavutettavuuden elementeistä, mutta sen lisäksi myös asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen välttämätön osa. Poikosen mukaan voi olla, että sosiaalityössä asiakkaan oikeudet ja oikeusturva nähdään ehkä laajemmin mitä terveydenhuollossa.

Euroopan huumausaineraportti 2018: Euroopan huumeongelmassa meneillään erityisen dynaaminen vaihe

Raportin mukaan on havaittavissa merkkejä huumausaineiden tuotannon kasvusta Euroopassa ja myynnin siirtymisestä verkkoon. Euroopassa käytettävien huumeiden valikoima on entistä suurempi. Tänä vuonna useiden huumausaineiden osalta on nähtävissä, että huumausaineita tuotetaan nyt enemmän Euroopassa lähempänä kuluttajamarkkinoita. Tekninen kehitys edesauttaa tätä muutosta, ja sen myötä eurooppalaiset huumausaineiden valmistajat ja kuluttajat saavat yhteyden maailmanlaajuisiin markkinoihin tietoverkkojen kautta.

Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty

Päivitetty huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus korostaa psykososiaalisia menetelmiä huumeongelmien hoidon perustana. Suosituksen tavoitteena on hoidon selkeyttäminen, moniammatillisen yhteistyön parantaminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Potilaan ohella myös läheisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Eriarvoisuustyöryhmä esittää uudistuksia koskien myös mielenterveys- ja päihdetyötä

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21. maaliskuuta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren johtama työryhmä ryhmitteli ehdotuksensa neljään kokonaisuuteen: turvaavat, palauttavat, tehostavat ja pelastavat toimenpiteet. Lisäksi raportissa esitellään laaja-alaista eriarvoisuuden torjumista poikkileikkaavissa toimissa.

Sote-uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta

YhdessäMielin -hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan parantaa sote-uudistuksessa. Hanke otti kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään

Suuret odotukset ja heikko tuki uuvuttavat vertais- ja vapaaehtoistoimijoita. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistettuun kyselyyn. Väsyminen on ennen kaikkea yhteydessä järjestön taholta liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen.

Sivut