Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Uutiset

Uutiset

Vastaa Tietopuun kävijäkyselyyn ja vaikuta sivustoon!

Haluamme kehittää Tietopuu-sivustoa niin, että se tukisi jatkossa entistä paremmin päihde- ja mielenterveysalan toimijoita kehittämistyössään sekä tarjoaisi muillekin alan aiheista kiinnostuneille hyödyllistä tietoa helposti löydettävässä ja hyödynnettävässä muodossa. Tietopuu haluaa edistää tiedon käyttöä päihde- ja mielenterveystyön laadun parantamiseksi.

Toivommekin, että voisit käyttää pienen hetken kävijäkyselyyn vastaamiseen, jotta sivusto vastaisi paremmin tulevaisuudessa myös sinun tarpeitasi.  

Tutkimus: Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus

Keskeistä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on vertaiskokemuksen jakaminen, halu auttaa, solidaarisuus ja kokemus itselle tärkeiden arvojen mukaisesta toiminnasta. Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivit vaihtelivat toimijoiden elämäntilanteiden mukaan. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita toimintaan motivoi osaamisen hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen.

Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuutta ja toimijamääriä sekä yhdistysten toimijoille tarjoamia tukikäytäntöjä on kartoitettu paikallisilta päihde- ja mielenterveysyhdistyksiltä kerätyn kyselyaineiston pohjalta (N=199). Valtaosassa kyselyyn vastannaista yhdistyksistä oli mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.

EHYT ry:n selvitys: Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa päihdepalveluihin pääsyä

Poikonen toteaa selvityksessä, että informaation kulun ongelmat herättävät kysymyksen siitä, miten asiakasta voi informoida ja ohjata eteenpäin, jos ei itsekään oikein tunne alueen palveluita. Riittävä ja ymmärrettävä informaatio on yksi palveluiden saavutettavuuden elementeistä, mutta sen lisäksi myös asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen välttämätön osa. Poikosen mukaan voi olla, että sosiaalityössä asiakkaan oikeudet ja oikeusturva nähdään ehkä laajemmin mitä terveydenhuollossa.

Euroopan huumausaineraportti 2018: Euroopan huumeongelmassa meneillään erityisen dynaaminen vaihe

Raportin mukaan on havaittavissa merkkejä huumausaineiden tuotannon kasvusta Euroopassa ja myynnin siirtymisestä verkkoon. Euroopassa käytettävien huumeiden valikoima on entistä suurempi. Tänä vuonna useiden huumausaineiden osalta on nähtävissä, että huumausaineita tuotetaan nyt enemmän Euroopassa lähempänä kuluttajamarkkinoita. Tekninen kehitys edesauttaa tätä muutosta, ja sen myötä eurooppalaiset huumausaineiden valmistajat ja kuluttajat saavat yhteyden maailmanlaajuisiin markkinoihin tietoverkkojen kautta.

Huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus päivitetty

Päivitetty huumeongelmaisen hoidon Käypä hoito -suositus korostaa psykososiaalisia menetelmiä huumeongelmien hoidon perustana. Suosituksen tavoitteena on hoidon selkeyttäminen, moniammatillisen yhteistyön parantaminen ja asenteisiin vaikuttaminen. Potilaan ohella myös läheisten hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Eriarvoisuustyöryhmä esittää uudistuksia koskien myös mielenterveys- ja päihdetyötä

Pääministeri Juha Sipilän runsas vuosi sitten asettama työryhmä esittää toimia useille eri elämänalueille eriarvoisuuden torjumiseksi ja vähentämiseksi. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministerille keskiviikkona 21. maaliskuuta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren johtama työryhmä ryhmitteli ehdotuksensa neljään kokonaisuuteen: turvaavat, palauttavat, tehostavat ja pelastavat toimenpiteet. Lisäksi raportissa esitellään laaja-alaista eriarvoisuuden torjumista poikkileikkaavissa toimissa.

Sote-uudistuksessa on mahdollista parantaa mielenterveys- ja päihdetyön toimivuutta

YhdessäMielin -hanke on koonnut toimivia malleja, joilla mielenterveys- ja päihdepalveluja voidaan parantaa sote-uudistuksessa. Hanke otti kansalaiset, palveluiden käyttäjät ja heidän omaisensa mukaan selvitystyöhön. Tutkimus on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kolmannes päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoimijoista tuntee väsymystä toimiessaan tehtävässään

Suuret odotukset ja heikko tuki uuvuttavat vertais- ja vapaaehtoistoimijoita. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistettuun kyselyyn. Väsyminen on ennen kaikkea yhteydessä järjestön taholta liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen.

Alkoholin puheeksioton verkkokurssilta saatu hyötyä omaan työhön

Kyselyyn vastanneista 87 % koki saaneensa kurssilta uutta tietoa puheeksiotosta. Puolet vastaajista eli 52 % koki pystyneensä hyödyntämään kurssilla oppimiansa asioita työssään. Tulos on merkittävä, kun ottaa huomioon, että 30 % vastaajista ei ollut vielä mukana työelämässä. Lisäksi enemmistö koki verkkokurssituksen sopivan hyvin puheeksioton koulutukseen. Se on tehokas oppimismuoto ja sen avulla saadaan koulutettua paljon ihmisiä, kun kurssin voi suorittaa oman aikataulunsa mukaan. 

Onko terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveystyössä erilaista kuin päihdetyössä?

Edistävän työn näkökulmasta mielenterveys- ja päihdejärjestöt operoivat erilaisilla käsitteillä. Mielenterveys käsitteenä viittaa suoraan terveyteen. Vaikka se herättääkin usein mielikuvan mielen sairauksista, on positiivinen mielenterveys tai mielen hyvinvointi mielekäs lähtökohta edistävälle työlle. Päihdetyön kohde on sen sijaan lähtökohtaisesti päihteissä ja niiden käytössä. Näitä ne eivät kuitenkaan pyri edistämään, vaan ehkäisemään. Artikkelissa ehdotetaan toimijuutta ja toimijuuden kokemusta mielenterveys- ja päihdejärjestöjen yhteiseksi edistävän työn käsitteeksi.

Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaat vuoden 2015 Päihdetapauslaskennassa

Rikosseuraamuslaitoksen päihdeasiakkaat olivat vuoden 2015 Päihdetapauslaskennan mukaan miehiä, nuorempia, naimattomia, työttömiä ja asunnottomia useammin kuin terveyskeskusten päihdeasiakkaat. Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkailla oli enemmän laittomien huumausaineiden käyttöä, päihteiden sekakäyttöä ja huumeiden pistokäyttöä kuin terveyskeskusten päihdeasiakkailla. Vankiloiden päihdekuntoutuksessa, vankiterveydenhuollossa ja yhdyskuntaseuraamustyössä tehdään merkittävää työtä päihdeongelmista kärsivien rikosseuraamusasiakkaiden kanssa.

THL on julkaissut Päihdetilastollisen vuosikirjan 2017

THL:n Päihdetilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset tiedot alkoholijuomien kulutuksesta ja myynnistä, alkoholijuomien ja huumeiden käytöstä aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista, päihdehuollosta, päihteisiin liittyvästä rikollisuudesta, alkoholijuomien kaupan kehityksestä sekä alkoholielinkeinon ja alkoholimainonnan valvonnasta. Lisäksi vuosikirja sisältää tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa.

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry

Tutkittuun tietoon perustuva järjestötoiminta vastaa paremmin toimijoiden ja kohderyhmien tarpeisiin. Tutkittua tietoa hyödyntämällä voidaan paljastaa toiminnan aukkokohtia sekä arvioida toimintaa ja tehdä sen vaikutuksia näkyviksi. Vankka tietoperusta sekä systemaattinen tiedonkeruu ja -hallinta vahvistavat järjestöidentiteettiä sekä sisäistä ja ulkoista luottamusta siihen, että järjestö toimii perustehtävänsä mukaisesti.

Korvaushoidossa olevilla vaikeuksia mielialan, kivun ja unen sekä arjen hallinnan alueilla

Oheispäihteitä käyttävät korvaushoidossa olevat henkilöt tarvitsevat psykososiaalista tukea, vaikka eivät tavoittelisi ensisijaisesti päihteettömyyttä. Oheispäihteiden käytön ja toimintakyvyn suhde on todennäköisesti kaksisuuntainen. Tulokset perustuvat Helsingin kaupungin alueellisilla päihdepoliklinikoilla toteutettuun kyselyyn. Paradise24fin-kyselyllä kartoitettiin korvaushoitopotilaiden psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja intensiteettiä sekä päihteiden oheiskäyttöä.

THL on avannut valtioavustushaun päihteitä käyttävien äitien palveluihin liittyen

Myönnettävän tuen tarkoituksena on turvata päihteitä käyttävien äitien hoito ja kuntoutus siirtymäkauden ajaksi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantuloa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi muun muassa palvelun toimialue, toimintasuunnitelma haettavan palvelun toteuttamiseksi (ml. kuvaus toiminnasta, toimintaperiaatteista ja kohderyhmästä) sekä henkilöstön määrä ja rakenne. Hakijana voi olla yksityinen tai julkinen palveluntuottaja. Hakuaika päättyy 4.12.2017. 

Tietopuu-sivustolla päivityskatko ke 1.11.

Tietopuu-sivusto on suljettu 1.11., kun sivuston uusittu visuaalinen ilme otetaan käyttöön. Sivusto aukeaa viimeistään 2.11. aikana.

Ota kantaa Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen

Sote-uudistus myllertää mielenterveys- ja päihdepalveluja. YhdessäMielin on Suomen Mielenterveysseuran johtama hanke, jonka tavoitteena on tarjota sote- ja maakuntauudistuksista päättäville tutkimukseen ja kokemukseen perustuvia malleja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Hankkeen toteuttamalla kyselyllä kartoitetaan näiden palveluiden kehittämisestä kiinnostuneiden näkemyksiä YhdessäMielin-hankkeen suosittelemiin toimintamalleihin.

Sosped on julkaissut tutkimuskatsauksen ongelmallisesta digipelaamisesta

Sosiaalipedagogiikan säätiön tutkijoiden tuottama tutkimuskatsaus kartoittaa viihteellisen ja ongelmallisen digipelaamisen ilmiöitä ja ongelmalliseen digipelaamiseen kohdennettuja hoito- ja tukimuotoja alan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Tutkimuskatsaus on jaettu kahteen osaan: Osa I: Digitaalinen viihdepelaaminen ja digipeliriippuvuus.

Tartuntatautien seulominen katuolosuhteissa madaltaa testiin tulemisen kynnystä

Etsivän tartuntatautityön avulla voidaan tavoittaa runsain joukoin huumeita aktiivisesti käyttäviä henkilöitä hiv- ja hepatiitti C-testauksen, valistuksen, neuvonnan ja ohjauksen pariin. Tartuntatautien seulominen katuolosuhteissa kiistatta madaltaa testiin tulemisen kynnystä etenkin niiden huumeidenkäyttäjien kohdalla, joita ei tavoiteta terveysneuvontapisteissä. Kolmatta kesää toiminut A-klinikkasäätiön Street-hanke tavoitti viime kesänä testeihin 576 henkilöä ja löysi 27 uutta hepatiitti C-tartuntaa. Hiv-tartuntoja ei löydetty.

Sivut