Olet täälläEtusivu Tutkimustiedon hyödyntämistä päihde- ja mielenterveysjärjestöissä voi vahvistaa tiedolla johtamisen näkökulmasta

Tutkimustiedon hyödyntämistä päihde- ja mielenterveysjärjestöissä voi vahvistaa tiedolla johtamisen näkökulmasta

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijät näkevät tärkeänä, että järjestöjen toiminta perustuu tutkittuun tietoon. Tietoa ei kuitenkaan aina seurata, koota tai hyödynnetä suunnitelmallisesti. Tämä käy ilmi Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) julkaisusta, joka perustuu kymmenen järjestön työntekijöiden (N=28) ryhmähaastatteluaineistoon.

Tutkimustietoa tarvitaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen johtamisessa. Tutkimustiedon tarpeet syntyvät ennen kaikkea toimintoihin osallistuvien tai palveluja käyttävien sekä heidän läheistensä tuen tarpeisiin vastaamisesta. 

Järjestön johtamisessa tarvitaan niin omasta toiminnasta ja toimintaan osallistuvilta kerättyä määrällistä ja kokemuksellista tilasto- ja arviointitietoa kuin ulkopuolista tutkimustietoa. Tutkimustietoon voi järjestöjen toiminnassa parhaimmillaan yhdistyä moniulotteisesti myös kokemus-, hiljainen ja kulttuurinen tieto.

Järjestötyöntekijöiden haastattelujen perusteella tutkimustietoa ei kuitenkaan järjestöissä seurata, koota eikä hyödynnetä aina suunnitelmallisesti. Tutkimustietoa käytetään usein pirstaleisesti, työntekijä-, tehtävä- tai hankekohtaisesti. Työntekijät toivoivat enemmän yhteistä keskustelua tutkimustiedon jakamiseksi ja työstämiseksi.

Tutkimustiedon hyödyntäminen on tiedon yhteistä merkityksellistämistä

Tutkimustiedon hyödyntäminen onkin ennen kaikkea tiedon merkityksellistämistä, joka tapahtuu yhteisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusta voidaan tukea erilaisin työnjaollisin ja rakenteellisin keinoin. 

Tutkimustiedon hyödyntäminen tulisi nähdä koko järjestön yhteisenä tehtävänä. Tutkimustiedon hyödyntäminen osana johtamista edellyttää selkeää päätöksentekoa ja suunnitelmallisuutta. Yhteisen suunnitelman ja tietovarannon rakentaminen vaatii aikaa, osaamista ja uusien toimintatapojen luomista, jotta tutkimustiedon hyödyntämisestä tulisi kiinteä osa organisaation kulttuuria ja käytäntöjä.

Julkaisu kuvaa lyhyesti tiedolla johtamisen peruskäsitteitä sekä esittelee järjestöjen työntekijöiden ryhmähaastatteluiden keskeisiä tuloksia. Julkaisun tavoitteena on haastaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjä tarkastelemaan omia tapojaan hyödyntää tutkimustietoa toiminnassaan. 

Julkaisu antaa tarkasteluun yhden tiedolla johtamiseen perustuvan tarkastelukehikon ja arviointimallin.

Lisätietoa

Jouni Tourunen: ”Ei se ole yhden ihmisen juttu, vaan koko työyhteisön”. Tutkimustiedon hyödyntäminen päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. A-klinikkasäätiö. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0), 2023. 

Tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö 040-1368058

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: