Olet täälläEtusivu Tutkimus: Kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaan osallistumisella on monia myönteisiä yhteyksiä hyvinvointiin

Tutkimus: Kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaan osallistumisella on monia myönteisiä yhteyksiä hyvinvointiin

Kolme henkilön kädet kehämäisesti toisistaan kiinni pitäen ja taustana nurmikko.

Tutkimuksessa ilmeni, että päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta tukee toimijoiden koettua hyvinvointia laaja-alaisesti.  Keskeistä hyvinvoinnin kannalta on toiminnan tarjoama mielekäs tekeminen, vertaistuki, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Tutkimusaineisto on kerätty kyselyllä osana Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA), jossa on mukana 10 näiden alojen järjestöä. Esitetyt tulokset perustuvat mielenterveys- ja päihdejärjestöjen toimintaan osallistuneiden vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden vastauksiin (n=110). 

Aineistossa korostui mielekkään tekemisen kuntoutumista edistävä vaikutus. Lisäksi vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta tyydytti toimijoiden sosiaalisia tarpeita. Vertaiskokemukseen perustuvassa yhteisöllisyydessä erityiseksi koettiin mahdollisuus samanaikaisesti tukea muita ja saada tukea omaan kuntoutumisprosessiin.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia ja siirtymiä työelämän ulkopuolelta palkkatyöhön

Vertais- ja kokemusasiantuntijatehtävissään vastaajat tunsivat voivansa tutustua työelämään, kartuttaa työkokemusta ja ylläpitää työelämätaitoja, mikä edesauttoi sopeutumista takaisin työelämään. Arvostetuksi tuleminen sekä vaikeiden kokemusten hyödyntäminen toisten auttamiseen ja palvelujen kehittämiseen edistävät hyvinvointia.

Toiminnan luonne palkkatyönä oli vastaajille tärkeää, samoin toiminnasta saadut palkkiot. Tulevaisuudessa olisi tärkeää luoda ennustettavuutta palkkiokäytäntöihin sekä palkkioiden ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnalla on myös yhteiskunnallista merkitystä työurien pidentämisen, osatyökykyisyyden hyödyntämisen ja stigman vähentämisen näkökulmista. Tehtävät mahdollistavat toimijan senhetkisen työkyvyn hyödyntämisen lyhyt- tai pitkäaikaisesti ja tehtävien monipuolisuudella voidaan tukea osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä työttömyys- tai kuntoutustukijaksojen aikana, mikä osaltaan helpottaa työhön palaamista.

Lisätietoa

kehittäjä-sosiaalityöntekijä Päivi Rissanen, Mielenterveyden keskusliitto p. 050 4336 518
 
Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari (2019): ”Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin (PDF). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019.

Lisätietoa MIPA-hankkeesta.

 -----------
MIPA on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen tutkimusohjelma.

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeen kanssa, jossa kehitetään toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mielenterveyspalveluihin. Rahoitus hankkeelle tulee Euroopan rakennerahasto-ohjelman kautta. Lisätietoa Recovery -hankkeesta löydät Lapin yliopiston sivuilta. 

Uutisarkisto » 

 

Julkaisutyyppi: