Olet täälläEtusivu Mielenterveys- ja päihdeomaisille suunnatut palvelut ovat vähäisiä ja tuen hakeminen vaikeaa

Mielenterveys- ja päihdeomaisille suunnatut palvelut ovat vähäisiä ja tuen hakeminen vaikeaa

Mies istuu rannalla nojaten päätä käsiinsä.

Valtaosa mielenterveys- ja päihdeongelmia kokevien ihmisten omaisista sai vain satunnaista tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. Ammatillista tukea saivat useammin ne omaiset, joiden läheinen sai myös palveluja ongelmaansa. Omaiset jäivät usein osattomiksi myös ystävien ja sukulaisten tuesta tai lähipiirin suhtautuminen oli kielteistä ja leimaavaa.

Tulokset selviävät MIPA-järjestötutkimusohjelman toteuttamassa kyselyssä. Tutkimuskyselyyn vastasi 363 omaista, joiden läheisellä oli mielenterveys- tai päihdeongelma.

Lähipiirin tuki erityisen tärkeää omaisten hyvinvoinnille

Erityisesti lähipiiriltä saatu tuki vahvisti omaisten positiivista mielen hyvinvointia. Keskustelu lähipiirin kanssa ja kokemus kuulluksi tulemisesta tukevat omaisten hyvinvointia. Omaisen lähipiiriltä saama tuki edistää myös ammatillisen avun piiriin hakeutumista. 

Lähipiirin stigmatisoivalla suhtautumisella oli puolestaan kielteinen yhteys omaisten mielen hyvinvointiin. Perheenjäsenten ja ystävien taholta koettu stigma onkin erityisesti päihdeongelmien kohdalla usein voimakas.

Omaisten tuen tarpeet tulisi huomioida

Lähipiirin puoleen kääntyminen koetaan helpommaksi, kun taas ammattiapua haetaan usein vasta kun hyvinvoinnissa on jo merkittäviä ongelmia ja elämäntilanne on pitkälle kriisiytynyt. Kontakteja tukipalveluihin tulisi olla tarjolla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Yhteiskunnan tasolla tarvitaan julkista keskustelua mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä niihin liittyvän stigman vastaista työtä. Tämä edesauttaisi ongelman omaavien ihmisten ja heidän omaistensa hakeutumista palvelujen piiriin sekä myös lähipiirin myönteisempää suhtautumista päihde- ja mielenterveysongelmiin.

Omaiset tulee kohdata palveluissa myös itsenäisinä avuntarvitsijoina, ei vain läheisen tukiresurssina. Omaisten palvelupolkuja kaikkinensa tulisi vahvistaa. Pääosin kolmannen sektorin tarjoamaa vertaistukea tulisi liittää enenevästi osaksi julkisia mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Lisätietoa

Tutkija Sari Jurvansuu, A-klinikkasäätiö, p. 046 9210 804

Jurvansuu, Sari & Ringbom, Heli (2020): Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin (PDF). Tietopuu: Katsauksia & näkökulmia 1/2020.

MIPA-tutkimusohjelma
MIPA 2.0 on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteishanke. Hankkeessa tutkitaan järjestöjen toimintaa sekä niiden tavoittamien ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Uutisarkisto » 

Julkaisutyyppi: