Olet täälläEtusivu Eettinen foorumi 2020: Toimivien palveluiden edellytys on yhteistyö

Eettinen foorumi 2020: Toimivien palveluiden edellytys on yhteistyö

Eettisen foorumin mainos, jossa teksti Kilpailutusta va kumppanuutta - eettinen foorumi.

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi eettinen foorumi järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti webinaarina.

Etätapahtuma mahdollisti eettisen foorumin avaamisen laajemmalle yleisölle: webinaariin osallistui arviolta 117 kuulijaa eri puolilta Suomea.

Eettisen foorumin aiheena oli tänä vuonna päihde- ja mielenterveyspalveluiden kilpailutus. Foorumin taustalla oli eettisen toimikunnan huoli siitä, miten kilpailutukset vaikuttavat päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuteen, jatkumoihin ja laatuun.  

Foorumin puhujat toivat esiin hyvin erilaisia näkökulmia kilpailutuksiin ja palveluiden järjestämiseen. Kaikkia foorumin esityksiä yhdisti kuitenkin näkemys siitä, että monialaista yhteistyötä tarvitaan jokaisessa palveluiden järjestämisen vaiheessa.  

Tässä artikkelissa esitellään muutamia nostoja jokaisesta webinaarin puheenvuorosta. Artikkelin lopusta pääset tutustumaan webinaarin tallenteeseen.    

Mikko Tamminen: Oliko ennen kaikki paremmin?

Eettisen foorumin avasi psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen Helsingin kaupungilta. Tamminen haastoi puheenvuorossaan kuulijat pohtimaan, onko kilpailutusten ja palveluiden järjestämisen tilanne todella niin synkkä vai onko jotkin asiat nykyään paremmin kuin ennen.

Tamminen nosti esiin, että esimerkiksi yleinen avoimuus on lisääntynyt, yhteissuunnittelu yleistynyt sekä uusien palveluntuottajien on helpompi päästä markkinoille. Tamminen lopetti puheenvuoronsa toteamalla, että vain yhteistyöllä ja verkostona toimimalla palveluiden tuottaminen on vaikuttavaa ja eettistä. 

Katso Mikko Tammisen esitys YouTubesta. 

Visa Pitkänen: Kokemuksia Kelan kuntoutuksen hankinnoista

Kelan tutkija Visa Pitkänen kertoi esityksessään kokemuksia Kelan kuntoutuksen hankinnoista erityisesti lääkinnällisen avofysioterapian osalta. Pitkäsen mukaan terveyspalveluiden hankintojen ominaispiirteitä on erityisesti eri toimijoiden erilaisten tavoitteiden ja toiveiden yhteensovittamisen vaikeus.

Pitkäsen mukaan mikään hankintatapa ei ratkaise ristiriitoja eri toimijoiden tavoitteiden välillä ja sopiva hankintatapa on aina palvelusta ja markkinarakenteesta riippuvainen. Palveluiden ominaispiirteet tuleekin aina huomioida hankintojen suunnittelussa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa laatu on erityisen tärkeää, ja julkisen hankkijan täytyy luoda kannustimet laadun parantamiselle.

Katso Visa Pitkäsen esitys YouTubesta. 

Johanna Sammalmaa: Hankintalainsäädäntö ja mahdollisuudet laadun hankinnalle

Johanna Sammalmaa Turun yliopistosta toi keskusteluun oikeustieteellistä näkökulmaa. Puheenvuorossaan Sammalmaa käsitteli hankintalakia ja mitä mahdollisuuksia se luo laadun hankinnalle.

Sammalmaa korosti, että hankintalaki on menettelytapalaki, eikä se ota kantaa siihen, mitä laatu on kyseisessä palvelussa, vaan säätelee, miten hankinta tehdään. Sammalmaan mukaan laatu voidaan huomioida hankinnassa useassa kohdassa jo ennen tarjouksen valintaa, esimerkiksi hankinnan suunnittelussa ja soveltuvuusvaatimuksissa.

Katso Johanna Sammalmaan esitys YouTubesta.

Mika Pyykkö: Kohti vaikuttavuuslähtöistä yhteistyötä 

Vaikuttavuusinvestoinnin osaamiskeskuksen (TEM) johtaja Mika Pyykkö toi esiin puheenvuorossaan, että hankinnat tulisi muuttaa yhä vaikuttavuuslähtöisemmiksi. Pyykön mukaan hankinnan tavoitteeksi tulisi asettaa haluttu lopputulema, esimerkiksi pärjäävää, toimeentuleva ihminen, eikä suorite, jonka ajatellaan johtavan tähän. Tämä vaatii yhteistä käsitystä siitä muutoksesta, joka halutaan saada aikaan sekä vaikuttavuuslähtöistä yhteistyötä.

Katso Mika Pyykön esitys YouTubesta.

Taina Schneider: Yhteistyö ja osallisuus mielenterveys- ja päihdepalvelujen hankinnassa

Taina Schneider Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta muistutti, että julkista valtaa käytetään myös muissa kuin varsinaisissa hallintopäätöksissä. Schneider toi esiin kaksi erilaista hankinnan tapaa: perinteiset hankinnat sekä innovatiiviset, tulos- ja vaikuttavuusperusteiset hankinnat. 

Ensimmäinen hankintatapa sopii selkeisiin, rajattavissa oleviin ongelmiin. Sen sijaan jälkimmäinen soveltuu kompleksisiin ongelmiin, joita monet päihde- ja mielenterveysongelmat voivat olla. Innovatiivisissa, tulos- ja vaikuttavuusperusteisissa hankinnoissa palvelunkäyttäjän osallisuus on tärkeää.

Katso Taina Schneiderin esitys YouTubesta. 

Yrjö Kumpula: Palvelumuodon merkitys palvelunkäyttäjän näkökulmasta

Yrjö Kumpula Espoon aikuisten sosiaalipalveluista avasi puheenvuorossaan palveluiden käyttäjän näkökulmaa. Hän kertoi oman tarinansa kautta kokemuksiaan palveluista. Kumpula kuvasi, kuinka päihdesairaus aiheutti häpeän, syyllisyyden ja pelon tunteita. Kumpulan mukaan päihdesairauksien kuntoutuksessa monialainen yhteistyö sekä sosiaalipalveluiden että psykiatrian kanssa on tärkeää, koska tuen tarpeet ovat usein moninaisia.

Katso Yrjö Kumpulan esitys YouTubesta. 

Markku Pekurinen: Säästöä vai terveyttä - vai molempia?

Professori Markku Pekurinen toi terveystaloustieteellisen näkökulman hankintoihin. Hän painotti, että terveydenhuollon tavoite ei ole rahan säästäminen. Palvelut tulee kuitenkin järjestää kustannusvaikuttavasti eli niin, että annettu raha käytetään viisaasti. Siksi pelkkä hankintojen kilpailutus ei riitä, vaan palveluntuottajaa pitää ohjata kannustimien ja sanktioiden avulla.

Katso Markku Pekurisen esitys YouTubesta. 

 
YouTubessa on julkaistu myös eettisen toimikunnan sihteerin Minna Magnussonin tervetulosanat ja toimikunnan puheenjohtajan Heini Kainulaisen päätössanat. Koko seminaarin nauhoite on katsottavissa Seminaarit.net -palvelussa.

Uutisarkisto »