Olet täälläEtusivu Naisten kokemuksia asunnottomuudesta

Naisten kokemuksia asunnottomuudesta

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Naisten kokemuksia asunnottomuudesta
Tiivistelmä: 

Opinnäytetyössäni tutkin asunnottomuutta naiserityisyyden näkökulmasta. Aineistonani tulen käyttämään asunnottomuutta kokeneiden naisten teema-haastatteluja. Tarkoituksenani on nostaa esiin asunnottomuutta kokeneiden naisten omia kokemuksia ja näkemyksiä asunnottomuuteen johtaneista syistä, asunnotto-muuden vaikutuksesta heidän tulevaisuudensuunnitelmiinsa ja odotuksiinsa, yhteiskunnan tuen onnistumisista/epäonnistumisista ja haastateltavien naisten ajatuksia naiserityisyydestä asunnottomuuden poluilla.
Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa tietoa naisten asunnottomuudesta ja sen erityispiirteistä naisten itsensä kertomana. Opinnäytteen tekijänä minulle on tärkeintä kuulla se, mitä haastateltavat itse haluavat aiheesta nostaa esiin. Vaikka toteutan aineistonkeruun teemahaastatteluna, jokainen haastattelutilanne on ainutlaatuinen ja muotoutuu haastateltavan mukaan.

Tutkimuskysymyksinäni ovat:
1. Miten tutkittavat ovat päätyneet asunnottomiksi, mitkä tekijät siihen ovat vaikuttaneet?
2. Millaisia odotuksia haastateltavilla on tulevaisuuden suhteen?
3. Mitä tukea haastateltavat odottavat yhteiskunnalta/palvelujärjestelmältä, jotta he saavuttaisivat tavoitteensa?
4. Kokevatko haastateltavat sukupuolella olevan merkitystä asunnotto-muuden kokemuksiin?

Tutkimukseni tulee olemaan kvalitatiivinen, eli laadullinen. Toteutan aineis-tonkeruun teemahaastatteluna. Pyrin saamaan haastateltavakseni vähintään neljä asunnottomuutta kokenutta tai akuutisti asunnotonta naista Tampereen alueelta.
Tarkoituksenani on tehdä itseni ja tutkimukseni tutuksi tuleville haastateltaville viettämällä jonkin verran aikaa Völjyn tiloissa Tampereella asiakkaiden kanssa ennen haastattelujen alkamista. Näin toimimalla pystyn kertomaan opinnäyt-teestäni ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin luontevasti. Teen myös esit-teen tutkimuksestani jaettavaksi haastateltaville.
Haastattelut litteroidaan. Analyysimenetelmää en ole vielä lyönyt lukkoon. To-dennäköisesti aineistolähtöinen analyysi on tutkimustehtävääni nähden tar-koituksenmukaisin.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Jenni Lehtovaara

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
sosiaalityö
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Völjy / A-klinikkasäätiö
Sumeliuksenkatu 13 A 4,33100 Tampere
Yhteyshenkilönäni toimi Elina Autio. Projektisuunnittelija
NEA-osahanke
-naiserityisyys asunnottomuustyössä

Tarkasteltava teema: 
  • 13. erityisryhmä
  • 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot