Olet täälläEtusivu Potilaiden kuvauksia toivosta opioidikorvaushoidossa

Potilaiden kuvauksia toivosta opioidikorvaushoidossa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Potilaiden kuvauksia toivosta opioidikorvaushoidossa
Tiivistelmä: 

Tämän monografiana toteutettavan pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on kuvata toivoa opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä ovat: Mitä toivo on opioidikorvaushoidossa oleville potilaille? Mitkä tekijät edistävät toivoa ja mitkä tekijät estävät toivoa?

Aineisto on tarkoitus kerätä potilailta ensisijaisesti ryhmämuotoisella teemahaastattelulla. Ryhmämuotoisen haastattelun sijaan potilaat voivat halutessaan valita myös yksilömuotoisen teemahaastattelun tai teemojen pohjalta tapahtuvan kirjoitelman. Aineiston keräämisessä käytetyt teemat pohjautuvat Dufaultin ja Martocchion (1985) toivon ulottuvuuksiin. Aineistonkeruuta varten on jo pyydetty lupa kolmelta korvaushoitoklinikalta. Jotta tutkimus voisi toteutua laadullisena tutkimuksena ja antaa tutkittavasta aiheesta riittävän kattavasti tietoa, on tavoitteena saada vähintään 20 potilasta osallistumaan ja vastaamaan.

Aineistonkeruu tapahtuu anonyymisti. Haastatteluissa potilailta ei kerätä henkilötietoja eikä heitä yksilöidä. Haastattelun nauhoitetaan mutta ei videoida. Äänitteistä analysoidaan asiasisältö eikä vastauksia henkilöidä. Myös kirjoitelmassa asiakas vastaa anonyymisti ja palauttaa kirjoitelman suljetussa kirjekuoressa korvaushoitoklinikalle, josta ne lähetettään minulle postitse. Anonymiteetin säilyttämiseksi mukaan on valittu vain sellaisia korvaushoitoklinikoita joilla en itse päihdesairaanhoitajana ole työskennellyt.

Aineistonkeruuvaiheessa tallennetut äänitteet ja saadut kirjoitelmat säilytetään tutkijan toimesta tutkimuksen valmistumiseen asti ja hävitetään sen jälkeen. Valmiin tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään Tampereen yliopistolla pro gradu - tutkimusseminaarissa. A-klinikka Oy:n niin halutessa, valmiin tutkimuksen tuloksia voidaan erikseen esitellä myös myöhemmin sovittavissa tilaisuuksissa esimerkiksi tutkimukseen osallistuneilla korvaushoitoklinikoilla.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Heli Kurki
TtM-opiskelija
Hoitotiede, Tampereen yliopisto

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
Hoitotieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Pro gradu -tutkimukseni ohjaajina Tampereen yliopistolla toimivat:
Jari Kylmä, FT, TtL yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Eija Paavilainen, TtT professori, Tampereen yliopisto

Tarkasteltava teema: 
  • 08. hoito ja kuntoutus
  • 8.02 korvaushoito
... mikä: 
toivo