Olet täälläEtusivu Päihteiden varjostaman kasvuympäristön tuottamat merkitykset läheissuhteisiin

Päihteiden varjostaman kasvuympäristön tuottamat merkitykset läheissuhteisiin

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Päihteiden varjostaman kasvuympäristön tuottamat merkitykset läheissuhteisiin
Tiivistelmä: 

Tutkin pro gradu –tutkielmassani nuorten, päihdeperheessä kasvaneiden aikuisten kokemusta läheissuhteistaan. Päihdeperheellä tarkoitan sellaista perhettä kasvuympäristönä, jossa lapsen huoltaja tai huoltajat käyttävät alkoholia tai huumausaineita siinä määrin, että se varjostaa perheen elämää. Tavoitteena on selvittää sitä, missä määrin päihdeperheessä kasvaneet kokevat tyytyväisyyttä läheissuhteisiinsa, miten he kokevat päihdeperhetaustan vaikuttavan läheissuhteisiinsa ja onko päihdeperhetaustaisilla huomattavissa esimerkiksi erityisiä kokemuksia sosiaalisesta eristäytyneisyydestä tai läheisriippuvuudesta. Tarkoitus on saada arvokasta tutkimustietoa vaikean perhetaustan ja läheissuhteiden välisistä merkityksistä.Tällaisen tutkimustiedon pohjalta päästään syvemmin ymmärtämään sitä, kuinka päihteet kasvuympäristössä ja niiden tuottamat merkitykset yksilölle voidaan ottaa yhtä paremmin huomioon sekä lapsen kannalta että lapsuutensa päihdeperheessä viettäneen kannalta.
Pohjaan tutkimukseni teoreettisesti Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaan ja oletuksena onkin, että päihdeperheessä kasvaneiden läheissuhdekokemuksissa näkyisi vaikean kasvuympäristön yhteyksiä läheissuhteisiin. Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian pääpiirteeksi voidaan nähdä side lapsen ja läheisimmän hoivaajan, usein äidin, välillä. Hoivaajan ja lapsen välisen kiintymyssuhteen muodostuminen tai kiintymyssuhdemallin laatu riippuu siitä, miten hoivaaja vastaa lapsen tarpeisiin.
Koska tavoite tutkimuksessani on löytää tutkittavien omia kokemuksia ja yksilöllisiä koettuja piirteitä, aion toteuttaa tutkimuksen laadullisella tutkimusotteella. Tutkimuksessani minulla ei ole tarkoituksena löytää yleisiä lainalaisuuksia, vaan eri ihmisten henkilökohtaista kokemusmaailmaa. Tutkimuksen tuloksiin liittyen oletuksena on, että päihteiden varjostama kasvuympäristö tuottaa negatiivisia merkityksiä läheissuhteisiin. Oletuksena kuitenkin on, että tutkittavat voivat kokea saaneensa kasvuympäritöstään myös jotakin positiivista. Tutkimus on kuitenkin aineistolähtöinen ja vaikka teoreettinen peilauskehys ja tuloksiin liittyviä oletuksia on, tutkimuksessa aineisto saa ohjata analyysia ja tuloksia.

Aineistonkeruu toteutetaan internetsivuston kautta, johon tutkimuksen kirjoituspyyntö jätetään. Tutkimukseen halukkaat osallistujat kirjoittavat omakohtaisen, 1-5 sivun mittaisen kirjoituksen ja jättävät sen kirjoituslmakkeen yhteydessä osoitettuun E -lomakkeeseen nimettömästi. Kirjoitusten tavoitemäärä aineistoksi on 10 kirjoitusta. Aineisto analysoidaan aineistolähtöisesti laadullisen sisällönanalyysin keinoin.
Tutkimuksen eettiset kysymykset on otettu huomioon siten, että kirjotukset jätetään vapaaehtoisesti ja nimettömästi. Tutkittavia ei lähestytä henkilökohtaisesti vaan tutkittava voi itse löytää kirjoituspyynnön ja halutessaan ottaa osaa tutkimukseen. On myös huomioitu käsitteen päihdeperhe mahdollinen stigma, jonka johdosta kirjoituspyynnössä ei tätä käsitettä käytetä.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Miia Markkula

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
sosiaalipsykologia
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Itä-Suomen yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikka ja Lasinen lapsuus -sivusto

Tarkasteltava teema: 
  • 05. monipäihteisyys/moniriippuvuus
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
  • 14. muu teema
... mikä: 
läheissuhteet