Olet täälläEtusivu Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Tunne yhteyttä - Päihderiippuvaisen vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä
Tiivistelmä: 

Opinnäytetyön tarkoituksena on vuorovaikutuksen tukeminen lapsen ja päihderiippuvaisen vanhemman välillä toiminnallisten menetelmien avulla.

Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota vanhemmille keinoja vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen toiminnallisten menetelmien avulla. Toiminta suunnitellaan lapsi ja vanhempi huomioiden niin, että toiminta on mahdollisimman sopivaa heille. Toivomme, että yhteinen tekeminen tuo iloa ja positiivisuutta vanhemman ja lapsen välille ja heidän arkeensa. Toiminnan merkitystä vuorovaikutuksen tukemiseksi pyritään tekemään näkyväksi vanhemmille sanoittamalla toimintaa tekemisen lomassa, jotta vanhempi ymmärtää mitä tehdään ja miksi tehdään. Tavoitteenamme on kehittää hyödynnettävissä olevia toimintamalleja niin vanhemmille kuin perhekuntoutuksen osastolla työskenteleville.

Opinnäytetyömme muoto on toiminnallinen. Opinnäytetyössämme onkin tarkoituksena järjestää käytännön toimintaa vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukemiseksi Päihdesairaalan Perhekuntoutuksen yksikössä helmi-maaliskuussa 2019. Toimintakertoja on yhteensä kuusi ja ne ovat osa Perheyksikön viikoittaista toimintaa. Tavoitteenamme on tukea Päihdesairaalan jo olemassa olevia toimintamalleja tuomalla uuden näkökulman toiminnan järjestämiseen. Toiminnallisina menetelminä hyödynnämme liikunnan, draaman, musiikin ja kuvallisen ilmaisun keinoja. Toimintaa suunnitellaan yhdessä Päihdesairaalan yhteyshenkilön kanssa, jotta toiminta on kohdistettu juuri kyseiseen ympäristöön ja kohderyhmälle soveltuvaksi.

Opinnäytetyömme aineiston keräämiseen käytämme menetelmänä osallistuvaa havainnointia, jossa tutkija osallistuu toimintaan havainnoijana. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu toimintaan asiakkaiden ehdot huomioon ottaen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 217).

Toimintakertojen jälkeen asiakkaiden kokemuksia ja tuntemuksia kuullaan hyödyntäen eri menetelmiä kuten tunnekortteja ja avointa keskustelua. Päihdesairaalan työntekijöiltä pyydämme palautetta jokaisesta toimintakerrasta suullisesti. Työskentelyn lopuksi pyydämme myös kirjallisen palautteen opinnäytetyöprosessista ja sen onnistumisesta toiminnassa mukana olleilta Päihdesairaalan työntekijöiltä.

Teoriaosuudessa kuvaamme vanhemmuuden haasteita päihderiippuvaisena, toiminnallisten menetelmien positiivisia merkityksiä sekä kiintymyssuhteen muodostumisen merkitystä vuorovaikutuksen rakentumiseksi.

Toiminnallisessa opinnäytetyössä arviointi on isossa roolissa. Havainnoimme vuorovaikutuksesta niitä elementtejä, joita kiintymyssuhdeteoriassakin nostetaan esille, näitä ovat vanhemman ja lapsen välinen katsekontakti, kosketus, yhteistyön sujuvuus, ilmeet, eleet, äänenpaino, tunteiden näyttäminen, vastavuoroisuus, reagointitapa vanhemman ja lapsen välillä, sekä vanhemman johdonmukaisuus. Toiminnan aikana sekä me opinnäytetyöntekijät, että Päihdesairaalan työntekijät teemme havaintoja, joista keskustelemme jokaisen toimintakerran jälkeen ja kirjaamme tehdyt havainnot ylös.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Kati Kapanen ja Eevi Uusimäki.

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Muu
... mikä: 
Sosiaalialan koulutusohjelma AMK
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Laurea Ammattikorkeakoulu, Tikkurilan kampus
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Päihdesairaalan Perhekuntoutuksen yksikkö,
Laurea Ammattikorkeakoulu, Anne Pirinen
Opinnäytetyöntekijät

Tarkasteltava teema: 
  • 14. muu teema
... mikä: 
varhainen vuorovaikutus päihdeongelmaisille vanhemmille ja heidän lapsilleen