Olet täälläEtusivu Muuntohuumeiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön

Muuntohuumeiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Muuntohuumeiden lisääntyminen ja vaikutukset haittoja vähentävään työhön
Tiivistelmä: 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntynyt käyttö vaikuttaa haittoja vähentävään päihdetyöhön ja miten tämä ilmiö näyttäytyy huumetyön ammattilaisten silmin.

Opinnäytetyötä varten kerättiin yhteistyökumppanin, pääkaupunkiseudulla toimivan päihdealan järjestö Tukikohta ry:n työntekijöiden kokemustietoa uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntymisestä sekä niihin kytkeytyvistä käyttökulttuurin muutoksista ongelmakäyttäjien maailmassa. Tietoa viihde- ja kokeilukäyttäjistä antoi opinnäytetyön teoriataustoitusta varten A-klinikkasäätiön vuosina 2016—2018 toteutetun Muunto-hankkeen entinen projektikoordinaattori.

Opinnäytetyö on tutkimuspainotteinen ja laadullinen. Aineistonkeruu toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Teemahaastattelun rungolla pyrittiin tarkastelemaan muuntohuumeita ilmiönä eri näkökulmista. Teemat rakentuivat yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysia ja teemoittelua hyödyntäen.

Tutkimuskysymykset olivat seuraavat:
1. Miten uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntynyt käyttö näyttäytyy haittoja vähentävän työn ammattilaisten silmin?
2. Millaisia uusia haasteita lisääntynyt käyttö tuo työkentälle ja työyhteisölle?
3. Minkalaisia uusia toimintatapoja ja kohdennettuja palveluita tarvittaisiin haittoja vähentävän työn kentälle?

Tuloksista ilmeni, että uudet psykoaktiiviset aineet olivat Tukikohta ry:n työntekijöiden työssä näkyvä ja ajankohtainen ilmiö ongelmakäyttäjien parissa. He olivat havainneet työssään asiakkaidensa kunnon huononemisen. Varsinkin psyykkinen huonovointisuus tuntui koskettavan jokaista huumeidenkäyttäjää, ja muuntoaineilla oli kokemuksen mukaan tähän vaikutuksensa. Itse työhön uudet psykoaktiiviset aineet vaikuttivat muun muassa yleisen levottomuuden ja arvaamattomuuden lisääntymisessä. Samoin toimintaan sitoutuminen ja toimintakyky oli asiakkailla työntekijöiden mukaan heikentynyt verrattaessa esimerkiksi järjestön toiminnan alkuaikoihin. Tiedon puute liikkeellä olevista uusista aineista oli haaste ohjaustyölle. Tieto ei kulje viranomaisilta, varsinkaan poliisilta ja tullilta, tarpeeksi tehokkaasti päihdetyön kentälle.

Huumekulttuuri nähtiin nykyään riskialttiina ja kontrolloimattomana. Koettiin, että yhteiskuntaan ja huumepolitikkaan tarvittaisiin muutoksia, sillä ongelmien monimutkaistuessa vanhat keinot eivät enää riitä. Nykyinen palvelujärjestelmä ja kontrollipolitiikka eivät tunnu vastaavan tämänhetkisiin yksilön ja yhteiskunnan tarpeisiin, vaan tarvittaisiin enemmän uudenlaisia haittoja vähentäviä toimia. Näistä esimerkkeinä mainittiin muun muassa ainetunnistus, käytön dekriminalisointi ja valvotut käyttöhuoneet. Myös päihderiippuvaisen hoitoonohjaus rankaisemisen sijaan nähtäisiin inhimillisempänä ja kansantaloudellisempana vaihtoehtona.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Inka Mäenpää

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Muu
... mikä: 
Sosiaalialan koulutusohjelma AMK
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Diakonia- ammattikorkeakoulu, Helsinki
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiö
Tukikohta ry

Tarkasteltava teema: 
  • 02. huumeet
  • 2.11 muu, mikä
  • 14. muu teema
... mikä: 
Muuntohuumeet
haittoja vähentävä työ