Olet täälläEtusivu Mielenterveysongelmia kokeneitten kokemukset järjestöjen toimintaan osallistumisen vaikutuksista

Mielenterveysongelmia kokeneitten kokemukset järjestöjen toimintaan osallistumisen vaikutuksista

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Mielenterveysongelmia kokeneitten kokemukset järjestöjen toimintaan osallistumisen vaikutuksista
Tiivistelmä: 

Opinnäytetyöni tutkimustehtävänä on katsoa, miten mielenterveysongelmista kärsineet kokevat järjestöjen toimintaan osallistumisen vaikuttaneen heidän elämäänsä ja kuntoutumiseensa, ja sitä kautta hyvinvointinsa edistämiseen.
Keskeisinä käsitteinä työssäni ovat hyvinvointi, mielenterveys, osallisuus, toimijuus, voimaannuttaminen ja asiakaslähtöisyys.
Työni keskiössä ovat mielenterveyskuntoutujat. Tämä kohderyhmä kiinnitti huomiotani siksi, että suuntaudun opinnoissani mielenterveys- ja päihteet -osa-alueelle, joka on aina kiinnostunut minua erityisesti. Minulla on kokemusta tästä asiakasryhmästä, sekä järjestön toiminnasta mm. työharjoitteluni kautta.
Tutkimukseni on tarkoitus tehdä A-klinikkasäätiön koordinoiman Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman tuottamaa materiaalia käyttäen. Työni koskee tutkimusohjelman ”Terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät” -osa-aluetta, jota koordinoi Suomen mielenterveysseura. Tutkimusaineisto on tässä tapauksessa laadullista ja on luontevaa, että analysoin sitä myös laadullisesti.
Otan tarkistettavaksi kysymykset 22 ”Millaisia odotuksia tai tavoitteita sinulla on tai on ollut tämän järjestön toimintaan tai palveluihin osallistumisen suhteen?” ja 25 avokohta ”Kerro vielä omin sanoin, miten omat odotuksesi järjestön toimintaan tai palveluun osallistumisesta ovat toteutuneet ja onko osallistumisesta seurannut jotain, mitä et osannut edes odottaa?”, jotka kohdistuvat osallistumiseen liittyviin odotuksiin ja niiden täyttymiseen, sekä omaa hyvinvointia edistäviä tekijöitä selvittävä kysymys 24 avovastausvaihtoehtoineen ”Mieti … ajatellen elämääsi edeltävän vuoden aikana. Mitkä asiat ovat edistäneet hyvinvointiasi? Jokin asia voi olla hyvinvointisi kannalta tärkeä, vaikka se ei toteutuisi elämässäsi tällä hetkellä. Jos toivot, että elämässäsi olisi jotain asiaa enemmän, mainitse niistä kolme itsellesi tärkeintä.”
Tutkimuskysymyksiksi, jotka samalla ovat tutkimustehtäviä, valikoituivat:
1. Millaisia odotuksia ja tavoitteita järjestöjen toimintaan osallistumiselle asetetaan?
2. Miten järjestöjen toimintaan osallistuvat kokevat odotustensa toteutuneen?
Rajasin tarkasteltavaksi vain palveluiden käyttäjien vastaukset.
Tutkimuksen tulosten pohjalta on mahdollista kehittää järjestöjen, sekä muiden toimijoiden työskentelymallia, jolloin myös asiakkaat omalla osallisuudellaan pääsevät vaikuttamaan paremman ja toimivamman järjestötoiminnan suunnitteluun, ja sitä kautta omaan kuntoutumisprosessiinsa ja hyvinvointinsa parantamiseen. Silloin sosiaalialan organisaatioilla on mahdollisuus hyödyntää toisten positiivisia kokemuksia ja ongelmien ratkaisukeinoja.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Tolonen Inna.

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Muu
... mikä: 
sosiaaliala
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Diakonia -ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Tutkimukseni on tarkoitus tehdä A-klinikkasäätiön koordinoiman Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman tuottamaa materiaalia käyttäen. Tut-kimusohjelmaan (2015 – 2018) osallistuvat A-klinikkasäätiö, A-Kiltojen Liitto ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu, EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tukikohta ry, Sininauhaliitto ja Suomen Mielenterveysseura.

Tarkasteltava teema: 
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky