Olet täälläEtusivu Selvitys turkulaisista huumeidenkäyttäjistä 2018

Selvitys turkulaisista huumeidenkäyttäjistä 2018

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Selvitys turkulaisista huumeidenkäyttäjistä 2018
Tiivistelmä: 

1. Tutkimuksen tausta

Päihteiden käyttäjiä kohtaavat ammattilaiset ovat parin viime vuoden aikana raportoineet huolestuttavia muutoksia Turun päihdetilanteessa. Niin sanottujen muuntohuumeiden ja metamfetamiinin käyttö on lisääntynyt ja aiheuttaa entistä pahempia terveyshaittoja ja sosiaalisia ongelmia käyttäjille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksista on saatu tutkimusdataa erityisesti metamfetamiinin käytön lisääntymisestä. Turun osalta vuodesta 2014 vuoteen 2016 metamfetamiinin käyttömäärät näyttävät 30-kertaistuneen, mikä on huolestuttavaa. Metamfetamiinin riippuvuutta aiheuttava potentiaali sekä myös sen terveysvaarat ovat erittäin huomattavat.

Turkulaiset päihdehoidon ammattilaiset ja päihteiden käyttäjiä kohtaavat yksiköt ovat seu-ranneet Turun metamfetamiinitilannetta keväästä 2017 lähtien. Käyttö lisääntyi huomattavasti kesän 2017 aikana mutta näyttää vakiintuneen syksyn ja talven aikana.

Terveysneuvontapiste Milli, Sirkkalan päiväkeskus, Sillankorva, Liekakadun tukiasuntoyk-sikkö, Turun A-klinikka ja nuorisoasema sekä Turun ja Salon katkaisuhoitoasemat selvittivät syksyllä 2017 asiakkaidensa käyttämiä päihdeaineita. Yksiköiden mukaan selvästi käytetyimmät huumausaineet ovat bentsodiatsepiinit, kannabis, buprenorfiini-yhdisteet, amfeta-miini sekä pregabaliini (Lyrica). Kuitenkin esimerkiksi terveysneuvontapiste Millin asiakkaista jopa kolmasosa oli käyttänyt myös metamfetamiinia.

Päihdelääkäri Antti Mikkonen on tehnyt Terveysneuvontapiste Millin asiakkaille asiakasky-selyitä, viimeksi vuosina 2011 ja 2014. Näissä kyselyissä on selvitetty myös käytettyjä päih-dyttäviä aineita. Vastaava kysely olisi helposti ja nopeasti tehtävissä myös muissa päihteidenkäyttäjiä kohtaavissa yksiköissä.

Tarkemman tiedon saaminen Turun huumeidenkäyttäjien käyttämistä aineista olisi tärkeää sekä ehkäisevän päihdetyön toimenpiteiden suunnittelemiseksi että päihdepalveluiden tulevien tarpeiden ennakoimiseksi ja kohdentamiseksi. Koska kyselystä on aiemmat versiot suosilta 2011 ja 2014 antaa se mahdollisuuden tehdä vertailuja aiempiin vuosiin ja tämä voi antaa arvokasta lisätietoa Turun alueen päihdetilanteen muutoksista ja trendeistä näiden vuosien aikana.

2. Tutkimuksen tarkoitus

Tarkoituksena on selvittää turkulaisten huumausaineiden käyttäjien ja päihdeongelmaisten käyttämät päihdeaineet. Erityisesti on tarkoituksena selvittää metamfetamiinin ja muunto-huumeiden käytön tilannetta.

Tutkimus on tarkoitus suorittaa samanaikaisesti THL:n jätevesitukimuksen kanssa, jolloin aineistoja pystyisi paremmin vertaamaan toisiinsa. THL:ssä jätevesitutkimuksista vastaa oikeustoksikologian kehittämispäälikkö, farmasian tohtori Aino Kankaanpää.

THL toteuttaa seuraavat jätevesitutkimukset Turussa 12.3.-18.3.2018. Yhdistämällä kysely-tieto jätevesitutkimuksen tuloksiin saadaan mahdollisesti selvitettyä kuinka paljon Turussa on niin sanottua huumeiden viihdekäyttöä, eli kuinka paljon huumeita käyttävät muut kuin päihdeyksiköiden asiakkaat.

Tutkimuskysymykset:

 Mitä eri huumaavia aineita turkulaiset päihteidenkäyttäjät käyttävät?

 Kuinka yleistä on uusien muuntohuumeiden ja metamfetamiinin käyttö verrattuna ”perinteisten” huumausaineiden tai lääkeaineiden väärinkäyttöön?

 Miten eri palveluyksiköiden asiakkaiden käyttöprofiilit eroavat toisistaan?

 Mitä eroavaisuuksia on palveluyksiköissä kyselyyn vastanneiden päihteidenkäyttä-jien käyttöprofiileissa verrattuna koko väestön päihdekäyttöön (ts. jätevesitutkimusten tuloksiin)?

3. Tutkimuksen toteutus

Kysely toteutetaan 12.3.-25.3.2018 turkulaisia päihteidenkäyttäjiä kohtaavissa yksiköissä:
• Terveysneuvontapiste Milli
• Sirkkalan päiväkeskus
• Sillankorva
• Turun A-klinikka
• Turun nuorisoasema
• Turun vieroitushoitoyksikkö
• Salon vieroitushoitoyksikkö

Turun hyvinvointitoimialta anotaan tutkimuslupa omien yksiköiden tiedonkeruuta varten. A-klinikkasäätiön tutkimusyksiköltä anotaan tutkimuslupa A-klinikka Oy:n yksiköiden tiedonkeruuta varten.

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiriltä tiedustellaan myös mahdollisuutta saada heidän lupansa myös aineiston keräämiseen korvaushoito- ja addiktiopkl:lta TYKSistä sekä mahdollisesti riippuvuuspsykiatrian osasto R1:llä. Tämä täydentäisi oleellisesti aineiston kattavuutta ja antaisi oleellisesti paremman kuvan päihdetilanteesta. Ellei tällä aikataululla asia järjesty, edetään edellä olevien yksiköiden puolelta kerättävällä tiedolla.

Kysely toteutetaan vastaavalla kyselylomakkeella kuin terveysneuvontapiste Milli:ssä tehty asiakaskysely, jotta tietoja voidaan Millin osalta verrata aikaisempiin kyselyihin. Kyselylomake on tämän tutkimussuunnitelman liitteenä (liite 1).

Selvityksessä mukana olevat palveluyksiköt jakavat kyselylomakkeen täytettäväksi kaikille asiakkailleen ko. ajanjaksolla. Mikäli asiakas on täyttänyt lomakkeen jo toisessa yksikössä, sitä ei täytetä uudelleen. Kyselykaavakkeen mukana vastaaja saa tiedotekirjeen, jossa ko-rostetaan kyselyyn vastaamisen vapaaehtoisuutta ja anonymiteettiä.

Tiedonkeruujakson päätyttyä palveluyksiköiden yhteyshenkilöt toimittavat täytetyt lomakkeet Niina Jalolle Turun hyvinvointitoimialalle. Niina Jalo tallentaa kyselylomakkeiden tiedot webropol-kyselyohjelmaan. Wepropolista saadaan nopeasti suorat jakaumat ja yksinkertaiset analyysit. Tallennettu datamatriisi on suoraan siirrettävissä excell-ohjelmaan tai tilasto-ohjelmaan tarkempaa analyysiä varten.

Aineistoa on verrataan THL:n jätevesitutkimuksen tuloksiin ja arvioidaan, selittyykö esim. metamfetamiinin käyttö monipäihderiippuvaisten käytöllä vai onko Turussa myös muita käyttäjäryhmiä (esim. bilekäyttäjät, muut käyttäjät). Tämä tieto on arvokasta suunniteltaessa ehkäisevän päihdetyön toteuttamista päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi. Selvityksen tuloksista on saadaan myös tietoa vastaajien käyttämistä palveluista, tarpeista ja mahdollisista kynnyksistä palveluverkoston kehittämistä ajatellen.

4. Yhteydet muihin meneillään oleviin tutkimuksiin ja tutkimusaineiston luovuttaminen kolmansille osapuolille

Kerätty kyselyaineisto saatetaan luovuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Turun yliopiston, A-klinikka Oy:n/A-klinikkasäätiön käyttöön sekä Suomen kansallisen huumausaineiden seurantakeskuksen REITOX:in käyttöön. Tämä on mahdollista, koska kyselyssä ei kerätä lainkaan henkilöitä tunnistavia tietoja.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään mukana olevissa yksiköissä oman toiminnan kehittämisessä. Laajemmin tuloksia hyödynnetään ehkäisevän päihdetyön toimenpiteitten suunnittelussa, nuorten aikuisten ehkäisevässä päihdetyössä ja mahdollisesti huumeiden viihdekäyttäjille suunnattavien ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa.

5. Tulosten julkistaminen

Selvityksen ensimmäiset tulokset on tarkoitus julkaista Varsinais-Suomen päihdekoulutus-työryhmän eli HALKO-ryhmän 23.4.18 pidettävässä ajankohtaiskoulutuspäivässä, jossa käsitellään ajankohtaista päihdetilannetta. Tilaisuudessa THL:n tutkijat esittelevät lisäksi jäteve-situtkimuksen sekä ruiskuhuumejäämien tutkimuksen päätulokset.

Kyselyn tulokset luovutetaan kullekin yhteistyössä mukana olevalle palveluyksikölle. Kooste tuloksista julkaistaan myös Turun kaupungin päihdepalvelujen tilinpäätöksessä.

Mikäli aineisto saadaan kattavampana, on tarkoituksenmukaista tehdä teemasta julkaisu johonkin ammattilehteen. Tästä vastaavat yhteistyössä Niina Jalo ja Markus Partanen.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Niina Jalo - Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnittelija
Markus Partanen - A-klinikka Oy avopalveluiden ylilääkäri

Tutkimus on: 
Muu tutkimus
... mikä: 
Päihdetilanteen kartoitus Turun seudulla 2018 maaliskuussa. Samaan aikaan tehdään THL jätevesitutkimus Turussa ja tutkimus täydentää osin sen tuomaa informaatiota Turun osalta.
Tieteenala(t): 
Lääketieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
A-klinikkasäätiö, Turun kaupunki, ei oppilaitoskontaktia
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Yhteistyötahot

Niina Jalo, Turun hyvinvointitoimiala, ehkäisevä päihdetyö
Jenni Tähkävuori, Turun hyvinvointitoimiala, ehkäisevä päihdetyö
Irina Rätsep, Turun hyvinvointitoimiala, Orikedon palvelukeskus
Anne Ylinen, Turun hyvinvointitoimiala, Sillankorva
Sanna Järvensivu, Turun hyvinvointitoimiala, Terveysneuvontapiste Milli
Anitta Tamminen, Turun hyvinvointitoimiala, Sirkkalan päiväkeskus

Markus Partanen, A-klinikka Oy, Turun A-klinikka
Paula Casagrande, A-klinikka Oy Turun vieroitushoitoyksikkö, Preikki huumehoitoryhmä
Marika Bulasoff, A-klinikka Oy Turun

Aino Kankaanpää, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jeppe Snell, Turun yliopisto / Turun yliopistollinen keskussairaala
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

Tarkasteltava teema: 
  • 01. alkoholi
  • 02. huumeet
  • 2.03 metamfetamiini
  • 05. monipäihteisyys/moniriippuvuus
  • 07. riskiehkäisy
  • 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
  • 02. huumeet
  • 2.02 amfetamiini
  • 02. huumeet
  • 2.11 muu, mikä
... mikä: 
Selvitämme kattavasti kaikkia huumausaineita