Olet täälläEtusivu Häpeän varjossa - -lasten ja nuorten kokemuksia elämästä alholiongelmaisten vanhempien kanssa

Häpeän varjossa - -lasten ja nuorten kokemuksia elämästä alholiongelmaisten vanhempien kanssa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Häpeän varjossa - -lasten ja nuorten kokemuksia elämästä alholiongelmaisten vanhempien kanssa
Tiivistelmä: 

TUTKIMUSSUUNNITELMA
Kandidaatin tutkielmani työnimenä on Häpeän varjossa - lasten ja nuorten kokemuksia elämästä alholiongelmaisten vanhempien kanssa. Tarkoitukseni on tutkielmassani selvittää lasten ja nuorten kokemuksia vanhempien haitallisesta alkoholin käytöstä, sekä siitä mitkä asiat ovat auttaneet heitä selviämään niistä.
Vanhempien liiallisen alkoholinkäytön voidaan katsoa koskettavan merkittävää osaa suomalaisista lapsista. Vanhempien alkoholin- tai muiden päihteiden käyttö onkin yksi suurimmista lastensuojeluilmoituksiin johtavista syistä.
Yleisesti tietoa päihteitä käyttävien vanhempien kanssa elävien lasten turvallisuudesta tai turvattomuudesta löytyy melko paljon, mutta lasten omista kokemuksista on Maritta Itäpuiston (2008, 8) mukaan olemassa tietoa vähän ja lasten näkökulmat aikuisten päihteidenkäytön haitoista ja ongelmista jäävätkin yhteiskunnallisessa keskustelussa vähälle. Liian usein juuri lapsen kokemukset ja mielipiteet jäävät huomiotta ja kuitenkin juuri lapsi on se, joka kärsii vanhempiensa päihteiden käytöstä. Lasten kokemusten huomioiminen, sekä lasten kuulluksi tuleminen, heitä koskevissa asioissa, kuuluvat nykyaikaiseen yhteiskuntaan.

TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TYÖN TAVOITTEET

Tutkimustehtävänä on selvittää millaisia ongelmia vanhempien tai muiden perheenjäsenten alkoholin käyttö lapselle tai nuorelle aiheuttaa ja millaisia selviytymiskeinoja he ovat löytäneet siitä selviytyäkseen. Tarkentavia tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat:
1. Mitä ongelmia tai haittoja vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö lapselle tai nuorelle aiheuttaa?
2. Mitä selviytymiskeinoja lapsi tai nuori on löytänyt näistä ongelmista tai haitoista selviytymiseen?

Tarkoitukseni on tutkielmassa saada tietoa niiden perheiden lapsista, joissa vanhemmilla on haitallista alkoholinkäyttöä ja saada lapsi ja nuori näkyvämmäksi, sekä nostaa esiin heidän omia kokemuksiaan. Toivon saavani tutkimuksen kautta tietoa siitä, millaista on elää lapsena tai nuorena perheessä, joissa on alkoholin liikakäyttöä, sekä löytää keinoja ja tapoja auttaa näitä lapsia ja nuoria paremmin.

TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Asiasanoja ovat alkoholismi, turvallisuus- turvattomuus, sekä selviytyminen

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu lapsuuden perusturvallisuutta ja turvallisen aikuisen ja kiintymyssuhteen merkitystä painottavista teorioista. Perusturvallisuus on tärkeä tekijä lapsen psyykkisessä kehityksessä ja vanhempien päihteidenkäyttö voidaan nähdä riskinä lapsen tasapainoisen kehityksen kannalta. Perusturvallisuuden sekä turvallisen aikuisen merkityksen käsittelyssä hyödynnän aihetta käsittelevää kirjallisuutta.

TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MENETELMÄ

Kandidaatin tutkielmani toteutan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkielman kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden perheissä on tai on ollut alkoholin liikakäyttöä. Tutkielmani aineistona tulen käyttämään Varjomaailma- sivustolle lasten ja nuorten kirjoittamia omia kertomuksia elämisestään perheessä, joissa toinen tai molemmat vanhemmista käyttävät haitallisesti alkoholia. Varjomaailma on A-klinikkasäätiön tuottama sivusto, jossa nuoret voivat ”tavata” muita samassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria, käsitellä päihteidenkäytön herättämiä tunteita ja saada myös apua aikuisilta.

Aineiston analysointimenetelmänä on diskurssianalyysi. Lasten ja nuorten kertomuksia analysoimalla pyrin muodostamaan kuvan lasten ja nuorten kokemuksista alkoholiongelmaisen vanemman tai vanhempien kanssa. Analysoinnissa pyrin löytämään yhteneviä teemoja ja mahdollisesti nostamaan esiin myös poikkeavia kokemuksia. Käyttämällä materiaalina näitä kirjoituksia, on mahdollista saada herkästä aiheesta rehellistä ja avointa tietoa, koska lapset ja nuoret ovat kirjoittaneet kokemuksiaan anonyymisti.
Raportissa aion käyttää suoria lainauksia saadakseni tutkittavien äänen mahdollisimman hyvin esiin.

TUTKIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN SEKÄ TUTKIELMAN AIKATAULU

Tutkimusta varten olen kerännyt lähdekirjallisuutta aiheesta ja aloittanut niiden läpi käymisen. Aiempaa tutkimusta aiheesta löytyy Maritta Itäpuiston väitöskirjasta: Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta. Väitöskirja tarkastelee millaisia lapsuudenkokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eläminen synnyttää.

Tutkimuksen aikataulun olen laatinut niin, että tutkimussuunnitelman hyväksymisen jälkeen aloitan kirjoitusten tarkemman analysoinnin. Aloitan kirjoittamistyön heti saatuani tutkimussuunnitelman hyväksyttyä ja jatkan sitä koko tutkimusprosessin ajan.

ALUSTAVA LÄHDELUETTELO

Ackerman, Robert 1983/1991. Lapsuus lasin varjossa Lapsi alkoholiperheessä. A-klinikkasäätiö: Helsinki. Suomentanut ja toimittanut Teuvo Peltoniemi.
Barn till missbrukare .2008. Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem. Omfattning
och analys. Statens folkhälsoinstitut, Östersund.
Hellsten, Tommy.1991. Virtahepo olohuoneessa. Läheisriippuvuus ja sisäisen lapsen kohtaaminen. Helsinki: Kirjapaja.
Holmberg, Tiina, 2003. Lapset ja vanhempien päihdeongelma. Opas vanhemmille, lasten- suojelun ammattilaisille ja muille lasten kanssa työskenteleville. Helsinki: Lasten Keskus
Holmila, Marja & Kantola, Janna (toim.) 2003. Pullonkauloja. Kirjoituksia alkoholistien läheisistä. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy
Itäpuisto, Maritta 2005. Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet no.124.

Itäpuisto, Maritta. 2008. Pullon pohjimmaiset. Lapsi, perhe ja alkoholi. Helsinki: Kirjapaja.
Itäpuisto, Maritta 2001. Pullon varjosta valoon. Vanhempiensa alkoholinkäytöstä kärsineiden selviytymistarinoita. Kuopion yliopiston selvityksiä E. Yhteiskuntatieteet 22.
Koski- Jännes, Anja & Hänninen, Vilma (toim.) 2004b. Läheiseni on päihdeongelmainen. Helsinki: Kirjapaja.
.Nätkin, Ritva (toim.).2006. Pullo, pillerit ja perhe. Vanhemmuus ja päihdeongelmat. Jyväskylä: PS-kustannus.

Paavilainen Eija, Flinc Aune. 2008. Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen-hoitotyön suositus. Tampereen yliopisto, Hoitotyön Tutkimussäätiö.
Paloheimo, Martti. 2009. Kotivammaisuuden synty. Suomalaisen lapsuuden haavat. Jyväskylä:Gummerus kirjapaino Oy.

Pirskanen, Henna 2011, Alkoholi, isyys ja valta. Ongelmajuovat isät miesten tarinoissa. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 53/2011
Sinkkonen, Jari (toim.) .2003. Pesästä lentoon. Kirja lapsen kehityksestä kasvattajalle. Helsinki: WSOY.
Taitto, Annikka. 2002. Huomaa lapsi päihdeongelma perheessä. Opaskirja lasten ja vanhempien vertaisryhmien vetäjille. Helsinki: Lasten Keskus.
Utoslahti, Kirsi & Peltoniemi, Teuvo (toim.) 2003. Pikkuaikuisia Kirjoituskilpailun kertomuksia ja tutkimustietoa Lasinen lapsuus -hankkeesta. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 42. Jyväskylä: Gummerus.
Velleman, Richard & Reuber, Danielle. 2007. Domestic violence and abuse experienced by
children and young people living in families with alcohol problems. Results from a crosseuropean study. Encare. European Comission’s Daphne II Programme. Bath/Cologne.

Warpenius, Katariina, Holmila, Marja ja Tigerstedt, Christoffer (toim.).2013. Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Jonna Puhakka

Tutkimus on: 
Kandidaatin tutkielma
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Jyväskylän avoin yliopisto
Tarkasteltava teema: 
  • 01. alkoholi