Olet täälläEtusivu Sosiaalinen tuki Päihdelinkin verkkofoorumilla

Sosiaalinen tuki Päihdelinkin verkkofoorumilla

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Sosiaalinen tuki Päihdelinkin verkkofoorumilla
Tiivistelmä: 

Tutkielmani aiheeksi valitsin sosiaalisen tuen muodostumisen Päihdelinkki.fi -palvelun verkkofoorumilla. Päädyin aihevalintaani, koska olen mielenkiinnolla seurannut ajanjaksoa, jossa tietoteknologian nopea ja jatkuva kehitys on ohjannut yhteiskuntaamme suuntaan, jossa tietotekniikka ohjaa yhä vahvemmin arkea ja siitä selviytymistä. Varsinkin tietokoneiden, tablettien, älypuhelimien ja internetin yleistyminen viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on aiheuttanut muutoksia viestintäkulttuurissamme sekä monipuolistanut ihmisten välisiä kommunikoinnin tapoja. Kommunikoinnin monipuolistuminen edellä mainittujen laitteiden avulla on vaikuttanut myös sosiaalisen vuorovaikutuksen rakentumiseen tavoilla, jotka eivät olleet ennen mahdollisia. Internetissä sosiaalisen median kasvu ja sen pohjilta syntyneet keskustelufoorumit sisältävät informaatiota, joka on mielenkiintoista liittää osaksi yhteiskuntatieteiden sosiologista keskustelua.

Tutkimusongelmani kohdistuu verkkofoorumilla keskustelevien käyttäjien välisen kommunikaatioon laatuun, joten tarkemmin ilmaistuna tarkoitukseni on suorittaa internet-keskusteluryhmässä tapahtuneen tietokonevälitteisen kommunikaation tutkimusta. Analyysin aikana tarkoitus on muodostaa käsitys siitä, millaiset tekijät ja olosuhteet vaikuttavat sosiaalisen tuen -kokemuksen rakentumisessa keskustelijoiden välille. Kiinnostavaa kysymys on, kokevatko verkkofoorumille osallistujat keskustelut voimaannuttavana toiminta vai onko sillä kenties jotain päinvastaisia vaikutuksia. Tarkemmin muotoillut alustavat tutkimuskysymykseni ovat: mitä on sosiaalinen tuki? Kuinka sosiaalinen tuki välittyy verkkokeskusteluista? Millaista ominaispiirteitä vuorovaikutus pitää sisällään verkossa?

Tutkimusotteeni on aineistolähtöinen, joten tutkimusta varten tarkoitukseni on kerätä löyhästi virtuaali-etnografista menetelmää noudattaen laadullinen aineisto. Alkuperäinen ajatus olisi kerätä keskusteluita Päihdelinkin keskusteluosiosta "Kuivaushuone", jossa käsitellään huumeiden tai lääkkeiden käytön lopettamiseen liittyviä asioita. Keskustelu toimii päihdelinkin toimituksen valvonnan alla ja niihin osallistuu myös päihdetyön ammattilainen Tuomo Seppänen. Aineiston analyysimenetelmänä hyödynnän keskustelun analyysiä tai sisällön analyysiä riippuen lopullisesta aineiston laadusta.

Tutkielmani tärkeimmät eettiset kysymykset liittyvät tutkijan asemaan, aineiston käsittelyyn sekä tutkimuksen luotettavuuteen ja arviointiin. Tulen kiinnittämään huomiota keskustelijoiden anonymiteetin säilymiseen suorittamalla tekstiaineiston litteroinnin niin, että keskustelijoiden tunnistaminen on niin vaikeaa kuin mahdollista. Lisäksi pyrin noudattamaan hyviä tieteellisiä toimintatapoja ja ottamaan huomioon tutkimuseettiset kysymykset tutkielmassani.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Joonas Makkonen

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
sosiologia
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Itä-Suomen Yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Ohjaaja. Anna-Maija Castrén

Tarkasteltava teema: 
  • 11. toimintaympäristöt
... mikä: 
keskusteluiden vuorovaikutus