Olet täälläEtusivu Korvaushoito asiakkaan kokemana

Korvaushoito asiakkaan kokemana

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Korvaushoito asiakkaan kokemana
Tiivistelmä: 

Päädyin tekemään opinnäytetyötä korvaushoidosta, koska kiinnostuin aiheesta jo ollessani työharjoittelussa keväällä 2015 Sotkan asumispalvelukeskuksessa, ja sen jälkeen keikkatyötä tehdessäni katkaisuhoitoyksikköön, jonka työnkuvaan kuuluu korvaushoitolääkkeiden jako viikonloppuisin. Koen, että minulla ei ole riittävästi tietoa niin opioideista kuin korvaushoidostakaan. Tutkielman avulla syvennyn aiheeseen kunnolla. Lisäksi minua kiinnostaa asiakkaiden kokemus korvaushoidossa olemisesta.

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa kuntouttavassa korvaushoidossa olevien asiakkaiden kokemuksista. Haluan tuoda asiakkaiden oman äänen kuuluviin ja sitä kautta lisätä ymmärrystäni opioidiriippuvaisia ihmisiä kohtaan, sekä tuoda esiin mahdollisia kehitysideoita. Tavoitteenani on myös lisätä omaa ammatillista osaamista ja tietoa. Pyrin myös selvittämään, tukeeko K-klinikan korvaushoidon toteutumismalli asiakkaiden kuntoutumista ja päihteettömyyttä. Tutkimus saattaa myös kannustaa elämänlaatua parantavan korvaushoidon asiakkaita tähtäämään kuntouttavaan korvaushoitoon. Työelämä voi tarvittaessa hyödyntää opinnäytetyöni tuloksia kehittääkseen omaa toimintaansa.

Tutkimukseni on laadullinen. Teoriatietoa haastatteluiden pohjalle sekä haastatteluista nousevaan aineistoon etsin käyttäen mm. lähdekirjallisuutta, elektronisia julkaisuja, tehtyjä tutkielmia jne.
Haastattelen jokaista asiakasta yhden kerran ja varaan jokaiselle haastattelukerralle riittävästi aikaa. Pyrin toteuttamaan kaikki haastattelut viikon sisään ja mahdollisimman nopeasti tutkimusluvan saamisesta. Haastattelut tapahtuvat Living roomissa, A-klinikan tiloissa tai muussa rauhallisessa paikassa, jossa ulkopuoliset eivät kuule haastattelua.

Toteutan haastattelun yhdistämällä teemahaastattelun ja puolistrukturoidun haastattelun toisiinsa. Minulla on tutkimuskysymys, johon liittyen kerään vastauksia haastattelun avulla. Olen miettinyt valmiiksi teemoja yhdessä työelämäyhteistyön kanssa, joiden alle olen suunnitellut valmiita kysymyksiä. Valmiiksi suunniteltujen teemojen ja kysymysten avulla pyrin pitämään tietynlaisen suunnan ja punaisen langan haastattelun aikana, mutta koska kysymykset ovat avoimia, niin on mahdollista, että saan haastatteluista paljon sellaista tärkeää informaatiota, jota en ole tässä vaiheessa edes tullut ajatelleeksi. Haastattelujen ja litterointien jälkeen alan purkamaan aineistoa teemoittain.

Jos saan luvan kaikilta tutkimukseen osallistujilta, esitän työni terveysneuvontapiste Living roomissa, jolloin tilaisuus on kaikille K-klinikan asiakkaille ja henkilökunnalle avoin. K-klinikka saa käyttöönsä yhden kappaleen valmiista opinnäytetyöstäni. Opinnäytetyö julkaistaan myös mahdollisesti Theseuksessa (se ei ole välttämätöntä). 286

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Eveliina Pellinen

Tutkimus on: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Tieteenala(t): 
Muu
... mikä: 
Sosiaali- ja terveysala (AMK)
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Hämeen ammattikorkeakoulu
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Hämeenlinnan K-klinikka/Living room

Tarkasteltava teema: 
  • 08. hoito ja kuntoutus
  • 8.02 korvaushoito