Olet täälläEtusivu Potilaan osallisuus hoitotyön koulutuksessa

Potilaan osallisuus hoitotyön koulutuksessa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Potilaan osallisuus hoitotyön koulutuksessa
Tiivistelmä: 

Yhteiskunnan ja palvelurakenteiden muutokset edellyttävät osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä sekä kykyä tunnistaa erilaisia asiakastarpeista ja –odotuksia. Terveysalan koulutuksessa opiskelijoiden suhde terveyspalvelujen käyttäjiin, useimmiten potilaisiin, muodostuu potilaiden hoidon yhteydessä ja tulevaisuudessa yhä selvemmin yhteistyössä sosiaalipalvelujen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Asiakaslähtöisyys ja potilaan asema aktiivisena osallistujana toteutuu käytännössä yhdenvertaisen, asiakkaan tarpeet ja voimavarat huomioivan vuorovaikutuksen ja hoitosuhteen kautta, jota opitaan koulutuksen aikana. Opiskelijan ammatillisen kehittymisen ja uramotivaation kannalta potilaiden antamalla palautteella on suuri merkitys.
Kyselytutkimuksessa kuvataan ja arvioidaan sairaanhoitajaopiskelijoiden asiakaslähtöisyysosaamista ryhmäkohtaisesti ja ajallisena muutoksena. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan ja kehitetään opiskelija-potilassuhde-mittarin soveltuvuutta asiakaslähtöisyysosaamisen arviointivälineenä. Tutkimus on kansallinen monikeskustutkimus. Kyselytutkimuksen aineistot kerätään opiskelija-potilassuhde-mittareilla sairaanhoitajaopiskelijoilta ja heidän ohjatun harjoittelun aikana hoitamiltaan potilailta 12.1.2015-31.12.2018 välisenä aikana.
Tutkimuslupaa haetaan potilasaineiston keräämiseen. A-klinikkasäätiössä aineisto kerätään tutkimusluvan myöntämisen jälkeen niiltä asiakkailta/potilailta, joita tutkimukseen rekrytoidut sairaanhoitajaopiskelijat ovat hoitaneet. Ohjattuun harjoitteluun saapuessaan tutkimukseen rekrytoitunut opiskelija antaa ammattikorkeakoulun yhdyshenkilöltä saamansa potilastiedotteen, potilaan suostumuslomakkeen, potilaskyselyn sekä potilasaineiston keräämistä koskevan kirjallisen ohjeen organisaationne harjoitteluympäristön yhdyshenkilölle (esim. opiskelijan ohjaajalle). Harjoitteluympäristön yhdyshenkilö pyytää kirjallisen suostumuksen tutkimuksen valintakriteerit täyttävältä asiakkaalta/potilaalta ja antaa kyselylomakkeen suostumuksensa antaneelle asiakkaalle/potilaalle. Tutkimukseen suostumuksensa antanut asiakas/potilas palauttaa kyselylomakkeen suljetussa kirjekuoressa henkilökunnalle. Kyselylomake palautuu joko opiskelijan toimesta ammattikorkeakoulun yhdyshenkilölle ja häneltä edelleen tutkijalle tai postitse ilman postimaksua tutkijalle. Asiakkaan/potilaan vapaaehtoinen osallistuminen toteutuu, kun hän päättää antaa suostumuksensa osallistua tai olla osallistumatta kyselyyn.
Tutkimus tuottaa tietoa asiakaslähtöisyysosaamisesta ja laajemminkin ammatillisesta kehittymisestä sairaanhoitajakoulutuksen aikana. Tietoa voidaan hyödyntää terveysalan koulutuksen kehittämisessä, erityisesti kehitettäessä nykyisten käytössä olevien osaamisen arviointimenetelmien rinnalle potilaiden kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen perustuvia osaamisen arviointimenetelmiä.
Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa noudatetaan tutkimuseettisiä periaatteita. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin medisiininen eettinen toimikunta on antanut tutkimuksesta puoltavan lausunnon kansallisena monikeskustutkimuksena. Tulokset julkaistaan kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Arja Suikkala, TtT, post doc –tutkija
Turun yliopisto
Hoitotieteen laitos

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Post doc -tutkimus
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Helena Leino-Kilpi, THT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

... mikä: 
asiakkaan/potilaan osallisuus