Olet täälläEtusivu Challenging lives: Vulnerable women in welfare service system

Challenging lives: Vulnerable women in welfare service system

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Challenging lives: Vulnerable women in welfare service system
Tiivistelmä: 

Tutkimushankkeessa tarkastellaan haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien naisten ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän välistä suhdetta tilanteessa, jossa palvelujärjestelmä on merkittävässä murrosvaiheessa. Hankkeelle haetaan rahoitusta Suomen Akatemiasta ja se koostuu useasta tapaustutkimuksesta, joista tässä haetaan lupaa yhdelle. Kyseinen osahanke käsittelee huumeita käyttäviä ja palveluiden ulkopuolelle jääneitä naisia, joita tavoitetaan ensisijaisesti Osis-projektin osana toimivan ”Verynais” –ryhmän kautta. Osahanke toteutetaan riippumatta rahoituksen saamisesta osana tutkijan yliopistotyötä.

Taustateoriana toimii Dorothy Smithin institutionaalinen etnografia, jonka mukaan tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan naisten elämäntilanteesta ja asemasta (stand point) käsin. Kiinnostuksen kohteena eivät ole naisten tarinat tai kokemukset sinänsä vaan niissä ilmenevä naisten elämismaailman ja laajempien yhteiskunnallisten ilmiöiden välinen suhde, joka strukturoi naisten elämää. Tavoitteena on tehdä näkyväksi näitä suhteita tai niiden puutteita, jotka myös vaikuttavat naisten elämäntilanteeseen.

Aineistoa kerätään valokuvaetnografian keinoin. Verynais –ryhmän naisille toimitetaan kameroita, ja heitä pyydetään valokuvaamaan omaa elämäänsä ja sen tapahtumia tietyissä aikaperiodeissa yhteensä noin vuoden ajan. Naiset päättävät itse minkä pituisen ajan ovat mukana, mitä haluavat kuvata ja mitä kuvia antavat tutkimuskäyttöön. Kuvien pohjalta käydään noin kerran kuukaudessa keskusteluja, jotka nauhoitetaan. Lopullisen tutkimusaineiston muodostavat sekä kuvat että niistä käydyt keskustelut. Kaikki tutkimusmateriaali anonymisoidaan siten, ettei niistä voi tunnistaa henkilöitä. Tutkimusmateriaalia säilytetään ja käsitellään Jyväskylän yliopiston tutkimuseettisten säännösten mukaisesti.

Osallistuminen on vapaaehtoista eikä osallistuminen, kieltäytyminen tai keskeyttäminen vaikuta Verynais-ryhmän toimintaan. Tutkimushankkeesta informoidaan naisia ensin projektityöntekijän toimesta, jonka jälkeen tutkija käy esittäytymässä naisille ryhmätapaamisen ohessa. Naiset saavat pohtia projektityöntekijän kanssa halukkuuttaan osallistua, minkä jälkeen tutkija vierailee ryhmässä uudelleen ja informoi naisia tarkemmin tutkimuksesta. Noin kerran kuukaudessa tapahtuvat keskustelutilanteet järjestetään Verynais-ryhmän kokoontumisten yhteyteen siten, että tutkimukseen osallistuvat naiset jäävät ryhmän jälkeen 1-2 tunniksi tutkijan vetämään keskustelutilanteen projektityöntekijän ollessa läsnä samoissa tiloissa.

Tarve tutkimukselle on ajankohtainen suomalaisen palvelujärjestelmän rakennemuutostilanteessa, jossa haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien palveluiden käyttäjien tai niistä jo ennestään ulos jäävien ihmisryhmien tilannetta ei juurikaan huomioida. Sukupuolisensitiivinen laadullinen tutkimus päihdepalvelujen käyttäjistä on edelleen marginaalista, ja tietoa tarvitaan lisää.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Dosentti Elina Virokannas

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Jyväskylän yliopiston sosiaalityön oppiaineeseen sijoittuva tutkimusprojekti
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Jyväskylän yliopisto