Olet täälläEtusivu Völjy-hanke huumeita käyttävien henkilöiden toimijuuden tilana (työnimi)

Völjy-hanke huumeita käyttävien henkilöiden toimijuuden tilana (työnimi)

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Völjy-hanke huumeita käyttävien henkilöiden toimijuuden tilana (työnimi)
Tiivistelmä: 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on tarkastella sitä, miten ja millaista toimijuutta Völjy-hanke mahdollistaa huumeita käyttäville ihmisille. Völjy-hanke on vuosina 2014–2016 Tampereella Raha-automaattiyhdistyksen hankerahoituksella toteutettava kehittämisprojekti. Hankkeessa kehitetään haittoja vähentävän periaatteen lähtökohdista huumeita käyttäville ihmisille suunnattua toimintamallia, johon sisältyy erilaista vapaa-ajan toimintaa, ryhmä- ja vertaistoimintaa sekä asumisen tuen palvelua. Lisäksi hankkeen tavoitteena on haittoja vähentävän työotteen hyvien käytäntöjen tarkastelu, kartoittaminen ja kirjaaminen.

Tutkielmani käsitteellisinä lähtökohtina ovat haittojen vähentämisen periaate, matalakynnyksisyys ja toimijuus, jotka muodostavat tutkimukseni teoriataustan. Laajemmin tutkielmani paikantuu sosiaalisen konstruktionismin viitekehykseen, jolloin lähtökohtana on se, että tutkittavana oleva sosiaalinen todellisuus tuotetaan paikallisissa vuorovaikutussuhteissa. Pro graduni on laadullinen tutkimus, jonka aion toteuttaa etnografisella tutkimusotteella ja tarkemmin uuden etnografian perinteeseen nojautuen. Kiinnostukseni kohdistuu erityisesti monenlaisiin projektissa tuotettaviin, uusinnettaviin ja haastettaviin vuorovaikutussuhteisiin, käytäntöihin ja toimintatapoihin, joita tarkastelemalla pyrin paikantamaan Völjyn toiminnasta erilaisia toimijuutta tukevia tekijöitä. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija on läsnä tutkimassaan ympäristössä ja pyrkii keräämään monenlaista aineistoa, joten tutkimukseni aineistonkeruu tapahtuu Völjyn toimintaa havainnoimalla ja osallistumalla niin asiakkaille suunnattuun toimintaan kuin myös työntekijöiden palavereihin ja muuhun suunnittelu- ja taustatoimintaan. Monipuolisen aineiston tullevat muodostamaan omat kenttämuistiinpanoni, haastattelu- ja keskusteluaineistot sekä muu mahdollinen teksti-, kuva- ja äänimateriaali.

Toimijuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia paikantamalla pyrin tavoittamaan laajemmin Völjylle annettuja merkityksiä, selvittämään Völjy-hankkeen paikkaa ja tarvetta palvelujärjestelmässä sekä tuomaan esille näkökulmia huumeita käyttävien ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista tavoittelevien matalakynnyksisten palvelujen järjestämiseen. Tavoitteenani on myös pro gradu -tutkimuksellani osallistua osaltani hankkeen kehittämistehtävän toteuttamiseen ja hyvien käytäntöjen kartoittamiseen ja kirjaamiseen.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Johanna Lehto

Tutkimus on: 
Pro gradu -työ
Tieteenala(t): 
sosiaalityö
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Völjy-hanke

Tarkasteltava teema: 
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
  • 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
  • 09. päihdetyön menetelmät