Olet täälläEtusivu Talouden taito sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta vahvistuen

Talouden taito sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta vahvistuen

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Talouden taito sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta vahvistuen
Tiivistelmä: 

Tutkimuksen peruste
Talouden taito on osa arjen taitoa. Arjen taito on osa subjektiivista hyvinvointia. Sekä arjen taito että talouden taito näyttäytyvät arjessa hyvinvoinnin tavoittelemisena.

Tutkimuksessa pyritään lähestymään taloudellista hyvinvointia talouden taidon käsitten kautta. Talouden taitona nähdään toiminta, joka pyrkii kohti taloudellisen hyvinvoinnin saavuttamista. Näin ollen taloudellisen hyvinvoinnin osatekijöiden vahvistaminen rakentaa samalla talouden taitoa. Taloudellinen hyvinvointi määrittyy tällä hetkellä seuraavista tekijöistä. Ensinnäkin taloudellinen käyttäytyminen, esimerkiksi tavoitteen asettaminen omalle toiminnalle sekä suunnitelmallisuus sen saavuttamiseksi sekä kulutuskäyttäytyminen. Toiseksi taloudellinen tietämys, esimerkiksi tiedon etsimisen ja rakentamisen kyvykkyys. Kolmanneksi henkilökohtaiset ominaisuudet, esimerkiksi positiivinen käsitys itsestä taloudellisena toimijana. Neljänneksi ympäristö, esimerkiksi koulutus ja työpaikka.

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoite on kuvata, miten sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta voidaan vahvistaa taloudellisen toiminnan tavoitteen asettamista ja taloudellisen tiedon hankintaa.

Tutkimuksen kohde ja toteutuspaikka
Tutkimuksen kohteena on Järvenpään Sosiaalisairaalan perhekuntoutusyksikkö, kolme kuntoutuvaa perhettä. Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Laurea Ammattikorkeakoulun kanssa siten, että 6 liiketalouden opiskelijaa työskentelevät pareittain yhden kuntoutuvan perheen kanssa.

Tutkimuksen aineisto
Tutkimuksen aineiston muodostaa opiskelijoiden ryhmähaastattelu ennen projektin alkamista, ohjaustilanteet projektin aikana sekä ryhmähaastattelu perheiden ja opiskelijoiden kanssa projektin lopussa. Tutkimusaineisto kerätään ryhmäkeskustelut nauhoittamalla ja litteroimalla. Tutkimusaineiston analyysi on fenomenografinen. Aineiston avulla määritellään, mikä on osallistujien: perheiden ja opiskelijoiden käsitys talouden taidosta ja miten sitä voidaan vahvistaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Tutkimustulos oletetusti vahvistaa, että sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla voidaan vahvistaa talouden taidon kehittymistä.

Tutkimus vastaa hyvin nykyisin yhä tärkeämpään haasteeseen lisätä kuluttajien talouden taitoa. Erityisen tärkeää tämä on perheissä, jossa huoli lapsista vaatii vanhemmilta suunnitelmallisuutta ja tietoa enemmän.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Marilla Kortesalmi

Tutkimus on: 
Väitöskirja
Tieteenala(t): 
Muu
... mikä: 
Käyttäytymistiede
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Helsingin Yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Järvenpään Sosiaalisairaala, perhekuntoutus

... mikä: 
Talouden taito osana arjen hallintaa.