Olet täälläEtusivu Sodasta palaavien miesten psykososiaaliset ongelmat ja niiden vaikutus perheissä, 1945–1955

Sodasta palaavien miesten psykososiaaliset ongelmat ja niiden vaikutus perheissä, 1945–1955

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Sodasta palaavien miesten psykososiaaliset ongelmat ja niiden vaikutus perheissä, 1945–1955
Tiivistelmä: 

Tutkimustehtävä

Suomalaisperheiden yhteenpaluu toisen maailmansodan jälkeen ei sujunut aina kitkattomasti. Osalle kotiutetuista sotilaista sopeutuminen siviili- ja perhe-elämään osoittautui vaikeaksi. Sotavuodet ja perheiden hajaantuminen lisäsivät myös uskottomuutta ja puolisoiden emotionaalista etääntymistä. Monet sodasta palanneet miehet kärsivät lisäksi eritasoisista psyykkisistä ongelmista, jotka näkyivät mielialan häiriöinä,
toistuvina painajaisina ja lisääntyneenä alkoholinkäyttönä.

Post doc -projektissani tutkin, miten miesten psyykkinen oireilu vaikutti pari- ja perhesuhteisiin, lasten kasvatukseen ja perheenjäsenten välisiin emotionaalisiin suhteisiin. Sekä tuore traumaattisia sotakokemuksia käsittelevä historiantutkimus että 1990-luvun jälkeen virinnyt muistelukulttuuri ovat syventäneet ymmärrystä perheiden yhteenpaluun ongelmista. Tutkimukseni tuo miesten ongelmien psykososiaalisen ulottuvuuden ensimmäistä kertaa systemaattisen tarkastelun kohteeksi ja näyttää sen vaikutukset sotienjälkeisiin
perheisiin.

Menetelmät ja aineistot

Projektin analyyttisenä haasteena on tunnistaa ja erotella miesten sotaan liittyvien ongelmien lisäksi muut perhe-elämään vaikuttaneet ympäristö- ja muutostekijät. Ratkaisen ongelman rajaamalla tutkimuksen Helsinkiin, jonka sotienjälkeisiä elinoloja olen käsitellyt monipuolisesti 18.10.2014 tarkastetussa väitöskirjassani. Kohdistan huomion lisäksi perheisiin, joiden jäsenet kokivat perhesuhteidensa olleen ainakin
tyydyttävällä tasolla ennen sotavuosia. Tutkimuksessa hyödynnetään pääasiallisesti aikalaisaineistoja, joita syntyi perheiden asioidessa sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisten kanssa, mm. avioliittoon koskevissa ongelmissa.

Tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi

Sotaan ja sen jälkitiloihin liittyvän muistelukulttuurin laajuus kertoo siitä, että 1940- ja 50-luvuilla lapsuuttaan eläneet ihmiset pyrkivät ymmärtämään lapsuusvuosiensa olosuhteita ja niiden merkitystä myöhemmälle elämälle. Jälleenrakennuksen vuosien perhe-elämän puitteita käsittelevä tutkimus voi tarjota yhden välineen lapsuuskokemusten jäsentämiseen ja käsittelyyn.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

FT Antti Malinen, tutkijatohtori, Yhteiskunnan historian tutkimuksen huippuyksikkö, Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Post doc -tutkimus Suomen akatemian hankkeessa Yhteiskunnan historia
Tieteenala(t): 
Muu
... mikä: 
Suomen historia
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Jyväskylän yliopisto
Tarkasteltava teema: 
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky