Olet täälläEtusivu Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään

Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään
Tiivistelmä: 

Hankkeessa analysoidaan suomalaisen yhteiskunnan muutosta kolmannen sektorin aseman ja toiminnan näkö-kulmasta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana 1970-luvun alusta nykypäivään. Kolmannen sektorin merki-tystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana tutkitaan eri ajallisissa konteksteissa: hyvinvointivaltion rakenta-misen aikakaudella, kilpailuvaltion aikakaudella ja globaalin kilpailuyhteiskunnan aikakaudella. Hankkeen meta-teoreettisena, tutkimusstrategisena viitekehyksenä toimii periodisointi, jossa on kyse yhteiskunnalliseen muu-tokseen liittyvien jatkuvuuksien ja epäjatkuvuuksien tunnistamisesta ja käsitteellistämisestä. Periodisoinnin tarkoituksena on verrata keskeisten yhteiskunnallisten sääntelykäytäntöjen ilmenemistä eri historiallisissa yh-teyksissä. Hankkeen teoreettinen viitekehys liittyy hallinnan analytiikkaan, ja siinä syntetisoidaan rakenne- ja toimijanäkökulmia yhdistämällä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä toteutettujen reformien tarkastelu kolmannen sektorin toimintakäytännöissä tapahtuvien reformien kotouttamisen analysoimiseen. Syntetisoin-nissa korostuu toimijoiden aktiivinen ja joustava rooli reformien kotouttamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tarkastelu on ollut perinteisesti sosiaali-poliitikkojen tutkimusintressinä. Toisin kuin sosiaali-politiikassa, tässä tutkimushankkeessa analysoidaan yhteiskunnallista muutosta tutkivaa ilmiötä laajempina yh-teiskunnallisina kokonaisuuksina.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

YTT Petra Auvinen, YTT, dosentti Hannele Palukka, YTT Tiina Tiilikka

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Koneen Säätiön rahoittama laadullinen pitkittäistutkimus Tampereen yliopistossa
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-Klinikkasäätiö, Verkottajahanke, Ari Terävä