Olet täälläEtusivu SATA LASISSA - Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa

SATA LASISSA - Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
SATA LASISSA - Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa
Tiivistelmä: 

Sata Lasissa – Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa
Tiivistelmä

”Sata lasissa – Varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa” on yksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) osaohjelmista, ja sen keskeisenä tavoitteena on pureutua alkoholin keskeiseen rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Osaohjelmassa tarkastellaan, miten alkoholin käyttötavat välittyvät vanhemmilta lapsille, sekä miten alkoholinkäyttö muovaantuu vertaisryhmissä nuoren itsenäistyessä. Kiinnostavaa on etenkin, minkälaisia alkoholinkäyttöön liittyviä pelisääntöjä ja tukemisen strategioita nuorten ja heidän vanhempiensa keskuudessa vallitsee. Erityistä huomiota kiinnitetään ryhmiin, joiden alkoholinkäyttöön liittyvistä merkityksistä tiedetään vain vähän. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi monikulttuuriset nuorten ryhmät sekä päihteitä runsaasti käyttävien vanhempien ryhmät.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota uutta tietoa alla esitetyistä aihepiireistä:
1. Miten nuoret mieltävät alkoholinkäytön Suomessa ja millaisia sosiaalisia merkityksiä nuoret liittävät alkoholiin?
2. Millä tavalla nuorisoryhmien monimuotoistuminen mm. maahanmuuton kautta, näkyy nuorten vertaisryhmien alkoholinkäyttöön liittyvissä mielikuvissa?
3. Miten alkoholinkäyttöön liittyvät mielikuvat välittyvät vanhemmilta lapsille suomalaisessa alkoholikulttuurissa?
4. Minkälaisia tuen tarpeita alkoholiongelmista eroon pyrkivillä tai päässeillä vanhemmilla ja heidän lapsillaan on?

Hankkeen tutkimusosioissa kerätään neljä erilaista osa-aineistoa ryhmä- ja yksilöhaastatteluina:

a) Nuorisoryhmät. Noin 15-vuotiaat nuoret, 6-8 ryhmähaastattelua, joissa jokaisessa 5–8 osallistujaa.
b) Nuorisoryhmäläisten vanhemmat. 6-8 ryhmähaastattelua, 4–6 aikuista haastateltavaa/ryhmä.
c) Alkoholiongelmaisten vanhempien eri-ikäiset lapset. 6-8 ryhmähaastattelua, joissa kussakin on 5-8 haastateltavaa.
d) Alkoholiongelmaiset vanhemmat. Ryhmähaastatteluita tehdään 6-8 kpl, 4-6 aikuista/haastattelu.

Mikäli ryhmien muodostaminen osoittautuu hankalaksi, voidaan osioissa c) ja d) tehdä myös yksilöhaastatteluja. Alkoholiongelmaisia vanhempia ja vanhemman alkoholiongelmia kokeneita nuoria rekrytoidaan muun muassa erilaisista päihdehuollon organisaatioista.

Tutkimus suoritetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Päihteet ja riippuvuus -osastossa (PARO). Tutkimusprojekti kokonaisuudessaan on käynnissä vuosina 2014–2016. Aineistonkeruu toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana.

Tutkimushankkeessa ”Sata lasissa - varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa” on tarkoitus luoda tiivis yhteistyö tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välille. Päätöksenteon suuntaan pyritään avaamaan tutkimuksessa esiin nousseita kokemuksia siitä, miten suomalaisessa alkoholikulttuurissa tänään itsenäistytään ja kasvetaan. Lopputuotokset koostuvat näin paitsi sekä kansainvälisistä että kotimaisista tieteellisistä artikkeleista, myös muista vaikuttamiseen tähtäävistä keinoista ja suosituksista sekä tilaisuuksista, joissa lopputuotokset esitellään.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Päihteet ja riippuvuus (PARO)
Erikoistutkija Henna Pirskanen, Erikoistutkija Kati Kataja, Erikoistutkija Jenni Simonen,
Tutkimusprofessori Marja Holmila, Erikoistutkija Christoffer Tigerstedt

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus
Tieteenala(t): 
sosiologia
sosiaalipolitiikka/yhteiskuntapolitiikka
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
THL
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

A-klinikkasäätiön alueyksiköt

Tarkasteltava teema: 
  • 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
  • 08. hoito ja kuntoutus
  • 06. yleinen ehkäisy
  • 01. alkoholi