Olet täälläEtusivu Ulkona vai sisällä? Opioidikorvaushoito sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä: Helsingin Vinkin haittoja vähentävää korvaushoitoa koskeva tutkimus

Ulkona vai sisällä? Opioidikorvaushoito sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä: Helsingin Vinkin haittoja vähentävää korvaushoitoa koskeva tutkimus

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Ulkona vai sisällä? Opioidikorvaushoito sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä: Helsingin Vinkin haittoja vähentävää korvaushoitoa koskeva tutkimus
Tiivistelmä: 

Tässä sosiologisessa tutkimuksessa opioidiriippuvuuden lääkkeellistä korvaushoitoa tarkastellaan useasta eri näkökulmasta lähellä hoidon toteuttamisen arkipäivää ja osallistujien kokemuksia. Tutkimuksen lähtökohtana on aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitetty huoli korvaushoitoon liittyvästä kasvavasta syrjäytymisen mahdollisuudesta: onnistutaanko korvaushoidon avulla ehkäisemään, vähentämään tai poistamaan syrjäytymistä?Tutkimus tuottaa uutta tietoa korvaushoidon käytännön toteutuksesta, potilaiden ja työntekijöiden kokemuksista sekä siitä mitä korvaushoitoon ja yleensäkin huumeidenkäyttöön liittyvä syrjäytyminen nyky-yhteiskunnassa tarkoittaa ja millaisin keinoin siihen on mahdollista puuttua. Tutkimuksen otsikko viittaa kysymykseen siitä, onko korvaushoidon asiakas yhteiskunnassa sisällä vai sen ulkopuolella, marginaalissa. Tutkimuksessa käytetään erilaisia laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimus keskittyy etenkin haittoja vähentävään korvaushoitoon, josta on olemassa vielä hyvin vähän tietoa.

Aiempaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta korvaushoidosta on tehty Suomessa lähinnä siitä, miten korvaushoito on kehittynyt ja millaisia kiistoja tai kamppailuita hoidon käyttöönottoon ja laajenemiseen on liittynyt (Hakkarainen & Tigerstedt 2005, Selin 2011, Perälä, Hellman & Leppo tulossa). Korvaushoidon toteuttamisen arkea tai potilaan kokemusta lähellä oleva tutkimus on ollut Suomessa vielä varsin vähäistä (ks. kuitenkin Weckroth 2006, Koivisto 2007, Kaskela 2011, Kankaanpää 2013). Tässä tutkimuksessa korvaushoitoa tarkastellaan hoidon arkisen toteutumisen sekä huumeidenkäyttäjien ja työntekijöiden kokemusten näkökulmasta. Tältä osin tutkimus nojaa laadullisen terveystutkimuksen piirissä esille nostettuun periaatteeseen siitä, että terveyttä, sairautta ja hoitoprosesseja tulisi tutkia ja ymmärtää myös siitä käsin, miten ihmiset kokevat ja ymmärtävät terveyden ja sairauden sekä hoitomenetelmät ja -prosessit, eikä esimerkiksi pelkkään asiantuntijatietoon tai lääketieteelliseen tiedonintressiin nojaten. Terveyteen ja sairauteen kohdistuvan tutkimuksen tulisi kyetä myös välittämään lukijalleen tietoa siitä, miten yksilöt ylipäätään elävät sairauksiensa (tai terveytensä) ja hoitojensa kanssa (esim. Frank 1995, Honkasalo 2008 ab).

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Riikka Perälä ja Anna Leppo

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Suomen akatemian tutkimushanke (ks. kohta 3)
Tieteenala(t): 
Yhteiskuntatieteet
Oppilaitos/tutkimuslaitos: 
Helsingin yliopisto
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

THL

Tarkasteltava teema: 
  • 12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
  • 10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
  • 09. päihdetyön menetelmät
  • 02. huumeet