Olet täälläEtusivu Pitkäaikaisasunnottomuus ja asunto ensin periaatteen soveltaminen Suomessa (Long-term Homelessness and Finnish Adaptations of the 'Housing First' Model

Pitkäaikaisasunnottomuus ja asunto ensin periaatteen soveltaminen Suomessa (Long-term Homelessness and Finnish Adaptations of the 'Housing First' Model

Perustiedot
Tutkimuksen nimi: 
Pitkäaikaisasunnottomuus ja asunto ensin periaatteen soveltaminen Suomessa (Long-term Homelessness and Finnish Adaptations of the 'Housing First' Model
Tiivistelmä: 

Pitkäaikaisasunnottomuus ja oikeus asuntoon ovat ajankohtaisia teemoja Euroopassa. Suomen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmassa edistetään siirtymää lineaarisesta asumispalveluportaikko-mallista asunto ensin -malliin. Asunto ensin -malli korostaa ihmisen oikeutta pysyvään asuntoon sosiaalisista ongelmista, kuten esimeriksi mielenterveys- ja päihdeongelmista huolimatta.

Tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on asunto ensin -mallin soveltaminen paikallisissa mielenterveys- ja päihdeasiakkaille suunnatuissa asumis- ja kuntoutuspalveluissa. Keskitymme palvelujen käyttäjien ja ammattilaisten näkemyksiin ja kokemuksiin sekä heidän keskinäisiin kohtaamisiinsa.Tutkimus koostuu viidestä osatutkimuksesta (A-klinikkasäätiöltä haettava lupa koskee vain osatutkimusta kaksi).

Tavoitteet ja merkittävyys

Tavoitteena on tutkia sitä, miten asunto ensin -mallin ideat ovat läsnä mielenterveys- päihdetyössä sekä miten periaate soveltuu asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen. Tutkimus tuottaa tietoa asunnottomuuden parissa tehtävän työn käytännöistä ja asiakkaiden arjesta. Tutkimus tuo esille asunnottomuuden ja asumisen kysymyksiä erityisryhmien näkökulmasta, ja pyrkii näin vaikuttamaan asiakkaiden lähtökohdista lähtevien palveluiden kehittämiseen.

Päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen ja asunnottomuuden ratkaisemiseen tähtäävät toimet hyötyvät tutkimuksesta, jolla on vahva yhteys mielenterveys- ja päihdetyön ruohonjuuritason työhön, kohtaamisiin ja asiakaskokemuksiin – ja joka liikkuu tämän mikromaailman ja teoreettis-poliittistenkeskustelujen välissä. Tavoitteena on sanoittaa sitä ja lisätä ymmärrystä siitä mitä erityisryhmien asumisessa ja kuntoutumisessa tällä hetkellä tapahtuu.

Osahankkeessa kaksi lähtökohtana on, että portaikkomalli ja asunto ensin -malli elävät palvelujärjestelmässä rinnakkain ja niistä neuvotellaan käytännön mielenterveys- ja päihdetyössä.

Osahankeen kaksi tarkennetut tutkimuskysymykset ovat:

1) Miten asunto ensin –malli ja asumisportaikkomalli ovat yhtäaikaisesta läsnä päihde- ja mielenterveystyön arjessa?
2) Mitä mallien soveltaminen merkitsee työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta?
3) Mitä oma koti merkitsee kuntoutujalle?
4) Mitkä ovat kunkin lähestymistavan mahdollisuudet ja rajat mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asunnottomuuden ratkaisijana?

Kohderyhmänä ja tutkimuskumppaneina ovat: kahden mielenterveysjärjestön sekä A-klinikan Matalan työntekijät ja asiakkaat sekä yhteistyökumppanit.

Tutkimusmenetelmä

Koska tutkimuksen keskiössä ovat mielenterveys- ja päihdetyön sekä asumisen arkiset käytännöt, keräämme tutkimusyksiköistä moninaisen teksti-, puhe- ja vuorovaikutusaineiston. Matalassa kerättävä aineisto koostuu:
1) työkäytäntöjen havainnoinnista
2) asiakkaiden ja työntekijöiden keskinäisistä arviointi-, suunnittelu-, kuntoutus-, ja verkostopalaverinauhoituksista
3) työntekijöiden keskinäisten kokousten nauhoituksista
4) tutkimusyksikössä kirjoitetuista asiakasdokumenteista
5) virallisista sopimuksista ja muista ohjaukseen liittyvistä dokumenteista
6) asiakkaiden, yksiköiden työntekijöiden, palvelujen tilaajien sekä muiden, yksiköiden kannalta merkittävien yhteistyökumppaneiden haastatteluista.

Tutkimus perustuu etnometodologiassa käytettyihin menetelmiin, jotka tarjoavat konkreettisia välineitä päihde- ja mielenterveystyön arkisten käytäntöjen tutkimiselle. Aineiston lähiluvussa käytetään diskursiivisen ja retorisen tutkimuksen sekä kategoria-analyysin tarjoamia käsitteellisiä välineitä.

Tutkimuksen toteuttaja(t): 

Kirsi Juhila
Suvi Raitakari

Tutkimus on: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
... mikä: 
Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti
Keskeiset sidosryhmät/yhteistyötahot: 

Tampereen kaupunkin konsernihallinto

Tarkasteltava teema: 
  • 14. muu teema
... mikä: 
Asunnottomuus ja asumisen tuki