Olet täälläEtusivu Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

Tutkimuksen nimi: 
Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
”Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä
Tekijä: 
Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari
Viitetiedot: 

Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16.

Julkaisuvuosi: 
2018
Ingressi: 

Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivit vaihtelivat toimijoiden elämäntilanteiden mukaan. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita motivoi toimintaan ammatillisen osaamisen hyödyntäminen. Halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa solidaarisuutta yhdistivät kaikkia toimijoita.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoisten toiminnalleen antamia merkityksiä motivaatio- ja sosiaalisten representaatioiden teorioiden valossa.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus perustuu kahteen kyselyaineistoon. Mielenterveys- ja päihdeyhdistysten (n=187) johdolle suunnatussa kyselyssä kartoitettiin, ketkä näissä yhdistyksissä toimivat vapaaehtoisina. Vapaaehtoisilta (n=127) kerätyn kyselyaineiston pohjalta tarkasteltiin toimintaan liittyviä motiiveja ja jaettuja merkityksiä.

Keskeiset tulokset
Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminta asettui vertaistuen tarjoamisen ja vapaaehtoisen auttamisen ulottuvuuksille. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita motivoi toimintaan osaamisen hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen. Kaikkia toimijoita yhdistivät halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa solidaarisuutta. Vapaaehtoistoiminta rakentui omaehtoiseksi toiminnaksi, johon osallistumalla kuntoutujat ja heidän omaisensa voivat vapautua aktiiviseen toimijuuteen itsensä ja viiteryhmänsä hyväksi ja ammattilaiset voivat hyödyntää osaamistaan vapaammin kuin palkkatyössä. Moni työelämän ulkopuolella oleva toivoo vapaaehtoistoiminnan avaavan polun työelämään.

Johtopäätökset
Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus, jolloin mahdollistetaan vertaistuen antaminen ja saaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä asiantuntijuuden ja ammattitaidon vahvistaminen. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä on säilytettävä kolmannen sektorin ominaislaatu ja varmistettava osallistumisen matala kynnys, tasavertaisuus ja toiminnan vapaus.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vapaaehtoistoimintaan kohdistetaan paljon odotuksia. Julkisten palveluiden niukentuessa apu kanavoituu yhä useammin kolmannen sektorin toimijoiden ja vertaistuellisten yhteisöjen kautta. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vaatii tutkittua tietoa vapaaehtoistoimijoiden taustoista, motiiveista ja työlleen antamista merkityksistä sekä vapaaehtoistyön tarjoamista mahdollisuuksista ja rajoituksista.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Mielenterveys
Läheiset
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan