Olet täälläEtusivu Terapeutin empaattisuuden vaikutus psykoterapian tuloksiin

Terapeutin empaattisuuden vaikutus psykoterapian tuloksiin

Tutkimuksen nimi: 
Terapeutin empaattisuuden vaikutus psykoterapian tuloksiin
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Therapist empathy and client outcome: an updated meta-analysis.
Tekijä: 
Elliott R., Bohart A.C., Watson J.C. & Murphy, D.
Viitetiedot: 

Psychotherapy 55 (4): s. 399–410

Julkaisuvuosi: 
2018
Ingressi: 

Terapeutin empaattisuus on tärkeä ominaisuus kaikissa terapeuttisissa suhteissa

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ennakoiko terapeutin empaattisuus psykoterapian tuloksellisuutta. Empatialle ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta tiivistetysti sillä tarkoitetaan toisen ilmaisemien kokemusten ymmärtämistä.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus perustuu meta-analyysiin, johon valikoitui 80 erillistä terapeutin empaattisuuden ja psykoterapian tulosten välistä suhdetta selvittänyttä tutkimusta. Tutkimusten aineistot sisälsivät 6 138 asiakasta, joilla oli vähintään kolme terapiakäyntiä. Empatian ja tulosmuuttujien välisten yhteyksien voimakkuutta tarkasteltiin korrelaatiokertoimella, joka ilmaisee empatian yhteyttä tulosmuuttujien vaihteluun.

Keskeiset tulokset
Terapeutin empaattisuus osoittautui kohtalaisen vahvaksi ja tilastollisesti merkitseväksi psykoterapian tuloksellisuutta ennakoivaksi tekijäksi. Mitä enemmän terapeutti osoittaa ymmärrystä ja myötätuntoa asiakasta kohtaan, sitä parempia tulokset ovat. Asiakkaiden hoitotulokset olivat yleisesti ottaen parempia silloin kun sekä asiakkaat, terapeutit että ulkopuoliset havainnoijat arvioivat terapeutin toiminnan empaattiseksi.

Johtopäätökset
Empatia on kaikessa terapeuttisessa vuorovaikutuksessa tärkeä ominaisuus, jonka vaalimiseen hoitosuhteessa kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Empaattisuuden merkitys näyttäytyi vahvana terapian teoreettisista taustoista tai asiakkaan ongelmista riippumatta, mutta tuloksissa esiintyi kuitenkin jonkin verran myös epäyhtenäisyyttä. Jatkotutkimuksissa tulee erilaisin menetelmin kiinnittää huomiota empatian monimuotoisuuteen, terapeuttisen suhteen eri vaiheissa ja tilanteissa esiintyviin erilaisiin empatian muotoihin.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Vaikka tutkimus ei koskenut erityisesti päihdeasiakkaita, tuloksia voidaan soveltaa myös päihdetyön terapeuttisissa suhteissa. Hoitotulosten parantamiseksi terapeuttien kannattaa kehittää kykyjään osoittaa empatiaa hoitosuhteissa. Terapeutit voivat vahvistaa empatian merkitystä tunnistamalla tilanteita, joissa empatia on erityisen arvokasta ja joissa se voi toisaalta olla jopa haitallista.
Teemat: 
Kuntoutus
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan