Olet täälläEtusivu Somaattinen sairastavuus opioidiriippuvaisten ylläpitohoidon keskeytymisen jälkeisen vuoden aikana.

Somaattinen sairastavuus opioidiriippuvaisten ylläpitohoidon keskeytymisen jälkeisen vuoden aikana.

Tutkimuksen nimi: 
Somaattinen sairastavuus opioidiriippuvaisten ylläpitohoidon keskeytymisen jälkeisen vuoden aikana.
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Increased somatic morbidity in the first year after leaving opioid maintenance treatment: results from a Norwegian cohort study.
Tekijä: 
Skeie I., Brekke M., Clausen T., Gossop M., Lindbaek M., Reinertsen E., Thoresen M., & Waal H.
Viitetiedot: 

European Addiction Research 19 (4): 194–201. (DOI: 10.1159/000345229)

Julkaisuvuosi: 
2013
Ingressi: 

Opioidiriippuvuuden ylläpitohoito vähentää huumeisiin liittyvää sairastavuutta. Hoidon keskeytyminen johtaa sairastavuuden huomattavaan lisääntymiseen erityisesti hoidon keskeytymistä seuraavien ensimmäisten kuukausien aikana.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, eroavatko opioidiriippuvaisten ylläpitohoidon keskeyttäneet potilaat hoitoa jatkavista potilaista demografisilta taustoiltaan, huumeidenkäytön suhteen ja somaattisen sairastavuuden osalta ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin kohorttitutkimuksena. Tutkimukseen osallistui 200 potilasta, joista 51:n hoito keskeytyi pääasiassa heroiinin käytön vuoksi. Tietoa kerättiin 5 vuoden ajalta ennen hoidon aloittamista, 5 ensimmäisen hoitovuoden aikana ja 5 vuotta hoidon keskeytymisen jälkeen. Tietoa kerättiin hoitorekistereistä ja haastattelemalla potilaita. Sairastavuustiedot (sairaalahoitoon johtavat somaattiset sairaudet) kerättiin sairaaloiden hoitorekistereistä.

Keskeiset tulokset

Hoidon keskeyttäneet potilaat eivät eronneet demograafisilta taustoiltaan hoitoa jatkaneista potilaista. Amfetamiinin käytön pitempi historia ja bentsodiatsepiiniriippuvuus ennakoivat hoidon keskeytymistä. Keskeyttäneillä oli esiintynyt hoidon aikana enemmän huumeidenkäyttöä ja yliannostuksia, mutta heidän huumeisiin liittyvien sairauksien hoitokerrat olivat silti vähentyneet hoidon aikana merkitsevästi. Hoidon keskeytymisen jälkeen huumeisiin liittyvien sairauksien hoitokerrat lisääntyivät huomattavasti ja olivat ensimmäisen vuoden aikana yli kolme kertaa suurempia kuin ennen hoitoa. Sairastavuuden kasvu oli suurinta hoidon keskeytymistä seuranneiden ensimmäisten kuukausien aikana. 2-5 vuotta hoidon päättymisen jälkeen huumeiden käytöstä aiheutuneiden sairauksien hoidon merkitsevää lisääntymistä ei havaittu.

Johtopäätökset

Opioidiriippuvuuden ylläpitohoidossa olleiden potilaiden huumeisiin liittyvä somaattinen sairastavuus vähenee merkitsevästi hoidon aikana. Hoidon keskeyttäneiden somaattinen sairastavuus kuitenkin lisääntyy hoidon keskeytymisen jälkeisenä vuotena, erityisesti välittömästi ensimmäisten kuukausien aikana.
Huumeiden käytöstä riippumaton sairastavuus ei sen sijaan laske vaan lisääntyy noin kolmanneksella hoidon aikana. Hoito mahdollistaa paremman pääsyn terveydenhuollon palveluihin ja johtaa aiemmin tunnistamattomien terveysongelmien diagnosointiin ja hoitamiseen.
Hoitokertomustietojen perusteella huumeista riippumattoman somaattisen hoidon lisääntyminen ei aiheudu ylläpitohoidon mahdollisista haitallisista seurauksista.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Hoidon keskeytyminen liittyy yleensä hoitosuhteen kriisiytymiseen ja johtaa potilaan terveyden kannalta erittäin riskialttiiseen tilanteeseen. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti amfetamiini- ja bentsodiatsepiiniriippuvaisiin potilaisiin. Hoidossa on tärkeä miettiä, kuinka kriisitilanteita voitaisiin mahdollisimman hyvin ennakoida ja käsitellä sekä välttää hoidon keskeytymiseen johtavia tilanteita. Hoitoon palaamisen tulisi myös olla helppoa ja nopeaa heti kun ex-potilas on siihen valmis.
Teemat: 
Huumeet
Haittojen vähentäminen
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan