Olet täälläEtusivu Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus.

Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus.

Tutkimuksen nimi: 
Satunnaistettu tutkimus kirjeitse lähetetystä yksilöidystä palautteesta alkoholin ongelmakäyttäjille ensiapupoliklinikalla. Lyhyen aikavälin vaikutus.
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Randomized Controlled Trial of Mailed Personalized Feedback for Problem Drinkers in the Emergency Department: The Short-Term Impact
Tekijä: 
Havard A, Shakeshaft A.P, Conigrave K.M, Doran C.M.
Viitetiedot: 

Havard A, Shakeshaft A.P, Conigrave K.M, Doran C.M. (2012). Randomized Controlled Trial of Mailed Personalized Feedback for Problem Drinkers in the Emergency Department: The Short-Term Impact. Alcohol Clin Exp Res. 2012 Mar;36(3):523-31.

Julkaisuvuosi: 
2012
Ingressi: 

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin kirjeitse lähetetyn palautteen vähentävän alkoholin kulutusta ensiapuklinikalla käyneillä riskikäyttäjillä, joiden ensiapuun hakeutumisen syy liittyi alkoholiin.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Australialaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin mini-intervention vaikutusta ensiapupäivystyksessä käyneiden alkoholin riskikäyttäjien alkoholin kulutukseen. Tutkimuksen toteutus Riskikäyttäjät seulottiin ensiapupotilaiden joukosta AUDIT-testillä. Mini-interventiona suurkuluttajille lähetettiin kotiin henkilökohtainen kulutusta ohjaava palaute. Palaute sisälsi pylväsdiagrammin, jossa verrattiin omaa alkoholin kulutusta paikallisten asukkaiden keskimääräiseen kulutukseen. Lisäksi kirjeessä oli tietoa alkoholin kulutuksen vähentämisestä ja vähentämisstrategioista.

Tutkimukseen osallistuneet alkoholin riskikäyttäjät (yhteensä 304 henkeä) jaettiin taustoiltaan vastaaviin kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä sai palautekirjeen noin viikon kuluttua ensiapukäynnistä. Kuuden viikon päästä molemmat ryhmät täyttivät seurantakyselyn, joka sisälsi mm. AUDIT-testin.

Keskeiset tulokset

Neljäsosalla riskikäyttäjistä ensiapukäynnit liittyivät alkoholiin; he olivat nauttineet alkoholia 6 tunnin sisällä vammansa aiheutumisesta tai kokivat alkoholin olleen vammansa syntyyn vaikuttava tekijä. Kuusi viikkoa ensiapukäynnin jälkeen alkoholin käyttömäärät ja käyttökerrat olivat vähentyneet potilailla, joiden käyntiin oli liittynyt alkoholi ja jotka olivat saaneet kirjeen kotiin, verrattuna potilaisiin joilla käyntiin liittyi alkoholi, mutta he eivät olleet saaneet kirjettä. Kirjeen saanut ryhmä, joiden käyntiin liittyi alkoholi, kulutti alkoholia vain puolet kontrolliryhmän kulutuksesta.

Riskikäyttäjillä, joiden ensiapukäynnin syy ei liittynyt alkoholiin, ei todettu eroja alkoholin kulutuksessa kirjeen saaneiden ja muiden riskikuluttajien välillä. Kirjeen saaneista 71 % muisti saaneensa kirjeen. Näistä 87 % oli lukenut kirjeen ainakin osittain, 76 % piti kirjettä jokseenkin tai erittäin hyödyllisenä ja 77 % ajatteli, että sairaalan tulisi tarjota tällaista informaatiota rutiininomaisesti. Kustannukset yhden kirjeen lähettämisestä olivat noin 5,8 australian dollaria (noin 5 euroa).

Johtopäätökset

Kirjeitse lähetetty palaute alkoholin käytöstä näyttää vähentävän selvästi alkoholin kulutusta, kun kyseessä ovat alkoholin vuoksi ensiapuun tulleet potilaat. Tutkijat huomauttavat, että kuuden viikon ajanjakso on verrattain lyhyt, eikä tutkimuksen perusteella voi tietää sitä, kuinka pitkään vaikutus jatkuu.

Tutkimus perää jatkotutkimuksia, missä pystyttäisiin tarkastelemaan selvemmin miten esimerkiksi ikä ja koulutus vaikuttavat intervention tehoon. Se sai myös hyvää palautetta suurimmalta osalta kirjeen saaneista.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Tutkittu kirjeitse lähetettävä palaute alkoholin riskikuluttajille vaikuttaa tulosten perusteella hyvältä ja halvalta tavalta vaikuttaa alkoholin kulutukseen henkilöillä, joiden ensiapukäynnin syyssä alkoholilla oli roolinsa. Selvä enemmistö potilaista piti kirjettä hyödyllisenä, mikä puoltaa osaltaan intervention hyödyllisyyttä, vaikkakaan tuloksia tältä osin on vaikea suoraan soveltaa suomalaiseen kulttuuriin.
Teemat: 
Alkoholi
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Päihteet ja tapaturmat
Referoijan nimi: 
Teemu Kaskela
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan