Olet täälläEtusivu Psykososiaalisten vaikeuksien kartoittaminen päihdekuntoutuksen aikana: PARADISE24-menetelmän käytettävyyden arviointi laitoskuntoutuksen työvälineenä

Psykososiaalisten vaikeuksien kartoittaminen päihdekuntoutuksen aikana: PARADISE24-menetelmän käytettävyyden arviointi laitoskuntoutuksen työvälineenä

Tutkimuksen nimi: 
Psykososiaalisten vaikeuksien kartoittaminen päihdekuntoutuksen aikana: PARADISE24-menetelmän käytettävyyden arviointi laitoskuntoutuksen työvälineenä
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Identifying psychosocial difficulties of inpatients with substance use disorders: evaluation of the usefulness of the PARADISE24 for clinical practise
Tekijä: 
Tuuli Pitkänen,Jonna Levola,Javier de la Fuente & Maria Cabello
Viitetiedot: 

Disability and Rehabilitation 5.9.2018 https://doi.org/10.1080/09638288.2018.1493543

Julkaisuvuosi: 
2018
Ingressi: 

PARADISE24 on tutkimukseen perustuva menetelmä, joka tuottaa paljon hyödyllistä tietoa toimintakyvyn vajeista kuntoutuksen arkeen. Menetelmää voidaan käyttää sekä kyselylomakkeena että haastatellen hoito- ja tutkimustyössä.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Toimintakyvyn paraneminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen ovat tärkeitä tavoitteita laitoskuntoutuksen aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida PARADISE24 menetelmän soveltuvuutta toimintakykyyn keskeisesti vaikuttavien psykososiaalisten vaikeuksien kartoittamiseen päihdehoidon asiakaskunnan keskuudessa. Lisäksi selvitettiin kartoitus tehtäväksi sekä kysely- että haastattelumenetelmää käyttäen. Kolmanneksi PARADISE24 menetelmän tuloksia verrattiin kymmenen muun menetelmän tuloksiin.

Tutkimuksen toteutus
Artikkelissa käytettiin kahta erillistä laitoskuntoutuksen asiakkaita koskevaa aineistoa. Ensimmäinen aineisto sisältää 80 haastattelua, jonka aikana selvitettiin haastateltavan tausta ja elämäntilanne sekä esitettiin yhdentoista menetelmän kysymykset. Toinen aineisto sisälsi 1082 asiakkaan vastaukset ainoastaan PARADISE24-kyselyyn.

Keskeiset tulokset
Laitoskuntoutuksen asiakkailla kokivat paljon toimintakykyyn liittyviä vaikeuksia ja eniten oli koettu mielialaan liittyvät vaikeuksia. Haastattelu- ja kyselylomakevastaukset olivat hyvin samanlaisia, joten molempia menetelmiä voi käyttää ainakin päihdekuntoutuksessa. PARADISE24-menetelmän tuloksissa oli samankaltaisuutta WHO:n suppean (WHODAS-12) sekä masennusoireita kartoittavan (BDI-II) mittarin tulosten kanssa. PARADISE24-tulokset eivät olleet yhteydessä persoonallisuuden piirteisiin (BFI-10), sosiaaliseen tukeen (OSS-3) eikä hoitohenkilön empaattisuuteen (JSPE). Psykososiaalisten vaikeuksien määrä oli käänteisesti yhteydessä koettuun terveyteen (SAH) ja elämänlaatuun (EUROHIS-QOL-8).

Johtopäätökset
PARADISE24 menetelmä tuottaa paljon hyödyllistä tietoa toimintakyvyn vajeista kuntoutuksen arkeen ja menetelmää voidaan käyttää sekä kyselylomakkeena että haastatellen hoito- ja tutkimustyössä. Tulokset vahvistavat, että PARADISE24 kartoittaa nimenomaan toimintakykyä eikä persoonallisia tai ympäristöön liittyviä asioita. Menetelmässä on paljon yhtenevyyttä masennusoireita kartoittavaan BDI-II kyselyyn, mikä johtuu osin siitä että joukossa on kaksoisdiagnoosipotilaita mutta erityisesti siitä, että masennusoirekysely sisältää paljon toimintakykyä koskevia kysymyksiä, jotka ovat yleisiä myös monien muiden sairauksien ja häiriöiden yhteydessä.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
PARADISE24 on tutkimukseen perustuva menetelmä, joka soveltuu työvälineeksi päihdekuntoutuksessa sekä -tutkimuksessa. Menetelmä on yhden sivun mittainen ja sitä voidaan käyttää haastatellen tai niin, että asiakas täyttää sen kyselynä. Yleisluonteisen toimintakykyä kartoittavan kyselyn käyttäminen antaa tietoa koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrästä ja intensiteetistä ilman, että vaikeuksia leimataan mm. masennukseen liittyviksi. Masennusoireisto on tärkeä oppia erottamaan keskeisistä toimintakyvyn vaikeuksista.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Kuntoutus
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Tuuli Pitkänen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan