Olet täälläEtusivu Päihdeasiakkaiden mielenterveysongelmat

Päihdeasiakkaiden mielenterveysongelmat

Tutkimuksen nimi: 
Päihdeasiakkaiden mielenterveysongelmat
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Mental health problems among clients with substance use problems: a nationwide time-trend study.
Tekijä: 
Kuussaari, K., Karjalainen, K. & Niemelä, S.
Viitetiedot: 

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Published online: 04 September 2019. https://doi.org/10.1007/s00127-019-01753-3

Julkaisuvuosi: 
2019
Ingressi: 

Yli puolella päihdeasiakkaista esiintyy myös samanaikaisia mielenterveysongelmia

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia päihdeasiakkaiden päihteiden käytön profiilien ja samanaikaisten mielenterveysongelmien esiintymisen muutoksia.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus perustuu Päihdetapauslaskennan aineistoihin vuosilta 2007, 2011 ja 2015 (yhteensä 34 190 päihde-ehtoista asiointia). Tilastollisina menetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysiä.

Keskeiset tulokset
56-60 %:lla päihdeasiakkaista esiintyi myös mielenterveyteen liittyviä ongelmia vuosina 2007, 2011 ja 2015. Naisasiakkailla esiintyi enemmän samanaikaisia mielenterveysongelmia kuin miesasiakkailla. Samanaikainen esiintyvyys on kuitenkin vähentynyt yli 30-vuotiaiden naisten keskuudessa vuodesta 2007 vuoteen 2015. Miesasiakkailla samanaikaiset mielenterveysongelmat lisääntyivät hieman sosiaali- ja laitospalveluissa.
Päihteiden käytön profiili on muuttunut: erityisesti huumeita pistämällä käyttävien osuus on lisääntynyt niin terveys-, sosiaali- kuin päihdepalveluissakin sekä niillä, joilla esiintyi myös samanaikaisia mielenterveysongelmia, että niillä, joilla niitä ei esiintynyt.

Johtopäätökset
Päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikainen esiintyvyys on yleistä päihdeasiakkailla. Esiintyvyys on säilynyt varsin vakaana vuosien 2007-2015 välillä. Päihdeasiakkaiden päihteiden käytön profiili on sen sijaan siirtynyt alkoholin käytöstä huumeiden käyttöön. Päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikainen esiintyminen sekä päihteiden käytön muutokset aiheuttavat hoitopalveluille lisääntyviä haasteita, jotka tulisi ottaa entistä paremmin huomioon palvelujärjestelmän suunnittelussa.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Potilaat, joilla on päihteiden sekakäyttöä ja samanaikaisia mielenterveysongelmia, ovat usein vaikeahoitoisia. Tämän potilasryhmän hoidon tarpeisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja hoidon saatavuutta parantaa. Alueelliset ja paikkakuntakohtaiset erot päihde- ja mielenterveysongelmien integroidussa hoidossa ovat edelleen suuria.
Teemat: 
Alkoholi
Huumeet
Kuntoutus
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan