Olet täälläEtusivu Kognitiiviset toiminnot opioidiriippuvuuden korvaushoitopotilailla: yhteydet lääkemuuttujiin.

Kognitiiviset toiminnot opioidiriippuvuuden korvaushoitopotilailla: yhteydet lääkemuuttujiin.

Tutkimuksen nimi: 
Kognitiiviset toiminnot opioidiriippuvuuden korvaushoitopotilailla: yhteydet lääkemuuttujiin.
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Cognitive function in opioid substitution treated patients. Associations with drug treatment variables.
Tekijä: 
Rapeli, Pekka
Viitetiedot: 

THL, tutkimuksia 130

Julkaisuvuosi: 
2014
Ingressi: 

Korvaushoidossa olevien potilaiden tulokset tarkkaavaisuutta, työmuistia ja tapahtumamuistia koskevissa testeissä olivat yleensä verrokkiryhmäää heikompia, mutta eivät aina tilastollisesti merkitsevästi. Korvaushoitoa saavien potilaiden kognitiivinen suoriutuminen oli monelta osin odotuksia parempi, mutta suoriutuminen kuitenkin heikentyi, mikäli päihteiden käyttö tai keskushermostolääkitys oli runsasta.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia korvaushoitopotilaiden kognitiivista suoriutumista eli tiedonkäsittelyä tarkkaavuutta, työmuistia ja tapahtumamuistia arvioivilla testitehtävillä. Osallistujat arvioivat myös omaa kokemustaan muististaan (subjektiivinen muisti). Lisäksi arvioitiin 22 korvaushoidossa olevan potilaan ajokykyä.

Tutkimuksen toteutus
Hoidon äskettäin aloittaneiden potilaiden suoriutumista arvioitiin kolme kertaa ensimmäisen hoitovuoden aikana. Kaikkiin seurantapisteisiin osallistui 14 buprenorfiinilla ja 12 metadonilla hoidettua potilasta sekä 14 verrokkia. Lääkemuuttujia koskeneeseen tutkimukseen osallistui 104 vähintään puoli vuotta hoidossa ollutta potilasta.

Keskeiset tulokset
Metadonipotilaat suoriutuivat buprenorfiinipotilaita ja verrokkeja heikommin useissa tarkkaavaisuutta arvioivissa reaktioaikatehtävissä. Työmuistitehtävissä molemmat potilasryhmät selvisivät verrokkeja heikommin useimmissa testeissä. Buprenorfiinipotilailla havaittiin kuitenkin toisessa työmuistitehtävässä tilastollisesti merkitsevää suoriutumisen kohentumista. Bentsodiatsepiinilääkitys ennusti heikkoa työmuistisuoriutumista. Tapahtumamuistitehtävissä molemmat potilasryhmät suoriutuivat verrokkeja heikommin, mutta erot eivät aina muodostuneet tilastollisesti merkitseviksi. Runsas päihteiden käyttö ja muu psyykenlääkitys kuin opioidi- tai bentsodiatsepiinilääkitys ennustivat 20 % kielellisen muistin vaihtelusta. Potilaat kokivat subjektiivisen muistinsa selvästi verrokkeja heikommaksi. Ajokokeessa kaikki paitsi yksi potilas 22:sta todettiin kykeneväksi ajamaan henkilöautoa.

Johtopäätökset
Vakiintuneessa hoidossa olevien korvaushoitopotilaiden lähelle normaalia yltävä kognitiivinen suoriutuminen tukee käsitystä, jonka mukaan keskushermostolla on hyvä kyky korjata opioidien väärinkäyttöhistoriaan liittyviä tiedonkäsittelytoimintojen haittavaikutuksia. Potilailla, joiden viimeaikainen päihteidenkäyttö tai samanaikainen muu keskushermostolääkitys on runsasta, tiedonkäsittelypuutosten korjaaminen ei näyttäisi onnistuvan yhtä hyvin.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Tutkimustulokset tulee ottaa huomioon, kun potilaat, läheiset ja hoitotyöntekijät arvioivat opiodilääkityksen ohella käytettäviä lääkkeellisiä ja ei-lääkkeellisiä hoitovaihtoehtoja. Tulosten mukaan potilaat voivat pyrkiä tiedonkäsittelyvaatimuksiltaan normaaleihin koulutuksiin ja työpaikkoihin.
Teemat: 
Huumeet
Referoijan nimi: 
Jouni Tourunen
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan