Olet täälläEtusivu Alkoholiongelmat ja masennus: seulonta, juomatavat ja yhteydet elämänlaatuun

Alkoholiongelmat ja masennus: seulonta, juomatavat ja yhteydet elämänlaatuun

Tutkimuksen nimi: 
Alkoholiongelmat ja masennus: seulonta, juomatavat ja yhteydet elämänlaatuun
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
Alcohol Problems in Depression: screening, patterns of drinking and relationship with quality of life
Tekijä: 
Jonna Levola
Viitetiedot: 

Acta Universitatis Tamperensis, 2392.

Julkaisuvuosi: 
2018
Ingressi: 

Alkoholiongelmat ja masennus ovat yleisiä, ne esiintyvät usein samanaikaisesti ja vaikeuttavat toinen toisiaan. Väestön sairastavuutta, kokonaiskuolleisuutta, menetettyjä työvuosia ja elämänlaatua arvioitaessa voidaan alkoholiongelmasta ja masennuksesta puhua kansansairauksina.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite
Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää alkoholiongelmien, alkoholin käyttötapojen, masennuksen ja elämänlaadun välisiä monimuotoisia yhteyksiä.

Tutkimuksen toteutus
Väitöstutkimus koostui neljästä osatyöstä. Ensimmäinen osatyö oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa koottiin yhteen tutkimustietoa alkoholiriippuvaisten terveyteen liittyvästä elämänlaadusta ja siitä millä tavoin masennus vaikuttaa siihen. Muissa kolmessa osatyössä aineistona toimi FINRISKI 2007 -poikkileikkaustutkimuksen alaotos (n=4020). Toisessa osatyössä arvioitiin alkoholinkäytön riskejä kartoittavan AUDIT-kyselyn ja sen lyhennelmien AUDIT-C:n ja AUDIT-3:n toimivuutta masentuneiden henkilöiden riskijuomisen seulonnassa. Kolmas osatyö tarkasteli humalajuomisen ja masennuksen yhteyttä. Neljännessä osatyössä selvitettiin masentuneiden ja ei-masentuneiden henkilöiden alkoholiongelmien ja alkoholin käyttötapojen yhteyttä elämänlaatuun.

Keskeiset tulokset
Kirjallisuuskatsauksessa havaittiin alkoholiriippuvuuden olevan yhteydessä heikentyneeseen kokonaiselämänlaatuun, ja elämänlaadun osa-alueista heikompaan yleiseen, fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, huonompaan yleiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, ja päivittäistoimintojen vaikeuksiin. Masennus oli yhteydessä elämänlaadun voimakkaampaan heikentymiseen. Hoidolla oli myönteinen vaikutus kokonaiselämänlaatuun ja sen eri osa-alueisiin. Alkoholin käytön lopettaminen tai vähentäminen paransi elämänlaatua.

Toisessa osatyössä selvisi, että riskijuomista pystyttiin seulomaan hyvin AUDIT- ja AUDIT-C -kyselyillä sekä masentuneilla miehillä että naisilla, sillä kyselyt seuloivat 80-90 prosenttia riskijuojista. AUDIT-3 soveltui riskijuomisen seulontaan miehillä, muttei naisilla.

Miehet, joilla oli humalajuomista noin kerran viikossa viimeisen neljän viikon aikana, kärsivät masennuksesta yli kaksi ja puoli kertaa useammin kuin miehet, joilla humalajuomista oli harvemmin. Vastaavaa yhteyttä ei naisten kohdalla havaittu.

Masentuneet naiset ja miehet saivat korkeammat AUDIT-pisteet viitaten vakavampiin alkoholiongelmiin ja heillä oli heikompi elämänlaatu kuin ei-masentuneilla. Masentuneilla henkilöillä ja kokonaisväestöllä tiheämpi humalajuominen ja korkeammat AUDIT-pisteet olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä elämänlaadun heikentymiseen. Ei-masentuneilla henkilöillä korkeammat AUDIT-pisteet olivat yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun.

Johtopäätökset
Alkoholiongelmien tunnistaminen ja hoito on tärkeää masentuneilla henkilöillä. Tarpeellista on juomatapojen, erityisesti humalajuomisen, huomioiminen. AUDIT-kyselyt toimivat riskijuomisen seulonnassa hyvin myös masentuneilla henkilöillä. Alkoholiongelman vaikeus ja tiheämpi humalajuominen olivat yhteydessä elämänlaadun heikentymiseen masentuneilla sekä kokonaisväestössä. Miesten kohdalla tiheämpi humalajuominen oli yhteydessä masennukseen.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Väitöstutkimus tuotti päihdetyön kannalta merkityksellistä tietoa. AUDIT ja AUDIT-C -kyselyt tarjoavat riskijuomisen seulontaan toimivan työkalun yleisväestön ohella myös masentuneilla henkilöillä. Juomatapoihin, erityisesti humalajuomiseen, on tärkeää kiinnittää huomiota hoidon suunnittelussa, sillä humalajuominen on yhteydessä masennukseen miesten kohdalla ja heikentyneeseen elämänlaatuun sekä miehillä että naisilla. Alkoholiriippuvuuden hoito oli yhteydessä elämänlaadun, mielenterveyden ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentumiseen.
Teemat: 
Alkoholi
Mielenterveys
Referoijan nimi: 
Elsa Pingoud
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan