Olet täälläEtusivu ”Aina ollu jollain tapaa ulkopuolinen” : Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet

”Aina ollu jollain tapaa ulkopuolinen” : Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet

Tutkimuksen nimi: 
”Aina ollu jollain tapaa ulkopuolinen” : Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet
Tutkimuksen alkuperäinen nimi: 
”Aina ollu jollain tapaa ulkopuolinen” : Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet
Tekijä: 
Tarvainen, Kai
Viitetiedot: 

Tarvainen, K. (2022). ”Aina ollu jollain tapaa ulkopuolinen” : Päihdekuntoutujat, sosiaaliset suhteet ja päihteet. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202209153512

Julkaisuvuosi: 
2022
Ingressi: 

Sosiaaliset suhteet voivat vaikuttaa päihteiden ongelmakäyttöön monin eri tavoin ja eri suuntaisilla
vaikutussuhteilla. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ilmiöt ja vuorovaikutussuhteet voivat niin
myötävaikuttaa päihteiden ongelmakäytön kehittymistä, motivoida irtautumaan päihdemaailmasta
kuin myös tukea lopettamispäätöksessä pysymistä.

Tiivistelmä: 

Tutkimuksen tavoite

Tässä tutkimuksessa keskitytään nuorten päihdeongelman tarkasteluun sosiaalisten suhteiden, erityisesti lähi- ja vertaissuhteiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millä tavoin sosiaaliset suhteet voivat vaikuttaa päihdeongelman syntyyn, motivoida päihdemaailmasta irtautumista sekä edistää toipumista. Tutkimustehtävää lähestytään kysymällä, millä tavoin sosiaaliset suhteet vaikuttuvat päihteiden ongelmakäyttöön. Pääkysymyksen lisäksi kysytään, millaisia sosiaaliset suhteet ovat eri elämänvaiheissa olleet, ja mitä päihteiden ongelmakäyttöön kytkeytyviä ilmiöitä sosiaalisista vuorovaikutussuhteista löytyy. Tutkimusteemoja tarkastellaan kuulumisen ja yhteisöllisyyden viitekehyksissä.

Tutkimuksen toteutus

Tutkielman aineistona on haastatteluaineisto, joka koostuu kuuden päihdeongelmasta toipuvan nuoren haastattelusta. Narratiiviset eli kerronnallisuuteen perustuvat menetelmät muodostavat tutkielman metodologisen perustan. Narratiivisille menetelmille tyypilliseen tapaan, tutkielmassa pyritään tarkastelemaan ilmiötä haastateltavien tuottamiin elämänkertoihin sidottuina

Keskeiset tulokset

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kiusatuksi tuleminen ja ulkopuolisuuden tunne ovat yhteydessä päihdeongelman kehittymiseen. Vertaisyhteisölliset kiinnikkeet olivat kiusatuksi tulemisen ja ulkopuolisuuden tunteen vuoksi ohuet. Syntyi kuulumisen vajeita, joihin vertaisyhteisöllisyyden ulkopuoliset päihdealakulttuurit tarjosivat vastakaikua. Uuden sosiaalisen maailman löytymisestä seurannut voimakas yhteisöllisyyden tunne oli merkittävä syvemmälle päihdemaailman sysännyt tekijä. Päihdemaailmaa ja sen vuorovaikutussuhteita leimasi kavaluus, petollisuus, väkivalta ja yhteisöllisen liiman vähyys. Perhesuhteiden lisäksi edellä mainitut tekijät olivat merkittäviä päihdemaailmasta irtautumista motivoivia syitä. Tulosten perusteella päihdemaailmasta irtautumisen jälkeen toipuva saa merkittävää apua ja tukea vertaistukiyhteisöllisyydestä ja lähisuhteista uuden elämänvaiheen vakiinnuttamisessa. Elämän uudelleen rakentumisen tukena tavanomaiset sosiaaliset suhteet ovat hyvin merkityksellisiä.

Johtopäätökset

Monesti puhutaan päihteiden käytön alkamisen yhteydessä vääränlaiseen kaveriporukkaan ajautumisesta. Tulosten perusteella väitän, että pohjimmiltaan epämääräisiin porukoihin ajautumisessa on kyse kuulumisen tarpeiden täyttämisestä ja positiivisen minäkuvan rakentumisesta. Kyse on myös siitä, että näihin porukoihin ajautuvien tavanomaiset menestymisen mahdollisuudet ovat eri syistä johtuen heikot. Lisäksi vertaisyhteisöllisten laitamille (esimerkiksi kouluyhteisön) paikantuvien porukoiden ja ryhmittymien sosiaaliset kiinnikkeet tavanomaisiin yhteisöllisyyksiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin heikentyvät vuorovaikutussuhteiden kapeutuessa.

Tulosten merkitys päihdetyön kannalta: 
Nuorten yhteisöllisten kiinnikkeiden vahvistamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomioita koulumaailmassa. Luokka- ja kouluyhteisöllisyyden edistäminen toimii tehokkaana päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevänä toimena. Sen hyödyt eivät rajaudu vain koulumaailmaan, vaan se voi edistää nuorten yhteisöllisyyksiin ja yhteiskuntarakenteisiin kiinnittymistä laajemminkin.
Teemat: 
Huumeet
Kuntoutus
Läheiset
Nuoret
Referoijan nimi: 
Kai Tarvainen
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: 

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Tästä pääset tutustumaan Tietopuun tietosuojaan