Olet täälläEtusivu Toivo ja selviytyminen alkoholiriippuvaisten naisten tarinoissa

Toivo ja selviytyminen alkoholiriippuvaisten naisten tarinoissa

Julkaisun nimi: 
Toivo ja selviytyminen alkoholiriippuvaisten naisten tarinoissa
Tekijä: 
Tolonen, V.
Ingressi: 

Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että naisten tarinoissa raitistumisesta merkittävä käännekohta oli läheisten puuttuminen tilanteeseen pääosin lasten hyvinvoinnista esiintyvän huolen kautta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Liittyy hankkeeseen: 
Alkoholi
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Tampereen yliopisto, Pori, Sosiaalityö

Lyhyt kuvaus: 

Tässä tutkielmassa kiinnostukseni kohteena on, millaisia merkityksiä alkoholiriippuvaiset naiset antavat toivolle ja selviytymiselle sekä miten he jäsentävät käännekohtia alkoholiriippuvuudesta irrottautumisessa? Vastauksia haettiin seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Miten alkoholiriippuvaiset naiset määrittelevät toivoa ja selviytymistä sekä mikä on merkittävä käännekohta, joka on edesauttanut juomisen lopettamista.

Naisten alkoholinkäyttö on muuttunut vuosikymmenien aikana, siihen ovat vaikuttaneet naisen roolin tasa- arvoistuminen sekä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset. Naisten päihdeongelmat ovat kuitenkin edelleen salattu ja vaiettu asia, koska naiseuteen ja äitiyteen liitetään tiettyjä odotuksia. Tutkielmani näkökulma rakentui naisen ja alkoholin suhteeseen kulttuuristen ja moraalisten odotusten kautta sekä riippuvuuden dynamiikkaan ja riippuvuudesta irrottautumiseen. Rakensin teoreettisen pohjan tutkielmalleni toivon ja selviytymisen teoreettiseen viitekehykseen, kuten se Snyderin (2006) mukaan esitetään. Lisäksi rakensin teoriaa koherenssin ja voimaantumisen teemojen kautta.

Tutkimusaineisto muodostui 39 naisen tarinasta, jotka on julkaistu Päihdelinkin internetsivustolla. Aineistoa analysoitiin teoriaohjautuvalla sisällönanalyysillä ja käännekohtien löytämiseksi sovellettiin analyysissä myös kertomusten rakenteellista analyysiä.

Naisten raitistumisessa käännekohtia olivat läheisten puuttuminen tilanteeseen pääosin lasten hyvinvoinnista esiintyvän huolen kautta. Ulkopuolisen tahon väliintuloa pelkäävät äidit lähtivät tavoittelemaan muutosta. Viranomaistahon mukaantulo nähtiin myös muutoksen mahdollistajana. Toivo ja selviytyminen näyttäytyivät naisten tarinoissa heidän itselleen asettamien tavoitteiden ja niiden saavuttamisesi esiintyvän toiminnan kautta.

Tavoitteena naisilla oli raitistuminen, jota määriteltiin sekä äitiyteen liittyvien odotusten, että ongelmakäytön seurauksien, kuten terveyden menettämisen ja taloudellisten seikkojen kautta. Selviytyminen näyttäytyi raitistumiseen johtavien reittien, kuten professionaalisen tuen, vertaistuen ja itsekontrollin avulla. Koherenssin tunne naisilla vahvistui positiivisen muutoksen myötä, kun tunne oman elämän hallinnasta lisääntyi. Voimaantumista ilmaistiin myönteisillä raitistumiseen liittyvillä havainnoilla, kuten omien valintojen vaikutusmahdollisuuksilla, henkilökohtaisen ja sosiaalisen identiteetin vahvistumisella sekä kyvyllä käsitellä vaikeita tunteita ilman alkoholia.

Julkaisun teema-alue: 
01. alkoholi
13. erityisryhmä
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: