Olet täälläEtusivu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet.

Julkaisun nimi: 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet.
Tekijä: 
Jurvansuu, S. & Rissanen, P.
Ingressi: 

Järjestöt voivat tukea toimijoiden jaksamista tarjoamalla riittävästi työhön perehdytystä ja työnohjausta sekä kohtuullistamalla toimijoille asetettuja työn odotuksia. Näin voidaan turvata toiminnan kuntoutumista tukeva luonne.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Järjestötutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018: 1-15. A-klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus: 

Lähtökohdat: Vertaistuella ja vapaaehtoistyöllä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia sekä avun ja tuen antajalle että sen saajalle. Määrällistä tutkimusta vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden hyvinvoinnista ja sitä kuormittavista tekijöistä on kuitenkin vähän. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA) kerätyn kyselyaineiston avulla tarkasteltiin vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden kokemia väsymisen tunteita ja niihin liittyviä tekijöitä.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto koostuu kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön vertais- ja vapaaehtoistoimijoille kohdistetusta kyselystä (n=165). Toimijoiden kokemia väsymisen tunteita ja niiden yhteyksiä yksilön taustatekijöihin ja järjestöjen tukikäytäntöihin selvitettiin tilastollisten perusmenetelmien avulla.

Tulokset: Kolmannes vastaajista ilmoitti kokeneensa väsymisen tunteita toimiessaan tehtävässään. Väsymisen tunteissa ei ollut eroja vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden välillä. Väsymisen tunteilla oli voimakkaammat yhteydet järjestön tukikäytäntöihin kuin yksilön taustatekijöihin. Väsyminen oli yhteydessä järjestön taholta tulleisiin liiallisiksi koettuihin odotuksiin ja riittämättömäksi koettuun tukeen. Erityisen suuri riski uupumiseen oli vertaistoimijoilla, jotka käyttivät toimintaan paljon aikaa saamatta siitä rahallista korvausta. Riittävällä työhön perehdytyksellä ja työnohjauskäytännöillä oli merkittävä yhteys vähäisempiin jaksamiseen liittyviin ongelmiin.

Päätelmät: Vertais- ja vapaaehtoistoimijoilla on riski väsyä tehtävissään. Heidän jaksamistaan tulee tukea järjestöissä riittävillä tukitoimenpiteillä ja toiminnan riittävällä resursoinnilla.

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
... mikä: 
Vapaaehtois- ja vertaistoiminta
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: