Olet täälläEtusivu Naisten alkoholin käytön varhaisvaiheen tunnistaminen

Naisten alkoholin käytön varhaisvaiheen tunnistaminen

Julkaisun nimi: 
Naisten alkoholin käytön varhaisvaiheen tunnistaminen
Tekijä: 
Heinä, M.
Ingressi: 

Naisten alkoholin käyttö on lisääntynyt ja alkoholin suurkulutukseen liittyvät ongelmat kertaantuvat vahvasti heidän lastensa kautta. Erityisesti varhaisvaiheen alkoholin käytön tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen tulisi panostaa sekä koulutuksen, että yleisten asenteiden kautta.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2013
Julkaisun tiedot: 

Turun ammattikorkeakoulu, YAMK-tutkinto, Kliininen asiantuntija/ Mielenterveys- ja päihdetyö

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyössä hankittiin teemahaastattelujen avulla tietoa naisten alkoholin käytön erityispiirteistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Haastateltavat (n=9) olivat Salon terveyskeskuksen lääkäreitä ja sairaanhoitajia sekä Salon A-klinikan terapeutteja ja naisasiakkaita. 

Tutkimuksen tulosten mukaan perusterveydenhuoltoon hakeutuvien naisten oireet ja vaivat saattavat olla hyvinkin vaihtelevia. Aikaisemmissa tutkimuksissa esiintyneet oireet, kuten vatsavaivat, päänsärky ja huimaus, kivut, muistamattomuus sekä erilaiset psyykkiset ongelmat korostuivat tämänkin tutkimuksen haastatteluissa. Erityisen merkityksellistä haastattelujen perusteella on runsaasti päihteitä käyttävien naisten oireiden ja vaivojen epämääräisyys ja niiden pitkäkestoisuus.

Naisten päihteiden käytöllä on vastaajien mielestä paljon erityispiirteitä. Kuvaavaa naisten alkoholikäytölle oli sen jatkuminen jo pitkään, useita vuosiakin ja sen hiljalleen lisääntyminen ongelman edetessä. Naisten nähtiin kokevan häpeää alkoholin käytöstään. 

Naisten kokemat elämän kriisit nähtiin vaikuttavan naisiin syvästi, samoin erilaiset jo lapsuudesta juontavat itsetunto-ongelmat. Naisten runsas alkoholinkäyttö liittyy usein ahdistuneeseen oloon ja yhteiskunnan luomiin paineisiin, joita naiset lieventävät alkoholilla. Lisäksi naisilla on miehiä useammin alkoholia runsaasti käyttävä puoliso. 

Alkoholista keskustelulle pohjan luo tämänkin tutkimuksen perusteella työntekijän ominaisuudet ja ammattitaito. Oikea asenne ja empaattisuus alkoholin käyttäjiä kohtaan ja tilanneherkkyys koettiin tärkeiksi tekijöiksi naisten kanssa alkoholista keskustelulle.Tämän lisäksi työntekijällä tulisi kuitenkin myös olla riittävästi tietoa ja rohkeutta alkoholista keskusteluun.

Projektin lopputuotoksena kehitettiin Salon terveyspalveluiden käyttöön tarkoitettu tuotos joka on suunnattu jaettavaksi vastaanotoilla käyville naisasiakkaille. Lehtisen avulla toivotaan
keskustelun alkoholista naisten kanssa helpottuvan ja parantavan samalla naisten mahdollisuuksia itse tunnistaa alkoholista heille mahdollisesti aiheutuvia ongelmia ja saada
niihin mahdollisimman varhain apua.

Avain-/asiasanat: Alkoholi, Alkoholin käyttö, Alkoholin suurkulutus, Nainen, Varhainen tunnistaminen, Perusterveydenhuolto

Julkaisun teema-alue: 
01. alkoholi
13. erityisryhmä
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: