Olet täälläEtusivu Mortality of treatment-seeking men and women with alcohol, opioid or other substance use disorders – A register-based follow-up study.

Mortality of treatment-seeking men and women with alcohol, opioid or other substance use disorders – A register-based follow-up study.

Julkaisun nimi: 
Mortality of treatment-seeking men and women with alcohol, opioid or other substance use disorders – A register-based follow-up study.
Tekijä: 
Pitkänen, T., Kaskela, T. & Levola, J.
Ingressi: 

Päihderiippuvuus on yhteydessä suureen ennen aikaisen kuoleman riskiin. Tulokset vahvistavat päihdehoidon ja järjestötyön tärkeyttä. Hoitopolkujen tulee olla riittävän pitkiä. 

Julkaisukieli: 
Englanti
Julkaisumuoto: 
Yliopistollinen/sektoritutkimus
Liittyy hankkeeseen: 
Rekisteritutkimus asiakaskunnasta
Julkaisuvuosi: 
2020
Julkaisun tiedot: 

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Levola, J. (2020): Mortality of treatment-seeking men and women with alcohol, opioid or other substance use disorders – A register-based follow-up study.

Addictive Behaviors; Volume 105, June 2020, 106330 Ahead of print.
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106330

Lyhyt kuvaus: 

Päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuus – rekistereihin pohjautuva seurantatutkimus

Tausta
Päihteillä tiedetään olevan yhteys suurentuneeseen ennen aikaisen kuoleman riskiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää niiden henkilöiden kuolleisuutta, jotka olivat hakeutuneet hoitoon alkoholin, opioidien tai muiden päihteiden käytön takia.

Aineisto ja menetelmät

Aineisto koostui 10 888 suomalaisesta, jotka oli kirjattu asiakkaaksi joko pääkaupunkiseudun kahdella avohoitoklinikalla tai valtakunnallisessa sosiaalisairaalassa vuosien 1990 – 2009 välillä. Heistä 1895 henkilöä (17,4 %) oli käynyt hoidossa vain hyvin lyhyesti. Hoitotietoon yhdistettiin tieto mahdollisesta kuolemasta 1.1.2018 mennessä, jolloin seuranta-aika vaihteli 8,1 – 28,8 vuoden välillä. Kahdella kolmanneksella (70,9 %) tuli täyteen viidentoista vuoden seuranta-aika. Analyysejä varten tutkitut jaettiin ryhmiin päihteiden käytön perusteella: 1) vain alkoholia käyttäneet, 2) opioidikorvaushoidon aloittaneet, 3) muut opioidien takia hoitoa hakeneet, 4) muiden tai useiden päihteiden käytön takia hoitoon hakeutuneet ja 5) avohoitoon hakeutuneet potilaat, joilla ei ole hoitopaikassa merkitty päihdettä eikä suomalaisessa sairaalassa päihdehoitoja 1990-2009. Aineistoa analysoitiin tilastollisia perusmenetelmiä sekä COXin regressioanalyysiä käyttäen.

Tulokset

Tutkituista 10 888 henkilöstä oli kuollut ensimmäisen vuoden aikana 2,5 %, viiden vuoden sisällä 10,9 % ja viiden toista vuoden sisällä 28,4 %. Ikä kuollessa oli keskimäärin 55,0 vuotta alkoholin, 35,8 opioidien, 45,8 muiden päihteiden ja 55,6 tuntemattoman päihdeongelman takia hoitoon hakeutuneilla. Kun ikä ja sukupuoli otettiin huomioon niin opioidien lääkkeellisessä korvaushoidossa olleiden potilaiden kuolleisuus oli seuranta-aikana vähäisempää kuin muilla ryhmillä lukuun ottamatta tuntemattoman päihdeongelman takia hakeutuneita; ja vain alkoholia käyttäneiden ryhmän kuolleisuus ei poikennut niistä, joilla oli diagnosoitu muiden päihteiden käyttöä.

Johtopäätökset

Kuolleisuus oli suurta. Tulokset kertovat hoidon merkityksestä sikäli, että suurin osa kuolemista tapahtui vuosia hoitoon hakeutumisen jälkeen. Lisäksi hoitoon sitoutuneista oli kuollut pienempi määrä henkilöitä kuin niistä, jotka olivat käyneet hoidossa lyhyesti. Kolmanneksi opioidien korvaushoidossa olleiden potilaiden vähäisempi kuolleisuus vahvistaa aiempia tuloksia tämän hoitomuodon eduista ja sitä että, opioidiriippuvaisuuden hoidossa tämän hoitomuodon saatavuutta on tärkeä kehittää. Rekisteriaineisto ei valitettavasti mahdollista kaikkien avohoitojen huomioon ottamista eikä hoidon sisällön arviointia. Korvaushoito on intensiivistä ja pitkäjänteistä. Herää kysymys, pitäisikö järjestelmää entisestään kehittää myös muissa hoitomuodoissa niin, että tukea saa riittävän pitkään ja että hoidon piiriin on mahdollista palata nykyistä helpommin.

Keywords: Mortality, Alcohol, Drugs, Opioid substitution treatment, Follow-up study, Register study

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: