Olet täälläEtusivu Kokemusasiantuntijuuden merkitys päihdekuntoutuksessa työntekijöiden näkökulmasta

Kokemusasiantuntijuuden merkitys päihdekuntoutuksessa työntekijöiden näkökulmasta

Julkaisun nimi: 
Kokemusasiantuntijuuden merkitys päihdekuntoutuksessa työntekijöiden näkökulmasta
Tekijä: 
Kivenjuuri, A. & Andersson, P.
Ingressi: 

Opinnäytetyön tulosten perusteella kokemusasiantuntijatoiminnalla tulisi olla nykyistä suurempi rooli päihdekuntoutuksessa.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Sosiaalialan koulutusohjelma, Laurea ammattikorkeakoulu.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyössä kartoitettiin päihdekuntoutuksessa työskentelevien työntekijöiden ajatuksia ja kokemuksia kokemusasiantuntijatoiminnasta. Työ on tehty yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa. Opinnäytetyön teoria pohjautuu kirjallisuuteen sekä aiempiin tutkimuksiin kokemusasiantuntijuudesta. Tavoitteena oli tuottaa aiheesta uutta tietoa, jota voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden kehittämistyössä. Opinnäytetyössä kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on itse käynyt läpi päihdetoipumisen ja on lisäksi suorittanut kokemusasiantuntijakoulutuksen.

Opinnäytetyön aineisto koostui kahdeksasta yksilöhaastattelusta, jotka toteutettiin strukturoidun haastattelulomakkeen avulla, nauhoitettiin sekä litteroitiin. Haastatteluihin valittiin päihdekuntoutuksessa työskenteleviä sosiaali- ja terveysalojen työntekijöitä. Opinnäytetyötä ohjaavien tutkimuskysymysten avulla selvitettiin kokemusasiantuntijoiden roolia työyhteisössä sekä heidän merkitystään työntekijöiden näkökulmasta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla.

Työntekijöillä oli vaihteleva historia kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelystä. Kaikki kokemukset olivat kuitenkin myönteisiä. Työntekijät pitivät kokemusasiantuntijoita erittäin tärkeänä lisänä päihdekuntoutumisessa. Heitä kuvattiin muun muassa työyhteisön toimintaa rikastuttavaksi ja moninäkökulmaisuutta lisääviksi toimijoiksi. Useat haastateltavat toivat ilmi sen, kuinka erilaiset työroolit ja näkökulmat täydentävät toisiaan. Erityisesti yhteistyön merkitystä korostettiin.

Opinnäytetyön tulosten perusteella kokemusasiantuntijatoiminnalle voi suositella tulevaisuudessa nykyistä suurempaa roolia päihdekuntoutuksessa. Sen lisääminen kuntoutuslaitosten pysyvään rakenteeseen esimerkiksi parityöskentelyn muodossa toisi kuntoutukseen muutosta edistäviä malleja ja olisi myös työntekijöiden näkökulmasta toivottua. Yhdeksi tärkeäksi kehittämisalueeksi opinnäytetyössä nousi kokemusasiantuntijoiden työnkuvan tarkentaminen selkeiden työtehtävien ja roolien avulla.

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
... mikä: 
Kokemusasiantuntijuuden merkitys sekä asenteet ja kokemukset päihdekuntoutuksessa
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: