Olet täälläEtusivu Kaksoisdiagnoosikuntoutujan työkyvyn arviointiprosessi – Toimintaterapian osuus Järvenpään sosiaalisairaalassa

Kaksoisdiagnoosikuntoutujan työkyvyn arviointiprosessi – Toimintaterapian osuus Järvenpään sosiaalisairaalassa

Julkaisun nimi: 
Kaksoisdiagnoosikuntoutujan työkyvyn arviointiprosessi – Toimintaterapian osuus Järvenpään sosiaalisairaalassa
Tekijä: 
Sihvo Linda, Solonen Suvi
Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2009
Julkaisun tiedot: 

Metropolia Ammattikorkeakoulu, toimintaterapian koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyössämme käsittelemme kaksoisdiagnoosikuntoutujan työkyvyn arviointiprosessia Järvenpään sosiaalisairaalassa toimintaterapian näkökulmasta. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, kuinka työkyvyn arviointiprosessi etenee sekä tarkastella arvioinnin kohdentumista ja sen tuottamaa tietoa. Järvenpään sosiaalisairaalan toimintaterapeutin kokemuspohja oli opinnäytetyössämme keskeisessä roolissa. Kuntoutusprosessin tuloksellisuudelle arviointi on ensiarvoisen tärkeää, koska se muodostaa pohjan kuntoutuksen suunnittelulle, toteutukselle ja seurannalle. Määrittelimme opinnäytetyössämme kaksoisdiagnoosikuntoutujaksi henkilön, jolla on sekä päihde- että mielenterveyshäiriö. Opinnäytetyömme teoreettisena viitekehyksenä käytimme Inhimillisen toiminnan mallia.

Opinnäytetyömme noudatteli laadullisen tapaustutkimuksen piirteitä. Aineistona käytimme toimintaterapeutin kokoamia dokumentteja seitsemästä kaksoisdiagnoosikuntoutujasta sekä toimintaterapeutin teemahaastattelua. Työkyvyn arviointiprosessin etenemistä tarkastelimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteita mukaillen. Arvioinnin tuottamaa tietoa analysoimme aineistolähtöisesti varsinaisella sisällönanalyysilla.

Työkyvyn arviointiprosessi Järvenpään sosiaalisairaalassa oli monivaiheinen kokonaisuus. Prosessi rakentui pääpiirteittäin yhtenäisesti, mutta toimintaterapeutin toteuttaman työkyvyn arvioinnin kohdentuminen vaihteli kuntoutujan ja arviointitarpeen mukaisesti. Työkyvyn arviointiprosessi tuotti laajasti tietoa kuntoutujan toimintamahdollisuuksista; prosessi koostui esiarvioinnista, elämäntilanteen, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn, toimintakokonaisuuksien sekä taitojen arvioinnista, joiden perusteella toimintaterapeutti oli laatinut suositukset kuntoutujan toimintamahdollisuuksien edistämiseksi.

Ihmisen työkykyyn vaikuttavia tekijöitä on paljon ja toimintaterapian kokonaisvaltainen lähestymistapa soveltuu hyvin työkyvyn arvioimiseen. Työkyvyn arviointi tuottaa tietoa erittäin monesta osa-alueesta, joten arvioinnin kohdentaminen on avainasemassa oleellisen tiedon saamiseksi.

Julkaisun teema-alue: 
05. monipäihteisyys/moniriippuvuus
09. päihdetyön menetelmät
12. fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä