Olet täälläEtusivu Improving maintenance treatment of opiate addiction: Clinical aspects

Improving maintenance treatment of opiate addiction: Clinical aspects

Julkaisun nimi: 
Improving maintenance treatment of opiate addiction: Clinical aspects
Tekijä: 
Simojoki, K.
Ingressi: 

Suomessa on tällä hetkellä arvioiden mukaan n. 4 000 5 000 opioidien väärinkäyttäjää, joista n. 2.200 on ns. lääkkeellisen korvaushoidon piirissä. Korvaushoito on lukuisissa tutkimuksissa todettu tehokkaimmaksi opioidiriippuvuuden hoitomuodoksi.

Siitä huolimatta suhtautuminen tähän hoitoon on edelleenkin ristiriitaista, mikä on myös näkynyt Suomen huumausainepolitiikassa sekä hoitojärjestelmän kehittämisessä ja kehityksessä. Erityisenä huolena on edelleen korvaushoitolääkkeiden buprenorfiinin ja metadonin väärinkäyttö tai niiden päätyminen katukauppaan. Muista Pohjoismaista poiketen buprenorfiini on Suomessa eniten suonensisäisesti väärinkäytetty opioidi. Tämä asettaa erityisiä haasteita hoidon kehittämiselle.

Julkaisukieli: 
Englanti
Julkaisumuoto: 
Väitöskirja
Liittyy hankkeeseen: 
Korvaushoito
Julkaisuvuosi: 
2013
Lyhyt kuvaus: 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sellaisten kliinisten menetelmien tai toimintatapojen käyttöä korvaushoidossa, jotka saattavat vähentää lääkkeiden väärinkäyttöä, pienentää henkilöresurssien tarvetta, parantaa potilaiden hoitoon sitoutumista ja siten kohentaa hoidon tuloksellisuutta. Suomessa otettiin Euroopan ensimmäisenä maana käyttöön pienemmän väärinkäyttöpotentiaalin, kuin pelkkää mono-buprenorfiinia sisältävä lääke, omaava buprenorfiini-naloksoni yhdistelmävalmiste.

Ensimmäisessä osatyössä selvitettiin aiheuttaako siirtyminen mono-buprenorfiinista buprenorfiini-naloksoniin potilaille haittavaikutuksia ja vaikuttaako se potilaiden hoitoon sitoutumiseen. Toinen keino väärinkäytön vähentämiseksi on buprenorfiini tabletin murskaaminen annostelun yhteydessä. Aiemmin ei ollut tietoa miten murskaaminen vaikuttaa mono-buprenorfiinin imeytymiseen ja kliiniseen tehoon ja toisessa osatyössä selvitettiin miten mono-buprenorfiini lääkkeen murskaus vaikuttaa seerumitasoihin ja kokevatko potilaat haittavaikutuksia. Eräs merkittävä ongelma on ollut osan potilaiden huono sitoutuminen hoitoon, jossa yhtenä merkittävänä tekijänä on ollut päihdeseulojen antamisen tiukka kontrollointi.

Kolmannessa osatyössä selvitettiinkin vaikuttaako virtsaseulojen ottaminen ilman valvontaa ja uudenlaista merkkiainetta käyttäen potilaiden hoitomyöntyvyyteen sekä henkilökunnan resurssien käyttöön. Poikkeuksellisen laaja buprenorfiinin väärinkäyttö Suomessa tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden seurata sen väärinkäyttöä ja katukauppaa. Viimeisessä osastyössä selvitettiinkin mitkä ovat opioidien väärinkäytön ja laittoman kaupan trendit seitsemän vuoden väärinkäytön ja katukaupan seurantatutkimuksella.

Tutkimus osoitti, että uuden buprenorfiini-naloksoni yhdistelmävalmisteen käyttö on yhtä turvallista kuin pelkän mono-buprenorfiinin eikä pääsääntöisesti annosmuutoksia vaihdon yhteydessä tarvita. Lääkkeen murskaaminen ei vaikuttanut seerumitasoihin eivätkä tutkimushenkilöt kokeneet verrokkiryhmää enempää tai vähempää haittavaikutusta. Tämän perusteella arvioitiin, että tablettien murskaaminen ei vaikuta lääkkeen kliiniseen tehoon, ollen siten farmakologisesti yhtä tehokasta kuin kokonaisen tabletin käyttäminen.

Tutkimus, jossa selvitettiin uuden merkkiainepohjaisen päihdeseulan hyötyjä ja haittoja, osoitti, että sekä potilaat että hoitohenkilökunta kokivat sen selkeästi mukavammaksi kuin perinteisen silmämääräisen valvontaan perustuvan päihdeseulan Tämä todennäköisesti lisää potilaiden hoitomyöntyvyyttä ja kiinnittymistä hoitoon. Lisäksi todettiin, että kyseinen uusi päihdeseula vähentää huomattavasti seulatutkimuksiin käytettävää työaikaa mikä todennäköisesti myös lisää hoidon tehokkuutta sekä tuloksellisuutta henkilökunnan pystyessä keskittymään enemmän hoitotyöhön.

Seurantatutkimus osoitti, että buprenorfiini-naloksoni yhdistelmää väärinkäytettiin vähemmän ja yhdistelmävalmisteen katuhinta oli koko seurantajakson ajan selvästi alempi kuin pelkän mono-buprenorfiinin, joten siten voidaan ajatella sillä olevan pienempi väärinkäyttöpotentiaali kuin pelkällä mono-buprenorfiini valmisteella.

Tutkimukset osoittivat, että on mahdollista käyttää useita keinoja, joilla voidaan vähentää buprenorfiinin väärinkäyttöpotentiaalia, lisätä potilaiden hoitomyöntyvyyttä ja kiinnittymistä hoitoon, ja ne tulisikin ottaa laajamittaiseen kliiniseen käyttöön.

Asia- / Avainsanat: lääketiede, päihdelääketiede, korvaushoito, opioidit, buprenorfiini

Keywords: Medicine, Addiction medicine, Maintenance treatment, Opioids, Buprenorfine

Julkaisun teema-alue: 
02. huumeet
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Pääteema: 
Julkaisutyyppi: