Olet täälläEtusivu Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä.

Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä.

JAA SOMESSA

Julkaisun nimi: 
Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä.
Tekijä: 
Kammonen, Karita
Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Pro gradu -työ
Liittyy hankkeeseen: 
Järjestötutkimus MIPA
Julkaisuvuosi: 
2016
Julkaisun tiedot: 

Kammonen K. Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä.
Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö, 2016
Kammonen_Karita_Gradu.pdf

Lyhyt kuvaus: 

Suurin osa (56 %) päihdejärjestöjen palvelujen käyttäjistä koki itsensä sekä hyvä- että huono-osaiseksi. Vähiten (14 %) oli huono-osaiseksi tai erittäin huonoosaiseksi itsensä kokevia.

Huono-osaisuus voidaan ymmärtää monin eri tavoin ihmisen omien arvojen ja kriteerien perusteella. Huono-osaisuuden yksiselitteinen määrittäminen on haasteellista, jopa mahdotonta. Usein huono-osaisuus liitetään talouden tai hyvinvoinnin puutteisiin tai sen voidaan katso esiintyvän myös Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuuksien puutteina. Huonoosaisuutta voidaan tarkastella ja arvioida objektiivisin tai subjektiivisin sekä absoluuttisin tai relatiivisin mittarein.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuuden päihdejärjestön palveluja käyttävien tai niiden järjestämiin toimintoihin osallistuvien omaa kokemusta hyvä- ja huonoosaisuudesta sekä kokemukseen yhteydessä olevia tekijöitä. Vastaajia oli yhteensä 652, joista 60 % oli miehiä ja lähes 70 % 35–65-vuotiaita. Suurin osa (56 %) koki itsensä sekä hyvä- että huono-osaiseksi, 31 % hyväosaiseksi tai erittäin hyväosaiseksi ja 14 % huono-osaiseksi tai erittäin huono-osaiseksi.

Järjestöjen välillä oli eroja hyvä- ja huono-osaisuuden kokemuksen jakautumisessa, eniten huono-osaisuutta kokivat päihdehäiriöiden keskellä olevat ja vastaavasti eniten hyväosaisuutta kokivat toipujat sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan osallistuvat.

Ohjaajat yliopistonlehtori, Anne Konu (Tay/HES) ja vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen (Aklinikkasäätiö)

Asia-/Avainsanat: hyvä- ja huono-osaisuus, hyvinvoinnin ulottuvuudet, päihdehäiriöt, päihdejärjestö, terveys, talous, elämän merkityksellisyys

Julkaisun teema-alue: 
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
... mikä: 
Huono-osaisuus
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä