Olet täälläEtusivu Alaikäisen päihteiden käyttäjän hoitopolku Hämeenlinnassa

Alaikäisen päihteiden käyttäjän hoitopolku Hämeenlinnassa

Julkaisun nimi: 
Alaikäisen päihteiden käyttäjän hoitopolku Hämeenlinnassa
Tekijä: 
Heino, E. & Haanperä, A.
Ingressi: 

Opinnäytetyössä rakennettiin alaikäisten päihteitä käyttävän nuoren hoitopolku. Hoitopolkuun kuuluvat palvelut jaettiin matalan kynnyksen palveluihin ja palveluihin, joihin matalan kynnyksen palveluista voidaan ohjata.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2017
Julkaisun tiedot: 

Hämeen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää alaikäisen päihteiden käyttäjän hoitopolku Hämeenlinnassa. Työn tilaaja oli Hämeenlinnan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut ja yhteistyötahoina Hämeenlinnassa alaikäisten kanssa toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Opinnäytetyön teoriaosuus koostui nuoruudesta elämänvaiheena, nuoruudessa tapahtuvasta kehityksestä, päihteiden käytöstä ja sen syistä sekä nuoren päihdehäiriön arvioinnista. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin avoimien kysymysten avulla haastattelulla ja kyselylomakkeilla kouluterveydenhuollosta, etsivästä nuorisotyöstä, nuorten terveysneuvontapisteeltä, Toppari-tiimiltä, Ankkurista, lastensuojelusta, nuorisopsykiatrialta ja A-klinikan nuorten päihdetyöntekijältä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä ja teemoittelulla.

Hoitopolkua kuvailtiin tutkivalla ja arvioivalla otteella ja toimijoiden keskeiset roolit nostettiin aineistosta esiin. Tulosten mukaan Hämeenlinnan palvelut olivat tietoisia toisistaan ja toistensa keskeisistä tehtävistä. Omat osaamisalueet osattiin rajata ja lukuisa määrä yhteistyökumppaneita nähtiin rikkautena. Opinnäytetyössä muodostettiin mahdollisimman selkeä hoitopolku ja palvelut jaettiin matalan kynnyksen palveluihin ja palveluihin, joihin matalan kynnyksen palveluista voidaan ohjata.

Hoitopolun kehittämisideoiksi todettiin palveluiden välisen yhteistyön parantaminen, nuoren verkoston tiiviimmin mukaan ottaminen, palveluiden yhdistämisen ja jatkohoidon kehittäminen sekä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen panostaminen.

Julkaisun teema-alue: 
01. alkoholi
02. huumeet
2.01 kannabis
03. muu päihde/aine
09. päihdetyön menetelmät
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: 
Avain-/asiasana(t):