Olet täälläEtusivu A-klinikka Oy, Kuntoutumiskeskus, Kouvolan perhe- ja läheisyhteistyön kehittäminen

A-klinikka Oy, Kuntoutumiskeskus, Kouvolan perhe- ja läheisyhteistyön kehittäminen

Julkaisun nimi: 
A-klinikka Oy, Kuntoutumiskeskus, Kouvolan perhe- ja läheisyhteistyön kehittäminen
Tekijä: 
Ahlqvist-Rakkolainen, S. & Grönholm, M.
Ingressi: 

Opinnäytetyön tulokset osoittavat kuntoutumiskeskuksen asiakkaiden toivovan hoitojaksonsa aikana perhe- ja lähiverkostoltaan tukea ja apua pääasiassa henkisen tuen ja tapaamisen muodossa.

Julkaisukieli: 
Suomi
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2018
Julkaisun tiedot: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli A-klinikka Oy, Kuntoutumiskeskus, Kouvolan vuoden 2018 kehittämistavoite - perhe- ja läheisyhteistyön kehittäminen. Tutkimuksessa kartoitettiin asiakkaiden sosiaalisia verkostoja perhesuhteiden ja muiden tärkeiden ihmissuhteiden osalta sekä asiakkaiden perhesuhteiden laatua ja tuen tarvetta niiden parantamiseksi. Lisäksi selvitettiin asiakkaiden tuen tarpeita perhe- ja läheisverkostoltaan ja kehitysehdotuksia niiden toteutumiseksi. Opinnäytetyössä selvitettiin myös mahdollisia syitä perhe- ja läheisyhteistyöstä kieltäytymiselle. 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka aineistonkeruumenetelmänä käytettiin Webropol-lomakehaastattelua. Tutkimusaineiston analysointi suoritettiin Webropol-ohjelman sekä aineistolähtöisen sisällönanalyysimenetelmän avulla litterointia lukuun ottamatta. Tutkimusaineistoa käsiteltiin myös kvantitatiivisesti eli laskemalla. 

Tutkimusaineistosta nousi esiin, että perhesuhteiden laadun parantamisen tarpeelliseksi kokeneiden perhesuhteet olivat heikkolaatuisempia kuin niiden, jotka kokivat perhesuhteiden laadun parantamisen tarpeettomaksi. Vastaajat kokivat tarvitsevansa henkilökunnalta vuorovaikutuksellista ja henkistä tukea perhesuhteiden laadun parantamiseksi. Vastaajat kokivat myös perhetapaamiset ja yhteydenpidon perheen- ja lähiverkostonsa kanssa perhesuhteiden laatua parantavaksi tekijäksi.

Henkisellä tuella oli keskeinen merkitys tutkimukseen osallistuneiden perhe- ja lähiverkostoltaan toivomansa avun ja tuen suhteen. Vastaajat toivoivat myös perhe- ja lähiverkostonsa jäsenten tapaavan heitä hoitojaksonsa aikana ja olevan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.

Tutkimustuloksissa perhe- ja lähiverkostoltaan toivomansa tuen toteutumiseksi nousi merkittävästi esiin tapaamisiin liittyvät kehitysehdotukset, kuten tapaamisten toteutuminen suuremmassa määrin sekä yhdessä tekeminen ja perhepäivän järjestäminen. Perhe- ja läheisyhteistyöstä kieltäytyneet vastaajat eivät halunneet kohdata läheisiään vieroitusoireisena eikä huolestuttaa ja kuormittaa läheisiään. Kieltäytymisen taustalla vaikutti myös kokemus läheisten kyvyttömyydestä auttaa. 

Opinnäytetyön tutkimustulokset soveltuvat käytettäväksi arjen asiakastyössä sekä perhe- ja läheisyhteistyön kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Julkaisun teema-alue: 
09. päihdetyön menetelmät
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä
Julkaisutyyppi: