Olet täälläEtusivu Aarrekartta-työskentely päihdetyössä

Aarrekartta-työskentely päihdetyössä

Julkaisun nimi: 
Aarrekartta-työskentely päihdetyössä
Tekijä: 
Edelman Minna, Sahla Satu
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2009
Julkaisun tiedot: 

Turun ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus: 

Päihderiippuvuus on pitkäaikainen sairaus, johon liittyy sairastuneen kyvyttömyys säädellä päihteiden käyttöä. Päihderiippuvuuksista alkoholiriippuvuus on Suomessa nykyisin yksi kasvava kansanterveysongelma, jolla on merkittävä vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä 2005 [viitattu 22.5.2009]; Havio, Inkinen & Partanen 2008, 42 - 43.) Päihdehuoltolaki edellyttää kunnan järjestävän päihdepalveluja kunnassa ilmenevän tarpeen mukaisesti. Hoidossa tulee ottaa huomioon sekä fyysiset, psyykkiset että sosiaaliset päihdehaitat. (Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 [viitattu 22.3.2010].)
Aarrekartta - työskentely on yksi työtapa, jota voidaan hyödyntää päihdeasiakkaiden hoidossa. Aarrekartta - työskentely tarkoittaa mielen muutosvalmennusta. Aarrekartalla pyritään vaikuttamaan yksilön mieleen. Aarrekartta - työskentelyssä pyritään tietoisesti löytämään yksilölle itselle tärkeitä asioita, unelmia ja haaveita. Tärkeää työtavassa on, että yksilö itse löytää itselleen tärkeitä haaveita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Työskentelyprosessin onnistumisen kannalta yksilön tulee antaa lupa unelmillensa joskus olla totta. (Harju 2000, 13 - 14, 65.)
Projektin tehtävänä oli toteuttaa aarrekartta - työskentelytuokio Anjalansalon päihdeasiakkaille Anjalansalossa. Projektin tavoitteena on kehittää aarrekartta - työskentelytapa yhdeksi työmuodoksi Anjalansalon henkilökunnalle ja muille päihdetyöntekijöille päihdetyöhön. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi A - klinikkasäätiö. Opinnäytetyö on osa Erityisestä edistävään – hanketta.
Aarrekartta – työskentelytuokio toteutettiin Anjalansalossa viidelle päihdeasiakkaalle. Jokainen heistä työsti itselleen oman aarrekartan joko piirtämällä tai leikkaamalla lehdistä unelmiaan ja haaveitaan. Kyselylomakkeella kerätyn palautteen perusteella aarrekartta – työskentelyä pidettiin mieluisana työmuotona ja omasta aarrekartasta uskottiin olevan hyötyä tulevaisuudessa. Kyselyn vastausten perusteella aarrekartan tekemistä suositeltiin myös muille. Jatkossa voitaisiin tutkia, onko aarrekartta – työskentely tullut yhdeksi työmuodoksi päihdetyöntekijöiden keskuuteen. Lisäksi voitaisiin tutkia aarrekartta – työskentelyn tuloksellisuutta ja sen vaikuttavuutta asiakkaisiin.

Julkaisun teema-alue: 
09. päihdetyön menetelmät
01. alkoholi
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä