Olet täälläEtusivu Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus päihdepalveluiden asiakkaiden kohtaamisessa

Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus päihdepalveluiden asiakkaiden kohtaamisessa

Julkaisun nimi: 
Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus päihdepalveluiden asiakkaiden kohtaamisessa
Tekijä: 
Savolainen Kati
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2009
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa päihdehuollon asiakastyölle uutta ja täydentävää tietoa seksuaalisuudeltaan ja sukupuoleltaan monimuotoisten asiakkaiden kohtaamisesta sekä siihen liittyvistä tarpeista. Lähestymiskulmana olivat työntekijöiden kokemukset seksuaalisuudeltaan tai sukupuoleltaan monimuotoisten asiakkaiden kohtaamisessa päihdetyön asiakastilanteissa.

Tutkimusaineisto kerättiin syys–lokakuussa 2008 haastattelemalla neljää päihdetyön ammattihenkilöä A-klinikalla Helsingissä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja haastattelussa käytettiin teemahaastattelua. Aineisto analysoitiin induktiivista sisällönanalyysiä käyttäen.

Työntekijöiden kokemuksista nousi esiin tasavertaisen kohtaamisen tavoite jokaista asiakasta kohtaan seksuaalisesta tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Seksuaalisuuden tai sukupuolen monimuotoisuuden erityisyyttä ei haluttu korostaa päihdetyössä, mutta sitä ei myöskään haluttu väheksyä, mikäli asian esillä olo oli asiakkaan hoidon kannalta tärkeää. Kohtaamisen haasteista keskeisimmäksi teemaksi nousi työntekijöiden kokeman mukaan asiakkaiden itsensä tuntema pelko siitä, ettei tule hyväksytyksi sellaisena kuin on oman seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisensa vuoksi. Pelon nähtiin kumpuavan menneistä kokemuksista esimerkiksi siitä, että ei ollut tullut hyväksytyksi sellaisena kuin on, mikä ilmeni kohtaamistilanteissa sisäistettynä homofobiana.

Haastatteluista kävi myös ilmi, että seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus tuli päihdetyön asiakastilanteessa ilmi harvemmin kuin mitä tutkimukset antoivat ymmärtää päihdeongelmien esiintyvyydestä seksuaalisuudeltaan tai sukupuoleltaan monimuotoisten asiakkaiden keskuudessa. Tämän nähtiin johtuvan siitä, että seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus ei aina tule ilmi päihdetyön kohtaamistilanteessa. Toisaalta vaikutuksensa katsottiin olevan myös sillä, että hlbti-ihmiset eli homot, lesbot, biseksuaalit, transsukupuoliset ja intersukupuoliset eivät hakeutuneet päihdehoitoon niin usein kuin he sitä tarvitsisivat. Hoitoon hakeutumattomuuden syiden nähtiin nousevan niin asiakkaista itsestään kuin päihdehoitotyön luonteesta.

Julkaisun teema-alue: 
14. muu teema
13. erityisryhmä
10. palvelujärjestelmät ja organisaatiot
02. huumeet
01. alkoholi
... mikä: 
Seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus
Linkki julkaisuun: 
avaa linkki tästä