Olet täälläEtusivu Tilannearviointi – Espoon A-klinikan katkaisuhoidon työryhmän kokemuksia

Tilannearviointi – Espoon A-klinikan katkaisuhoidon työryhmän kokemuksia

Julkaisun nimi: 
Tilannearviointi – Espoon A-klinikan katkaisuhoidon työryhmän kokemuksia
Tekijä: 
Myrberg Hanna
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2009
Julkaisun tiedot: 

Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kerätä Espoon A-klinikan katkaisuhoidon työntekijöiden kokemuksia päihdetyön asiakkaan tilannearvioinnista kahden kuukauden pilottihankkeen ajalta. Tämän opinnäytetyön avulla työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua tilannearvioinnin kehittämiseen. Tilannearvioinnilla tarkoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa tehtyä, hänen elämäntilanteensa ja olosuhteidensa kokonaisjäsennystä, jossa kiinnitetään huomiota asiakkaan vahvuuksiin, ongelmiin ja toimintaympäristöön. Tilannearviointi on asiakastyössä tavoitteenasettelun, suunnitelmien tekemisen ja interventioiden perusta. Toistetun tilannearvioinnin avulla saadaan tietoa asiakkaantilanteessa tapahtuneista muutoksista ja voidaan arvioida interventioiden vaikuttavuutta. Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, jossa näkökulmana on uuden työmenetelmän arviointi ja kehittäminen. Tutkimusaineiston keräsin kahden ryhmähaastattelun avulla. Haastattelin yhdeksää Espoon A-klinikan katkaisuhoidon työntekijää käyttäen teemahaastattelua. Aineiston keräsin ja analysoin kesällä 2009. Haastateltavien mukaan tilannearvioinnin tekemiseen käytettäviä resursseja tulee lisätä. Tilannearvioinnin sisältöä toivottiin kehitettävän, osa tilannearviointiin liittyvistä kysymyksistä koettiin tarpeettomiksi. Tarpeelliset kysymykset antoivat tärkeää tietoa päihdetyön asiakkaan tilanteesta ja mahdollistivat hyödyllisen keskustelun asiakkaan kanssa. Tilannearvioinnin tekeminen asiakkaan kanssa ei vielä ole luonteva osa katkaisuhoitoa. Tavoitteena kuitenkin on, että siitä tulee osa ammatillista käytäntöä tulevaisuudessa. Yhteistyö asiakkaan kanssa sujui pääosin hyvin, vaikka tietokoneavusteista työskentelyä pidettiin uhkana luonnolliselle ja aidolle vuorovaikutukselle asiakkaan kanssa. Tilannearvioinnin koettiin lisäävän yhdenmukaisuutta ja tasalaatuisuutta asiakastyössä. Suurinta hyötyä tilannearvioinnista oletettiin olevan jatkohoidon suunnittelussa, tilastoinnissa ja hoidon tarpeen arvioinnissa.Opinnäytetyöni tulosten perusteella kehitetään etukäteen asiakkaalle annettava tiedote tilannearvioinnin sisällöstä, jotta asiakas voi tutustua siihen ja keskustelu voi sujua joustavammin arviointitilanteessa. Lisäksi järjestetään uusi perehdytys ennen kuin tilannearviointi tulee jatkuvaan käyttöön vuoden 2010 alusta. Tavoitteena on luoda tukihenkilöjärjestelmä auttamaan ongelmatilanteissa ja jatkamaan tilannearvioinnin kehittämistyötä.

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus