Olet täälläEtusivu Vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityö Järvenpään sosiaalisairaalassa

Vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityö Järvenpään sosiaalisairaalassa

Julkaisun nimi: 
Vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityö Järvenpään sosiaalisairaalassa
Tekijä: 
Hiljanen Ulla
Julkaisumuoto: 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Julkaisuvuosi: 
2009
Julkaisun tiedot: 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Lyhyt kuvaus: 

Opinnäytetyössäni tarkastellaan Järvenpään sosiaalisairaalan miesten osaston vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityötä potilaiden haastattelujen ja sosiaalityön sivujen hoitotyön kertomusten pohjalta. Tavoitteena on myös selvittää, mitä vaativan päihdekuntoutuksen potilaat pitävät tärkeinä asioina kuntoutuksen aikaisessa sosiaalityössä.

Opinnäytetyön aineistoa ovat viiden potilaan haastattelut sekä sähköisestä tietojärjestelmästä 15 potilaan sosiaalityön hoitosivujen kirjaukset. Opinnäytetyö on laadullinen ja tutkimusmenetelmänä käytetään strukturoitua teema-haastattelua sekä aineisto- ja teorialähtöistä analyysiä. Analyysi on jaettu Sipilän (1996) kolmen sosiaalityön osajärjestelmän - byrokratiatyö, palvelutyö ja psykososiaalinen työ – mukaan.

Sosiaalityötä tarvitaan päihdekuntoutuksessa. Kuntoutukseen tullessa kaksois-diagnoosipotilailla ei ole riittävästi tietoa sosiaaliturvasta. Potilaat tarvitsevat byrokratiatyössä yhteisön sosiaalialan työntekijän tukea ja apua sosiaaliturvaan liittyvien asioiden hoitamisessa. Kuntoutuksen jatkuessa potilaiden voimavarat kasvavat ja useat potilaat pystyvät vähitellen hoitavat omia asioita itsenäisemmin. Potilaat keskittyvät paremmin päihdekuntoutukseen kun sosiaalis-taloudelliset asiat selkeytyvät. Potilaan kuntoutumista vahvistaa osaltaan sosiaalialan työntekijän toiminnalla rakennettu kontrolli, turvallisuus ja vuorovaikutus. Potilaille on tärkeää saada tietoa, miten ja mistä voivat hakea erilaisia tukia ja etuuksia. Potilaat kokevat oman yhteisön sosiaalialan työntekijän omien asioidensa asianajajana ja puolestapuhujana. Palvelutyö tulee selkeästi esille sosiaalialan työntekijä auttaessa potilaita taloudellisten asioiden hoidossa ja asumiseen liittyvissä järjestelyissä. Potilaat arvostavat työntekijän ammattitaitoa ja perehtyneisyyttä taloudellis-sosiaalisissa asioissa. Kuntoutuksen aikana on mahdollisuus oppia suunnitelmallisempaa rahankäyttöä. Psykososiaalisesta työstä löytyy aineksia kumppanuudesta, työ perustuu avoimuuteen ja vuorovaikutukseen. Potilaat käsitelevät työntekijän kanssa tunteita ja tilanteita, joita taloudelliset ja sosiaaliset asiat herättävät.

Sosiaalityön kehittämisehdotukset palvelevat sosiaalityötyön sujuvuutta ja potilaiden kuntoutumista. Kehittämisen eteneminen tehostaa byrokratiatyötä ja psykososiaaliselle työlle jää enemmän aikaa. Opinnäytetyön kehittämisehdotukset koskevat sekä sosiaalialan työntekijöitä että potilaita. On tärkeää, että sosiaalityön sivuille kehitetään yhtenäistä kirjaustapaa. Potilaat tarvitsevat ennen kuntoutukseen tuloa ja kuntoutuksessa ollessaan päihdekuntoutujille suunnattua tehostettua infoa sosiaalis-taloudellisista asioista. Tiedotusta on mahdollista toteuttaa myös internetin kautta potilaille suunnatuilla ohjeistuksilla ja kuntoutuksen aikana erilaisissa ryhmissä sekä selkeillä ohjeistuksilla.

Julkaisun teema-alue: 
08. hoito ja kuntoutus
02. huumeet
01. alkoholi
... mikä: 
Psykososiaalinen kuntoutus